Tuesday, September 13, 2005

Vichar Manthan

ÕðVÖÀùÞð_ ±õÀ TÝçÞ


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxiìÞ ÀËÞë ±õÀ ìÜhëõ Àëð_Ñ ÒÒèð_ ÖÜëßí Àù³ ËíÀë Àõ ÎìßÝëØ Àßð_ È\_ ±õäð_ Þë ÜëÞåù, ÕHë ÖÜÞõ Þ×í áëÃÖð_ Àõ ÉõÜ Àù³Þõ ÚíÍí-ìçÃëßõËÞð_ Àõ ÖÜëÀðÞë ÜçëáëÞð_ ±õÀ TÝçÞ èùÝ Èõ ÖõÜ ÖÜÞõ ÕðVÖÀùÞð_ ±õÀ TÝçÞ Èõ. ÕðVÖÀ-ÕßVÖí ÕHë ±õÀ TÝçÞ É Þë ÀèõäëÝ? ÖÜõ ÒÚðÀ-±õìÍÀËÓ Èù. ÖÜÞõ °äÖù½ÃÖù ÜëHëç Àõ ±õÞí ÕíÍë ØõÂëÖí Þ×í. ±õÞë ÞëÞë-ÜùËë ‘ùÜë_ ÖÜÞõ ìØáÇVÕí Þ×í ÕHë ÕðVÖÀÞí áÃÞ ±õäí Èõ Àõ ÖÜÞõ ÕðVÖÀÞí ±_ØßÞë_ Õëhëù-TÝã@Ö±ùÞí ÕíÍë VÕåõý Èõ! åßØÇ_ÄÞí ÒØõäØëçÓ ÞäáÀ×ë ÖÜÞõ èÇÜÇëäõ Èõ ÖÜÞõ åßØÇ_Ä Ç|ùÕëKÝëÝÞí ÒÕìßHëíÖëÓ ÕHë ÕßõåëÞ Àßõ Èõ. ÖÜÞõ ÀSÕÞëÞë ÜëHëçùÜë_ ßç Èõ. °äÖë ÜëHëçùÜë_ ÀõËáù ßç Èõ?ÓÓ

±ë ±ëßùÕÞëÜëÞù ÉäëÚ Öù Úí½õ åù ±ëÕí±õ? äëÖëýÞë ±õ ÚÔë ÜëHëçù °äÖë ÜëHëçù É èùÝ Èõ ±õÜë_ åOØØõè ÕëÜõáí ÚÔí É ÈÚí±ù °äÖë½ÃÖë ÜëHëçùÞí É èùÝ Èõ. ±õõÀ É ÈÚí ±ÞõÀ ìÉ_ØÃí±ùÞí ÈÚí èùÝ Èõ. ÀõËáëÀ ±õäð_ ÜëÞõ Èõ Àõ ÕðVÖÀù Üëhë ÜÞùß_ÉÞ Èõ. Üëhë Ëë³Ü-Õëç, ÞäßëÔñÕ ÜëHëçù ±ë ßíÖõ çÜÝ äõÍÎõ Èõ. ±õ ±ëßëÜìÝ É èùÝ Èõ. ÀÜëäëÞí, Àåð_ Þyß ÀëÜ ÀßäëÞí ±õÜÞõ Éwß èùÖí Þ×í. ±õËáõ ±õÜÞõ ÜëËõ Öù ÕðßðWëë×ýÞù ±ë ±õÀ ìäÀSÕ Èõ çíÔùçëØù ìäÀSÕ. ìÞìW¿ÝÖëÞí µ½Hëí. À×ëçëìèIÝÞí äëÖ ÉÖí Àßí±õ- ßëÜëÝHë åð_ Èõ? ÜèëÛëßÖ åð_ Èõ? ÛÃäëÞ líÀòWHëÞí ÃíÖë åð_ Èõ? çÜþëË Ç_ÄÃðMÖÞë Ãðßð ÇëHë@ÝÞí À×ë åð_ Èõ? Àù³ À×ë Üëhë ÀSÕÞë èù³ åÀÖí É Þ×í. ØßõÀ À×ë Àù³ Þõ Àù³ ÞëÞë Àõ ÜùËë ÜëHëçÞí °äÞÀ×ë ±Þõ °äÞTÝ×ë É èùÝ Èõ. ±õÞõ Üëhë ±ëßëÜÂðßåíÞð_ äëÇÞ ÃHëäëÞí Éwß Þ×í. ±ëäð_ äëÇÞ Üëhë çÜÝ Õçëß ÀßäëÞð_ çëÔÞ É èùÝ ÖõÜ ÕHë ÜëÞäëÞí Éwß Þ×í. çÜÝ Õçëß Àßäë ÜëËõÞë Úí½ ßVÖë Èõ É, çÜÝÞõ ÒÜëßäëÞëÓ CëHëë ßVÖë Èõ. ±õ ÚÔë É ßVÖëÜë_ ÒÕðVÖÀÞí çùÚÖÓ ±õÀ lõWÌ ßVÖù Èõ. ÖõÜë_ ÜëHëç Èõ, ÜëHëçÞí À×ë Èõ ±Þõ ÜëHëçõ ±ëÉ çðÔíÜë_ Àßõáí Ûñáù ±Þõ ëMÖ Àßõáí ìç쩱ùÞí äëÖ ÕHë Èõ. ÕðVÖÀ °äÞÞù Àõ ÜëHëçÞù ìäÀSÕ Þ×í- °äÞÞõ ±Þõ ÜëÞäíÞõ ÝùBÝ ßíÖõ ±ùâÂäëÞí Çëäí Èõ. çÜ×ý À×ëÀëß Vä. {äõßÇ_Ø ÜõCëëHëíÞí ÒäõìäåëâÓ ±ëØåý äèð Àõäí èùÝ ±õÞí ÜÞùßÜ ÈÚí Èõ. õÜëâ, çèÞåíá ëöÏëÞí ÕHë ±õÀ ÈÚí Èõ- ÛëÛð. ±õäí Àù³ Þõ Àù³ À×ë ßÜHëáëá äç_Öáëá Øõçë³ ±Þõ ÀÞöÝëáëá ÜðÞåí ÖõÜÉ ÔñÜÀõÖðÞí À×ëÜë_ ÕHë Üâõ Èõ. ±ë ÚÔë çÉýÀùÞí Àù³ Ë>_Àí äëÖëý Àõ áë_Úí ÞäáÀ×ëÜë_ ±ëÉõ ÕHë ±ëÕHëõ ÜëÞäíÞð_ °äÞ ÈáÀëÖð_ ½õ³ åÀí±õ Èí±õ. Àù³À xØÝVÕåa À×ëÞð_ Õëhë ±Üß ÚÞí ½Ý Èõ. ØßõÀ Ý<äÀÜë_ ±õÀ ØõäØëç ±Þõ ØßõÀ ÝðäÖíÜë_ ±õÀ Õëßð ±ëâç ÜßÍíÞõ ÚõÌë_ ×ëÝ Èõ. ÕðVÖÀùÞù õÜ Àõ ÕðVÖÀùÞí ØùVÖí ±ëâçÞí µÉäHëí Þ×í èùÖí. ÜÞðWÝÞë_ xØÝ ±Þõ °äÞ çðÔí ÕèùîÇäëÞí ±õÀ ÃðMÖ ÀõÍí èùÝ Èõ. ÉõÞõ ±ëÕHëõ ÒÜùËë ÜëHëçÓ ÖßíÀõ ±ùâÂí±õ Èí±õ ±õäë CëHëë ÚÔë ÜëÞäí±ù±õ ÕðVÖÀÜë_×í ìè_ÜÖÞð_ Ûë×ð_ Úë_KÝð_ èùÝ Èõ. ÜèëIÜë Ãë_Ôí±õ ±ÜõìßÀëÞë ÜèëIÜë ×ùßùÜë_×í Cëb_ ÚÔð_ ÜõâTÝð_. Ãë_Ôí°±õ Û@ÖÀìä Þßìç_è ÜèõÖëÞë_ ÒäöWHëä ÉÞ Öù ÖõÞõ Àèí±õ Éõ ÕíÍ Õßë³ ½HëõÓÞõ ÃðßðÜ_hë ÚÞëTÝù. ÃðÉßëÖÞë ±õÀ çÜ×ý ÞäáÀ×ëÀëß ÕLÞëáëá ÕËõá ìÜáÜë_ ÜÉ^ßí ÀßÖë èÖë. ±õÀ ìØäç ±õÜÞë èë×Üë_ äëÖëýÞí ÇùÕÍí ±ëäí ±Þõ Öõ ±õHëõ äë_Çí ±Þõ ±õÞí ÕùÖëÞí Õëçõ °äÞÞð_ ±õËáð_ ÜùË<_ Ûë×ð_ èÖð_ Àõ ±õ äëÇÀÜë_×í áõÂÀ ÚÞí ÃÝë. ÕLÞëáëáõ {äõßÇ_Ø ÜõCëëHëíÞõ ±õ äëÖëý ÜùÀáí ±Þõ ÜõCëëHëí±õ ±õ äëÖëý ±õÜÞë çëMÖëìèÀÜë_ ÃË Àßí. ÚÔë É Àë_³ ÕðVÖÀ äë_ÇíÞõ áõÂÀ ÚÞÖë Þ×í ÕHë Àù³Þõ Àù³ ÕðVÖÀ äëÇÀÞë ±_ØßÞë ±ëÀëåÜë_ ±õÀ Öëßù ÚÞí ½Ý Èõ.

èë× Õß çÜÝ èùÝ Öù ËõìÞç Àõ ì¿ÀõË ßÜäë µÕßë_Ö Àõ Ã_°Îù ÇíÕäë µÕß Àë_³ Àßäë Éõäð_ ÀëÜ èùÝ Öõ ÕðVÖÀä_ØÞëÞð_ ±Þõ ÕðVÖÀÕñ½Þð_ Èõ. Õñ½ ±õËáõ Üëhë ä_ØÞ Àßäð_ Àõ Çë_Øáù Àßäù ±õäð_ Þ×í. çëÇí Õñ½ ÕðVÖÀÞí ±_Øß É³Þõ IÝë_ ³rßÞë É ÞèÙ, ÜÞðWÝÞë ÕHë çëÇë_ ØåýÞ ÀßäëÜë_ Èõ. ÜëHëçÞí ÉõÜ ÕðVÖÀÞõ ÕHë ±ùâÂäð_ ÕÍõ Èõ ±Þõ åõ çëØíÞí ÉõÜ ÕðVÖÀÞõ ÜÞÞë ÂùßëÀÞð_ V×ëÞ ±ëÕäð_ ÕÍõ Èõ. ±ëÉÀëá èâäë äë_ÇÞÞù, ÜÞùß_ÉÞÞë äë_ÇÞÞù åù äKÝù Èõ, ÀëßHë Àõ ÖõÜë_ ÜëHëçõ ÕùÖëÞë ÜÞ Àõ xØÝÞõ ÕßùääëÞí Éwß É ÕÍÖí Þ×í. ±ëäð_ äë_ÇÞ Üëhë ÒËë³Ü ÕëçÓ ìçäëÝ ÚíÉ\_ Àåð_ ÚÞí Þë åÀõ. ±ëÉõ äÖýÜëÞÕhëùÞð_ äëÇÞ ÂñÚ äKÝð_ Èõ- çëßí äëÖ Èõ ÕHë çÜÉäë Éõäð_ ±õËáð_ Èõ Àõ ±ë ÚÔë ÂñÞ-ÂßëÚë, ±ëÖ_À, ÚâëIÀëß, ÈõÖßìÕ_ÍíÞí çÞçÞëËíÛßí ÂÚßù ÕëÈâ ÕHë ÞëÃìßÀ ±Þõ çÜëÉÞí ±õÀ Ôñ_Ôâí ÈÚí èùÝ Èõ. çëÇð_ Àèí±õ Öù ßùÃÃþVÖ ÚÞõáë ÖÞ ±Þõ ÜÞÞù Ò±õ@ç-ßõÓ èùÝ È

No comments: