Friday, March 31, 2006

Pride and Prejudice

By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi

Pride and prejudiceÉõ ´Þ ±ùVËíÞÞí ÞäáÀ×ë Ò­ë´Í ±õLÍ ­õFÝðìÍçÓ ¹BáõLÍÜë_ ­×Ü äëß ­ÃË ×´ IÝëßõ ÖßÖ É Öõ áùÀì­Ý ×´ èÖí. ±ëÉõ ÕùHëë Úçù äæý ÕÈí ÖõÞõ äëÇÀù ÜYÝë É Àßõ Èõ. ±ëÜ É\±ù Öù ±õÀ ­õÜ-ÕìßHëÝÞí À×ë Èõ- ÖõÜë_ ´Üíáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓÞð_ ÖùÎëÞ Þ×í Àõ ÖõÜë_ åëáùýË ÚþùLËõÞí ÒÉõ´Þ ±ëÝßÓÞí ÜVÖí ÕHë Þ×í. ÈÖë_ ±ëÉõ ÕHë ±ë ÞäáÀ×ë èë×Üë_ áõÞëßë äëÇÀÞõ Öõ äë_ÇäëÞí ܽ ÕÍõ Èõ, ÂâÛâ äèõÖë_ {ßHëë_Þí ÉõÜ À×ë ±ëÃâ äÔõ Èõ. ±èÙ ÖèÙ ±ë_ËíCëñ_Ëí, ÃõßçÜÉ ±Þõ ßèVÝÞë ÞëÞë ÜùËë ÂÍÀ ÃùÌäëÝõáë Èõ. ÕHë ±õÞí À×ëÞë ­äëèÜë_ @Ýë_Ý ±_ÖßëÝ ÞÍÖù Þ×í. Àåð_ É ±çëÜëLÝ Þ×í ±Þõ ÈÖë_ ÖõÞí çëÜëLÝÖëÜë_×í çëäýÉìÞÀÖëÞð_ ±õÀ Þyß Ökä ¶Õçí ±ëäõ Èõ ±õËáõ ¹BáõLÍÞí ±õÀ ÖtÞ ÞëÞÀÍí ØðìÞÝëÞí äëÖ ±ëÂí ØðìÞÝëÞõ ßç­Ø áëÃõ Èõ. çÜßçõË ÜùÜõ ±õäð_ Àëð_ Èõ Àõ ±ëÀòìÖÞù ±õÀ ÜùËù ÃðHë ÖõÞí çðäëEÝÖë ÒìßÍõìÚìáËíÓ Èõ ÕHë ìÞÑå_À ±õ ÜùËù ÃðHë èùäë ÈÖë_ ±ëÕHëõ äíçÜí çØíÞë äëÇÀù ½Hëí±õ Èí±õ Àõ ±ëÉÀëá Öù ½èõß ÂÚßù ÕHë ßç­Ø ±Þõ çðäëEÝ èùÝ Èõ. Üëhë ±ë É ÃðHëÞõ ÀëßHëõ Éõ´Þ ±ùVËíÞÞí ÞäáÀ×ë ±ëËáð_ áë_Ú_ð °äí Þë åÀõ! ±öìÖèëìçÀ ÞäáÀ×ë±ùÞë ìär­ìç© ±_Ãþõ° áõÂÀ äùSËß VÀùËÞù ±õ ÉÜëÞù èÖù ±Þõ VÀùËõ ÕùÖõ Àëð_ Èõ Àõ, Éõ´Þ ±ùVËíÞõ ±õÀ ìäßá ìçì© èë_çá Àßí Èõ. èð_ Öù ±çëÜëLÝ Õëhëù ±Þõ ±çëÜëLÝ ÞëËuëIÜÀ ÕìßãV×ìÖ±ùÞí äëÖëý±ù áÂð_ È\_ ±Þõ äëÇÀùÞõ Öõ ÜÞùèß áëÃõ ÕHë Éõ´Þ ±ùVËíÞ Öù ÖtÞ çëÜëLÝ ÕìßäëßÞí çëÜëLÝ ç_çëßÀ×ë áÂõ Èõ ±Þõ Öõ ÀõËáí ÚÔí ÜÞùèß ÚÞí ßèõ Èõ!

Üëßí ¼ìp±õ Ò­ë´Í ±õLÍ ­õFÝðìÍçÓÞí ÞäáÀ×ëÞë ±ëËáë áë_Úë ±ëÝðWÝÞð_ ÀëßHë ±õ Èõ Àõ ÖõÞð_ À×ëÚíÉ ÝðäÀ-ÝðäÖí±ùÞí ­HëÝ-{_ÂÞë ±Þõ áBÞõEÈëÞë çÞëÖÞ ìäæÝÞð_ Èõ. ÚíÉ\_, áõìÂÀë Àù´ ±çëÜëLÝ ­õÜÞí äëÖ ÀèõÖí Þ×í. ±õÀ çßõßëå çëÜëLÝ ÝðäÀ-ÝðäÖíÞí äëÖ Àèõ Èõ. ±çëÜëLÝÖë ÖõÜÞë ­õõÜÜë_ Þ×í, ±çëÜëLÝÖë ÖõÜÞë TÝã@ÖIäÞí ìäåõæÖëÜë_ Èõ. TÝã@ÖIäÞí ±ë ìäåõæÖëÞõ °ä_Ö ßíÖõ µÕçëääëÞí Àáë Éõ´Þ ±ùVËíÞ Õëçõ Èõ. ÞäáÀ×ëÞí ÞëìÝÀë ±õìá{ëÚõ× ÚõÞõË ±ëÕHëí ÞÉß çëÜõ ±ëÉõ ÕùHëë Úõ çöÀë ÕÈí ÕHë ÂÍí Àßí±õ IÝëßõ Öõ ±ëÉÞí Àù´ ÕHë ÃßíÚ Àõ çëÜëLÝ ãV×ìÖÞí ÕHë VäÜëÞí ±Þõ ÇÖðß ÀLÝë×í É\Øí áëÃÖí Þ×í. ÃßíÚ ÜKÝÜ äÃýÞí Àõ ±Üíß CëßÞí Àù´ ÕHë ÝðäÖíÞõ ±õìá{ëÚõ× ×äð_ ÃÜõõ ±õìá{ëÚõ× Éõäí ±ìÛÜëÞí ÈùÀßí ×äð_ Þë ÃÜõ Öù ±õÞí ÜùËí ÚèõÞ Éõ´Þ ×äð_ ÃÜõõ. Àù´ Þõ, áíìÍÝë ×äð_ ÃÜõ Àõ Àù´Þõ Üõßí Àõ Àí|í ×äð_ ÕHë ÃÜõ.

Ëñ_ÀÜë_ áõìÂÀë±õ ±õÀ áBÞùLÜð ÝðäÖíÞí ÚßëÚß ÞëÍ ÕÀÍí Èõ. Éõ´Þ ±ùVËíÞÞõ ÕùÖëÞí ìÉ_ØÃíÜë_ Éõ ­õÜ Þë ÜYÝù, áBÞÞð_ Éõ çúÛëBÝ Þë ÜYÝð_ ÖõÞí ÂùË Õñßäë ½Hëõõ ÖõHëõ ÕùÖëÞí ÜÞùV²ìpÜë_ Úõ Õðßðæ µIÕLÞ ÀÝëý! líÜ_Ö ÃìäýWÌ É\äëÞ Íëça ±Þõ ÚÙÃáí. ÚÙÃáí ±Þõ Íëça Ú_Þõ ìÜhëù Èõ, ÕHë Ú_ÞõÞë VäÛëäÜë_ ØùÞ ÔþñäÞð_ ±_Öß Èõ. ÚÙÃáí líÜ_Ö ÕHë Ûáù, ÞßÜ ±Þõ çßâ Èõ FÝëßõ Íëça ÃìäýWÌ, ÉìËá, ÀÌùß ÕHë ±_Øß×í ­õÜÛñAÝù ±Þõ µÜßëä ìØáÞù Èõ. Éõ´Þ ±ùVËíÞÞë ÜùËë ÛëÃÞë_ Õëhëù ±õÀØÜ ­ÖíìÖÀß ±Þõ ±ùâÂí åÀëÝ Öõäë_ Èõ. Õë_Ç Õðhëí±ùÞë ìÕÖë líÜëÞ ÚõÞõË ±Þõ ÜëÖë líÜÖí ÚõÞõËÞõ ±ëÉõ ÕHë ±õÀ ÜKÝÜ äÃýÞë ÕìßäëßÞë_ ­úÏ Ø_ÕÖí ÖßíÀõ ±ùâÂí åÀëÝ Èõ. Õë_Ç ØíÀßí±ù Èõ. ØíÀßù Þ×í, ØíÀßù Þë èùäë×í ÜÀëÞÞí ìÜáÀÖ Ûhëí½ lí ÀùáíLçÞõ É ½Ý ÖõÜ Èõ. ±ëäë_ Üë-ÚëÕõ ±ëÉõ ÕHë áëÝÀ-Õöçõ ËÀõ çðÂí ÝðäÀùÞí ìÞß_Öß åùÔ ÀÝëý É Þ×í ÀßÖë? ±ëÕHëõ ½Hëí±õ Èí±õ Àõ ­õÜÞë ±ëÀæýHëÞð_ ­×Ü wÕ CëHëí äëß ±õÀÚí½ ­IÝõÞë ±HëÃÜëÞë ÜðÂÛëäÜë_ ­ÃË ×ëÝ Èõ. Íëça ±Þõ ±õìá{ëÚõ× äEÇõ ÖHëÂë {ßõ Èõ. Íëça L²IÝÞë çë×íØëß ÖßíÀõ ±õ ±õìá{ëÚõ×Þõ ÕùÖëÞõ ÝùBÝ ÃHëÖù Þ×í. ±õÞí ËíÀë ±õìá{ëÚõ×Þë ÀëÞõ ÕÍõ Èõ ±Þõ Ú_Þõ äEÇõ ±õÀ Ì_Íð_ Ýð© åw ×ëÝ Èõ. Éõ ÈõäËõ ­õÜÞë ±õÀßëßÜë_ ÕìßHëÜõ Èõ. ±õìá{ëÚõ×Þí ÜùËí ÚèõÞ Éõ´Þ ±Þõ ÚÙÃáõÞí ½õÍí ßÇë´ ßèí Èõ. ÖõÞí ÕëýÛñìÜÀëÜë_ ±ë Úí° ßùÜë_ÇÀ ½õÍí ßÇëÝ Èõ. ±õ É À×ëÞë_ ÞëÝÀ-ÞëìÝÀë ÚÞõ Èõ ÕHë VäëÛëìäÀ ßíÖõ É Õèõáù ç_Ú_Ô ÜùËí ÚèõÞÞù É ÃùÌäëÝ ±õËáõ ±õÜë_ Üë-ÚëÕõ ÒÃùÌäõáëÓ ç_Ú_ÔÞð_ Ökä­ÔëÞ áëÃõ. ±õÞí ÕÍÂõ ±ë ­×Ü ìÖßVÀëß ±Þõ ÕÈí µIÀË ±ëÀæýHëÞí À×ë äÔð çèÉ ±Þõ çð_Øß áëÃõ Èõ ±Þõ ÜðAÝ À×ë ÖßíÀõ ¶Õçí ±ëäõ Èõ. Éõ´Þ ±ùVËíÞ ÕëhëùÞë ÜëÞìçÀ M²J×ÀßHëÜë_ ÉÖí Þ×í. ßùìÉ_Øë °äÞÞë Öß_ÃùÞí ç_iëë ¦ëßë ±õ ÕëhëùÞõ ÂÍë_ Àßõ Èõ. @Ýë_Ý Üèùßë Àõ ÀÌÕñÖâí Éõäë_ ±õ áëÃÖë_ Þ×í. Éõ´Þ ±ùVËíÞÞí V²ìp çÕëËí µÕßÞí Èõ. ÖõÜë_ ØìßÝë´ ÕõËëâÞí ßQÝÖë-ßðÄÖë Þ×í, ÕHë ÈÖë_ Öõ ÈíÈßëÕHëëÜë_×í ÚÇí ½Ý Èõ, ÀõÜ Àõ çÕëËí çëÇí ±Þõ ìÉ_ØÃíÞë Þyß Øõè çë×õ ÇëÜÍíÞí ÉõÜ ÜÏëÝõáí Èõ.Kindly excuse the breaking of 'pa' in krishna fonts as its auto break web font!!! If anyone has an eot solutions of this font, please contact on email

Vichar Manthan: Dhiraj

èð_ Þ×í ÚØáëÝù ÕHë Üëßë ç_½õÃù ÚØáëÝë Èõ


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi


Üë HëçÞë °äÞÜë_ ±ÀëßHë ÜëÞèëìÞÞù Àõ ±LÝëÝÞù ­ç_à ±ëäõ Èõ IÝëßõ ÖõÞð_ áùèí ¶Àâí ¶Ìõ Èõ IÝëßõ ÔíßÉÞí äëÖ ÀßÞëß ±õÞõ ÚðÉìØá áëÃõ Èõ. áë_Úõ Ãëâõ ½õÀõ ÖõÞõ çÜ½Ý Èõ Àõ ÔíßÉ ±õ IäìßÖ ÀÜýÞù ±Ûëä Þ×í, ìÞWÎâÖë Þ×í. ÔíßÉ ±õ ÕHë ±õÀ ­ÀëßÞí ìè_ÜÖ Èõ. ÔíßÉÞí TÝëAÝë À_³À ±ëäí ±ëÕí åÀëÝÑ ÔíßÉ ±õËáõ ÉÜëäõáí-ì×½äõáí ìè_ÜÖ.

É\äëÞ ÜëHëçùÜë_ ÜùËë ÛëÃõ ±Ôíßë³ äÔð ½õäë Üâõ Èõ. ÇÕËíÜë_ çÚÀ åíÂääëÞí Öëáëäõáí ½õäë Üâõ Èõ. èÀíÀÖõ ±ëIÜìärëç ±Þõ µEÇ åã@ÖÜë_ l©ëÞí ÂëÜí ±ëÞí ÕëÈâ èùÝ Èõ. ÜëHëçÜë_ ìè_ÜÖ ÃÜõ ÖõËáí èùÝ, åã@Ö ÃÜõ ÖõËáí èùÝ, Öõ ÚÔë ìèçëÚ ±õÀáù ÕÖëäí åÀäëÞù Þ×í. ÖõHëõ À<ØßÖí LÝëÝ ±Þõ ÜùçÜÞí ÜèõßÚëÞí Õß ìärëç ßëÂäù É ÕÍõ Èõ. ÀëÇð_ Îâ ÖÜëßë ±ëäõåùÞí ÃßÜí×í Þìè ÕëÀõ, çÚñßí ßëÂäí É ÕÍõ Èõ.

ÛÃäëÞ Üèëäíß ±ë ±ÂñË ÔöÝý ±Þõ ÔíßÉÞí ±ÍíÂÜ ­ìÖÜë èÖë. ç_çëß ÈùÍäù èÖù, ÕHë ±ëÃþèÞí ±ÔíßÖë ÞèùÖí. ÜùËë Ûë³±õ ß½ Þë ±ëÕí IÝë_ çðÔí ±õ Cëß ÈùÍíÞõ ÞíÀYÝë Þìè. ÀõËáëÀ ÜëHëçù ±ëäõå ±Þõ ±ÔíßÖëÞõ ¼Ï ç_ÀSÕwÕõ ßÉ^ Àßõ Èõ, ÕHë ±ëÜë_ ç_ÀSÕ ÕHë Þ×í èùÖù ±Þõ ¼ÏÖë ÕHë ÞèÙ, ÕùÖëÞù ìäÇëß ÚØáë³ ÉäëÞí ÛíìÖ Þõ ±ìärëç èùÝ Èõ. ±õËáõ Öù ÉðäëÞ ­õÜí±ù ÛëÃäëÞù çèõáù ßVÖù ±ÕÞëäõ Èõ. ­ìÖÀëßÞí äEÇõ Ì_Íí ÖëÀëÖ×í ±HëÞÜ ¶Ûë ßèõÖë Þ×í. Éõ ±õÀØÜ áÍõ Èõ Àõ ±õÀØÜ ÛëÃõ Èõ Öõ Ú_Þõ ÜëÞõ Èõ Àõ ÕùÖõ À³ ìè_ÜÖÞð_ ÕÃáð_ áíÔð_ Èõ ÕHë èÀíÀÖõ ±ë ÕáëÝÞT²ìkë èùÝ Èõ.

çÜÝ è_Üõåë_ ÜëHëçÞí çë×õ ÇëáÖù Þ×í, ç_çëß ÕHë ÜëHëçÞí çë×õ ÇëáÖù Þ×í. ßVÖëÞù ÕJ×ß ÖÜëßë ÕÃßä çë_ÛâíÞõ ÚëÉ\ Õß èÌí ÉÖù Þ×í. Ìõß Ìõß ÜëHëçÞõ ÕùîÂäë ±äßùÔù ¶Ûë É èùÝ Èõ. ÜëHëçÞí ÖäëßíÂÜë_ ±õÀ ÕHë ±õäð_ °äÞÇìßhë Þ×í ÉõÜë_ Àù³ ÕHë ­ÀëßÞë ±äßùÔ ìäÞë ÜëHëç ±ëÃâ ±ëTÝù èùÝ. ÞëÞÀÍë ÚëâÀÞõ ÕHë ÇëáäëÞí Àùìåå ÀßäëÜë_ ÕHë ±äßùÔ ÞÍõ Èõ. çÃí ÜëÞí ìÇ_ÖëÞù ßZëÀ èë× ÕHë ±õÀ ±äßùÔ Àßõ Èõ, Öù ÚëâÀÞõ ßÜëÍäëÞõ ÚèëÞõ ½Öõ ßÜÖë ÕðAÖ ÜëHëçù ÕHë ±õäù É ±äßùÔ ÂÍù Àßõ Èõ. ÖÜõ ±õÀ ÍÃáð_ ±ëÃâ äÔù IÝë_ ÖÜÞõ Ôyù ÜëßÞëß ÕHë Üâåõ ±Þõ ±õ×íÝ äÔð Öù ÖÜõ ±õÀ ÍÃáð_ Çëáù IÝë_ ÖÜÞõ (±Õ_à ÚÞëääë) ÕëáÂíÜë_ Úõçí ÉäëÞù ±ëÃþè ÀßÞëß ÕHë Üâåõ. ±õÀÞð_ ÀòIÝ ØõÂíÖí ßíÖõ ØðUÜÞ ÀëÝý Èõ, Úí½Þð_ ìÜhëÀëÝý Èõ, ÈÖë_ Ú_ÞõÞë_ ÕìßHëëÜ ÖÜëßë ÜëËõ çßÂë_ Èõ.

ÒµÖëäâë çù Úëäßë, Ôíßë çù Ã_ÛíßÓÞí É^Þí ÀèõäÖ ±ëÕHëÞõ èäõ èëVÝëVÕØ áëÃõ Èõ. ±ë_Ôâí ØùÍ, äÔð Þõ äÔð ØùÍ Ü_hë áëÃõ Èõ. ±ëÕHëõ Ûñáí ɳ±õ Èí±õ Àõ ØùÍÞëßë ±ë_Âù ÜÙÇíÞõ ØùÍÖë Þ×í. ÖõÜHëõ ÕHë ±_ÖßÞù, ÜðÀëÜÞù ±Þõ çÜÝÞí ÜÝëýØëÞù ìäÇëß ÀßäëÞù èùÝ Èõ. ¬Ôð_ Cëëáí ØùÍÞëßë ½Ãõ Èõ IÝëßõ ÂÚß ÕÍõ Èõ Àõ ßÜÖ Õñßí ׳ ó Èõ ±Þõ Ü_ìÉáÞí Úèð Þ°À ÕèùîÇí ɳÞõ ÕÈí ÚëÀíÞë±ùÞõ ÕùÖëÞí ÂñÚ ÕëÈâ ½õ³Þõ ±Þõ Ü_ìÉáÞõ ÕùÖëÞë×í ÂñÚ Þ°À ½õ³Þõ, çÕÞë_Þð_ Éõ ìåßëÜHë Àßäë ÕùÖõ ÚõÌë ±õÜë_ Üëß Âë³ ÃÝë.

Àù³ Àèõ Èõ Àõ ÔíßÉÞë_ Îâ ÜíÌë_ èùÝ ÖùÝ åð_? ÔíßÉÞë_ Îâ ±ëäõ IÝëßõ Øë_Ö É Þ ßëë èùÝ, IÝëßõ ±õ Îâ åë_ ÀëÜÞë_? Øë_Ö ÞèÙ èùÝ Öù ÎâÜë_ ÚßëÚß Øë_Ö ÚõçëÍíÞõ ÂëäëÞð_ ÉßëÀ ±ìÛÜëÞ ÞèÙ ÕùçëÝ. ÚëÀí ÎâÞù VäëØ °Û Öù ÕëßÂí É áõåõ. °ÛÞõ Àë_Ëë Þ×í ±Þõ ÖõÞí ÇëÜÍí CëßÍí ×Öí Þ×í. ÀõËáíÀ äëß ÔíßÉÞë_ Îâ ÖÜõ ÞèÙ Öù ÖÜëßë ±ëMÖÉÞù ÜëHëõ Öõäð_ ÕHë ÚÞõ. ÕHë ÖùÝ ÂùË<_ Þ×í. É\äëÞíÜë_ ÀëÇí Àõßí ÕëÍäëÞù ±Þõ ÀëÇí Àõßí ÂëäëÞù ±õÀ åù ßèõ Èõ- ܽ ±ëäõ Èõ. ÀëÇí ÀõßíÞí ÂËëå ÜëHëäëÜë_ ܽ ÕÍõ Èõ, Õß_Öð ÕëÀõáí ÀõßíÞí ÜíÌëåÞí Öùáõ Öù Àåð_ É Þ ±ëäí åÀõ. Öõ×í É Öù çëÇõ É Àëð_ Èõ Àõ µÖëäâõ ±ë_Úë Þë ÕëÀõ. µÖëäâõ çù Îõßë Àßäë ÀßÖë_ ÔíßÉ×í ÔëÝð* ÀßäëÜë_ äÔð À<Þõè Èõ, äÔð ܽ Èõ.

Monday, March 27, 2006

Shraddhanjali to Chandrakant Baxi

By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxiÒÒÇ_ÄÀë_Ö ÚZëí ±õÞí ìäìåp åöáí ÜëËõ ½HëíÖë èÖë. ÖõÜÞð_ ±ëÃäð_ TÝã@ÖIä èÖð_. ÞíÍß ÜëHëç èÖë. ÃðÉßëÖí çëìèIÝÜë_ ÖõÜÞð_ ÜñSÝ­ØëÞ ÖõÜÞë áõÂù ±Þõ Ë>_Àí äëÖëý±ù Èõ. ±ë ­ÀëßÞë áõÂù ±ùÈë áÂëÝ Èõ. ÉõÜë_ Öõ±ù ±ÃþÃHÝ èÖë. ÖõÜÞí åöáíÞë ÀëßHëõ Öõ±ù ±IÝ_Ö áùÀì­Ý èÖë. ÜëHëç ÖßíÀõ ÜâäëÞð_ ±Þõ ØùVÖí ÀßäëÞð_ ÜÞ ×ëÝ Öõäë ÜëHëç ÃðÉßëÖí çëìèIÝÞë_ Éõ ÜùËë_ ÞëÜ èÖë_ ÖõÜë_Þð_ ±õÀ ßÖÞ Úð{ëÝð_ Èõ. ÖõÜÞí ÂùË è_Üõåë_ ÃðÉßëÖí çëìèIÝ ÉÃÖ ±Þõ ÃðÉßëÖí ÛëWëëÞë ìäåëâ äëÇÀäÃýÞõ äÖëýåõ.ÓÓ