Sunday, November 06, 2005

Vichar Manthan

By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi


±õ À ÚíÜëß ÕÍõáë ç_Ú_ÔíÞõ Üâäë ÉäëÞð_ ×Ýð_. ÂÚß±_Öß ÕñÈuë ±õËáõ ±õõÜHëõ Àëð_ Àõ Üëßí ÖìÚÝÖ ±_Ãõ ±õÀ çÜVÝëÞù µÀõá åùÔäë ìÞWHëëÖ ÖÚíÚÞõ Úùáëäð_ È\_ ±Þõ ­×Ü ÖÚíÚ À_³ ±õäð_ Àèõ Èõ Àõ ÉõÞõ ÀëßHëõ Úí½ ÖÚíÚÞõ Úùáëääë ÕÍõ. Üëßí ÖìÚÝÖ ±_Ãõ ±õ Úí½ Íù@Ëß, ±õÀ Þäð_ µÂëb_ ±ëÃâ Àßõ Èõ. ±õËáõ hëí½ Íù@ËßÞí ÜØØ ÜëÃäí ÕÍõ Èõ. ±ë áë_Úí ÂÇëýâ ­ì¿Ýë×í èð_ ×ë@Ýù Èð_. ±ëäí ÚëÚÖÜë_ ÜÞõ ÞëHëëÀíÝ çèëÝ ±ëÕÞëßë ç_Ú_Ôí±ù Èõ, ÕHë FÝëßõ ±ë ÚÔë ìÞWHëëÖ ÖÚíÚùÞë ±áà ±áà ÇðÀëØë±ùÞù ±PÝëç Àßð_ È\_ IÝëßõ ÜÞõ Üëßë ìÕÖëÞð_ VÜßHë ×ëÝ Èõ. ÖõÜHëõ Àèõáð_ ±õÀ äë@Ý ±ëÉõ ÕHë ÜÞõ ÝëØ Èõ. ÒÒCëHëë ÚÔë ÜëHëçùÞë åßíßÜë_ Àù³ Þõ Àù³ ßùà È\ÕëÝõáù èù³ åÀõ Èõ. ±õÞí çëÜõ áÍíÞõ ÖõÞõ ÕßëìÉÖ ÀßäëÞí ÀùìååÜë_ ÜëHëç ÀõËáíÀ äëß Þäí TÝëìÔ±ù äèùßí áõ Èõ. Üëßí 70 äWëýÞí ªÜßõ Üëßð_ xØÝ ÞÚâð_ ÕÍuð_ Èõ. ÜÃÉÜë_ ÕHë À_³À Cëçëßù ÕèùîEÝù èåõ. ±õäð_ ÜÞõ áëÃõ Èõ, ÀõÜ Àõ èð_ ¶Ûù ×äë ½ª È\_ IÝë_ ÜÞõ Çyß ±ëäõ Èõ. ÕÃÞë VÞëÝð±ùÜë_ èäõ Âëç Àù³ åã@Ö ßèí èùÝ ±õäð_ ÉHëëÖð_ Þ×í. Üëßë çÜÃþ åßíßÞù ìäÇëß Àßð_ Öù ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ ±ë ±ëIÜëÞð_ Øõäâ ìÚçÜëß ×³ ÇñÀÝð_ Èõ. Üëßõ çÜÉäð_ ½õ³±õ Àõ ÜëHëçÞë åßíßÞõ ±õÀ ÉìËá Ý_hëÞí çë×õ çßÂëäí±õ Öù ±õÜ Àèí åÀëÝ Àõ ±ëËáë_ ÚÔë_ äWëùýÜë_ ±ë ÚÔë_ ±_ÃùÕë_Ãù Cëçë³ ÇñÀuë_ Èõ. ÖÚíÚí ìäiëëÞõ CëHëí ÜùËí èßHëÎëâ Ûßí Èõ ±Þõ Üëßë ØßõÀ ­‘Þë ÉäëÚÜë_ ±õÜÞí Õëçõ ±õÀ åVhëì¿ÝëÞù ³áëÉ Èõ, ÕHë èð_ Üëßë åßíßÞë_ ±ë ÕíìÍÖ ±_ÃùÜë_ ÀùÞí ÀùÞí ÚØáí Àßð_!ÓÓ

áë_Úù ìäÇëß ÀßÖë_ ÜÞõ ±õÜ áëÃõ Èõ Àõ Üëßë åßíßÞë °äÖõ°ä ÕùVËÜùËýÜ ÀÝëý äÃß ±õÜë_ Éõ À_³ çëßð_ Àõ Þßçð_ èùÝ ÖõÞù VäíÀëß ÀßíÞõ É Üëßõ °ääëÞð_ Èõ. ìÉ_ØÃíÞù Éõ Õ_× èð_ ÀëÕí ÇñÀuù È\_ ÖõÞí çßÂëÜHëíÜë_ ÚëÀíÞù ßVÖù Úèð áë_Úù Þ×í. èð_ ÚÔë É µÕÇëßù ÀßíÞõ Ôëßù Àõ ç_ÕñHëý Ö_ØðßVÖ ×³ ÃÝëÞù ìärëç Àõâäð_ Öù ÕHë Üëßí ÉõËáí ±ëÝðWÝßõÂë èåõ Öõ À_³ á_Úë³ ÉäëÞí Þ×í. èð_ ìÀåùß èÖù IÝëßõ Àù³ Üëßù ÉÜHëù èë× ½õ³Þõ ÀèõÖð_ Àõ Öëßí ±ëÝðWÝßõÂë ÜìHëÚ_Ô ç_ÕñHëý Þ×í. Ôëßù Àõ ÜìHëÚ_Ô èùÖ Öù ÕHë ±õ ßõÂëÞõ ØßõÀ ÖÚyõ èð_ ±õÀçßÂù Ö_ØðßVÖ èùª ±õäð_ ÚÞí Þë åÀõ. äÔÖí ªÜßÞí çë×õ åã@ÖÞù ZëÝ åw ×ëÝ Èõ ±Þõ Ôíßõ Ôíßõ Cëçë³ ßèõáð_ äVhë ÃÜõ ÖõËáí ×ëÃÍ×íÃÍ×í Àù³ Þäð_ äVhë ÚÞí ÉäëÞð_ Þ×í. ÜÞõ ±õÜ áëÃõ Èõ Àõ ÜëHëçõ ç_Õìkë ±Þõ çðÂÞí ÚëÚÖÜë_ ÉõÜ ±õÀ ç_ÖùWëÞí áëÃHëí Àõâääí Éwßí èùÝ Èõ ÖõÜ ±ëßùBÝ ±Þõ ±ëÝðWÝÞí ÚëÚÖÜë_ ÕHë ±õäí áëÃHëí Àõâääí ÕÍõ Èõ. ßÕ äWëýÞí ªÜßõ èð_ Éõäù Ëëß èÖù ±Þõ ÉõËáí {ÍÕ×í ØùÍí åÀÖù èÖù ±õ ÚÔð_ ±ëÉõ ±ë ªÜßõ å@Ý Þ×í. ÜÞõ ±õÜ ÕHë áëÃõ Èõ Àõ ØßõÀ ÜëHëç ÀõËáíÀ ÜÝëýØë ±Þõ ½õ³ Þ åÀëÝ ±õäí ÀõËáíÀ ÂùÍ çë×õ ÉLQÝù èùÝ Èõ. ±õËáõ Éõ À_³ °TÝë ÖõÞõ ÕñßÖð_ ÃHëíÞõ @Ýë_À Öù ìÉ_ØÃíÞë Üùè çëÜõ Õëâ Úë_Ôäí ÕÍõ Èõ. ±ëÕHëõ çëö ½Hëí±õ Èí±õ Àõ ÖìÚÝÖÞõ ±Þõ Q²IÝðÞõ Àù³ ç_Ú_Ô Þ×í. ±ëÕHëõ ½õ³±õ Èí±õ Àõ ±õÀ ç_ÕñHëý Ö_ØðßVÖ ÜëHëç ±ÇëÞÀ Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ±õÀ 3Õ äWëýÞë ÝðäëÞÞð_ xØÝ Û߬CëÜë_ Ú_Ô ÕÍí ÃÝð_. Íù@Ëßõ Àëð_ Àõ ±ë ÝðäëÞÞõ Àù³ ßùÃ Þ èÖù, ÕHë ±ë ìÀVçù ÀëìÍýÝëÀ ÎõSÝùß ±ùÎ èëËýÞù Èõ. ±õÞð_ xØÝ ÀõÜ Ú_Ô ÕÍí ÃÝð_ ±õÞë_ Àù³ ÀëßHëù ±ëÕí Þë åÀõ, ÀëßHë Àõ ±ë ±õÀ ±ÀVÜëÖ Èõ. ÚÔë É áùÀùÞë_ xØÝ ±õÜ ¬CëÜë_ É À_³ Ú_Ô ÕÍí Þ×í ÉÖë_. ±õËáõ ±ëÕHëõ Àèí±õ Èí±õ Àõ ÜëHëç Û߬CëÜë_ èùÝ Èõ IÝëßõ ÖõÞð_ ßZëHë ÕßÜëIÜë É Àßõ Èõ ÀõÜ Àõ, ±õ ¬CëÖù èùÝ IÝëßõ Àù³ äÙÈí Àõ Àù³À çÕý ÀßÍí åÀõ Èõ. Àù³ ÜëHëç ÕùÖëÞí ½ÖÞí ÇùÀí Àßõ ±Þõ ¬Cëí ÕHë åÀõ ±õ å@Ý Þ ÚÞõ. ±ëÉÞë °äÞÜë_ ìÉ_ØÃíÞí ±ë ÜñâÛñÖ ÚëÚÖ ìäåõ Éõ ±ìärëç Èõ ÖõÞõ ÀëßHëõ ±ìÞÄëÞù ßùà äKÝù Èõ. çðÂíç_ÕLÞ ÜëHëç ÕHë Àù³ çÜVÝë±ù Þ èùäë ÈÖë_ ¬Cëí åÀÖëõ Þ×í. ±õËáõ ±ëÕHëõ ÈõäËõ VäíÀëßäð_ ÕÍõ Èõ Àõ ÉõHëõ ±ëÕHëÞõ °äÞ ±ëMÝð_ Èõ ±õ É Q²IÝðwÕõ ±ëÕHëí çëÜõ ­ÃË ×åõõ. ±õÞë×í ÍßíÞõ Øñß Þëçí ÉäëÞí çÎâ Àùìåå Àù³ Àßí åÀuð_ Þ×í, ÀëßHë Àõ Q²IÝð Öù ÜëHëçÞù ÕÍÈëÝù Èõ ±Þõ ÕÍÈëÝë×í ÖÜõ ÀØí È\ËÀëßù Üõâäí åÀÖë Þ×í. ÖÜëßë Üë×ë µÕß ­ÀëåÞù ÔùÔ ÕÍÖù èùÝ IÝëßõ ÖÜëßù ÕÍÈëÝù Öù ÖÜëßë ÕÃÞí ÞíÇõ È\Õë³ ÃÝù èùÝ Èõ. ÜÞõ ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ ÜëHëçõ ÞëØðßVÖ ÖìÚÝÖÞë ç_½õÃùÜë_ Àù³ µÕÇëß Àõ ØäëØëw Àßäë É Þìè ±õäð_ ÀèõäëÞù ±ëåÝ Þ×í. ÕHë ÖÜëßí ÖìÚÝÖÞù ­‘ ÖÜëßë ÜÞÞù ç_ÕñHëý ÀÚ½õ á³ áõ ±õ ÜÞùØåë ÕHë çëßí Þ×í. å@Ý èùÝ IÝë_ µÕÇëß Àßäù ÕÍõ, Øäë±ù ÕHë áõäí ÕÍõ ÕHë ÜëHëçõ ÚÞëäõáí Àù³ ÕHë ØäëÜë_ ç_°äÞí Öù Þ×í!