Sunday, November 06, 2005

Vichar Manthan

By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi


±õ À ÚíÜëß ÕÍõáë ç_Ú_ÔíÞõ Üâäë ÉäëÞð_ ×Ýð_. ÂÚß±_Öß ÕñÈuë ±õËáõ ±õõÜHëõ Àëð_ Àõ Üëßí ÖìÚÝÖ ±_Ãõ ±õÀ çÜVÝëÞù µÀõá åùÔäë ìÞWHëëÖ ÖÚíÚÞõ Úùáëäð_ È\_ ±Þõ ­×Ü ÖÚíÚ À_³ ±õäð_ Àèõ Èõ Àõ ÉõÞõ ÀëßHëõ Úí½ ÖÚíÚÞõ Úùáëääë ÕÍõ. Üëßí ÖìÚÝÖ ±_Ãõ ±õ Úí½ Íù@Ëß, ±õÀ Þäð_ µÂëb_ ±ëÃâ Àßõ Èõ. ±õËáõ hëí½ Íù@ËßÞí ÜØØ ÜëÃäí ÕÍõ Èõ. ±ë áë_Úí ÂÇëýâ ­ì¿Ýë×í èð_ ×ë@Ýù Èð_. ±ëäí ÚëÚÖÜë_ ÜÞõ ÞëHëëÀíÝ çèëÝ ±ëÕÞëßë ç_Ú_Ôí±ù Èõ, ÕHë FÝëßõ ±ë ÚÔë ìÞWHëëÖ ÖÚíÚùÞë ±áà ±áà ÇðÀëØë±ùÞù ±PÝëç Àßð_ È\_ IÝëßõ ÜÞõ Üëßë ìÕÖëÞð_ VÜßHë ×ëÝ Èõ. ÖõÜHëõ Àèõáð_ ±õÀ äë@Ý ±ëÉõ ÕHë ÜÞõ ÝëØ Èõ. ÒÒCëHëë ÚÔë ÜëHëçùÞë åßíßÜë_ Àù³ Þõ Àù³ ßùà È\ÕëÝõáù èù³ åÀõ Èõ. ±õÞí çëÜõ áÍíÞõ ÖõÞõ ÕßëìÉÖ ÀßäëÞí ÀùìååÜë_ ÜëHëç ÀõËáíÀ äëß Þäí TÝëìÔ±ù äèùßí áõ Èõ. Üëßí 70 äWëýÞí ªÜßõ Üëßð_ xØÝ ÞÚâð_ ÕÍuð_ Èõ. ÜÃÉÜë_ ÕHë À_³À Cëçëßù ÕèùîEÝù èåõ. ±õäð_ ÜÞõ áëÃõ Èõ, ÀõÜ Àõ èð_ ¶Ûù ×äë ½ª È\_ IÝë_ ÜÞõ Çyß ±ëäõ Èõ. ÕÃÞë VÞëÝð±ùÜë_ èäõ Âëç Àù³ åã@Ö ßèí èùÝ ±õäð_ ÉHëëÖð_ Þ×í. Üëßë çÜÃþ åßíßÞù ìäÇëß Àßð_ Öù ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ ±ë ±ëIÜëÞð_ Øõäâ ìÚçÜëß ×³ ÇñÀÝð_ Èõ. Üëßõ çÜÉäð_ ½õ³±õ Àõ ÜëHëçÞë åßíßÞõ ±õÀ ÉìËá Ý_hëÞí çë×õ çßÂëäí±õ Öù ±õÜ Àèí åÀëÝ Àõ ±ëËáë_ ÚÔë_ äWëùýÜë_ ±ë ÚÔë_ ±_ÃùÕë_Ãù Cëçë³ ÇñÀuë_ Èõ. ÖÚíÚí ìäiëëÞõ CëHëí ÜùËí èßHëÎëâ Ûßí Èõ ±Þõ Üëßë ØßõÀ ­‘Þë ÉäëÚÜë_ ±õÜÞí Õëçõ ±õÀ åVhëì¿ÝëÞù ³áëÉ Èõ, ÕHë èð_ Üëßë åßíßÞë_ ±ë ÕíìÍÖ ±_ÃùÜë_ ÀùÞí ÀùÞí ÚØáí Àßð_!ÓÓ

áë_Úù ìäÇëß ÀßÖë_ ÜÞõ ±õÜ áëÃõ Èõ Àõ Üëßë åßíßÞë °äÖõ°ä ÕùVËÜùËýÜ ÀÝëý äÃß ±õÜë_ Éõ À_³ çëßð_ Àõ Þßçð_ èùÝ ÖõÞù VäíÀëß ÀßíÞõ É Üëßõ °ääëÞð_ Èõ. ìÉ_ØÃíÞù Éõ Õ_× èð_ ÀëÕí ÇñÀuù È\_ ÖõÞí çßÂëÜHëíÜë_ ÚëÀíÞù ßVÖù Úèð áë_Úù Þ×í. èð_ ÚÔë É µÕÇëßù ÀßíÞõ Ôëßù Àõ ç_ÕñHëý Ö_ØðßVÖ ×³ ÃÝëÞù ìärëç Àõâäð_ Öù ÕHë Üëßí ÉõËáí ±ëÝðWÝßõÂë èåõ Öõ À_³ á_Úë³ ÉäëÞí Þ×í. èð_ ìÀåùß èÖù IÝëßõ Àù³ Üëßù ÉÜHëù èë× ½õ³Þõ ÀèõÖð_ Àõ Öëßí ±ëÝðWÝßõÂë ÜìHëÚ_Ô ç_ÕñHëý Þ×í. Ôëßù Àõ ÜìHëÚ_Ô èùÖ Öù ÕHë ±õ ßõÂëÞõ ØßõÀ ÖÚyõ èð_ ±õÀçßÂù Ö_ØðßVÖ èùª ±õäð_ ÚÞí Þë åÀõ. äÔÖí ªÜßÞí çë×õ åã@ÖÞù ZëÝ åw ×ëÝ Èõ ±Þõ Ôíßõ Ôíßõ Cëçë³ ßèõáð_ äVhë ÃÜõ ÖõËáí ×ëÃÍ×íÃÍ×í Àù³ Þäð_ äVhë ÚÞí ÉäëÞð_ Þ×í. ÜÞõ ±õÜ áëÃõ Èõ Àõ ÜëHëçõ ç_Õìkë ±Þõ çðÂÞí ÚëÚÖÜë_ ÉõÜ ±õÀ ç_ÖùWëÞí áëÃHëí Àõâääí Éwßí èùÝ Èõ ÖõÜ ±ëßùBÝ ±Þõ ±ëÝðWÝÞí ÚëÚÖÜë_ ÕHë ±õäí áëÃHëí Àõâääí ÕÍõ Èõ. ßÕ äWëýÞí ªÜßõ èð_ Éõäù Ëëß èÖù ±Þõ ÉõËáí {ÍÕ×í ØùÍí åÀÖù èÖù ±õ ÚÔð_ ±ëÉõ ±ë ªÜßõ å@Ý Þ×í. ÜÞõ ±õÜ ÕHë áëÃõ Èõ Àõ ØßõÀ ÜëHëç ÀõËáíÀ ÜÝëýØë ±Þõ ½õ³ Þ åÀëÝ ±õäí ÀõËáíÀ ÂùÍ çë×õ ÉLQÝù èùÝ Èõ. ±õËáõ Éõ À_³ °TÝë ÖõÞõ ÕñßÖð_ ÃHëíÞõ @Ýë_À Öù ìÉ_ØÃíÞë Üùè çëÜõ Õëâ Úë_Ôäí ÕÍõ Èõ. ±ëÕHëõ çëö ½Hëí±õ Èí±õ Àõ ÖìÚÝÖÞõ ±Þõ Q²IÝðÞõ Àù³ ç_Ú_Ô Þ×í. ±ëÕHëõ ½õ³±õ Èí±õ Àõ ±õÀ ç_ÕñHëý Ö_ØðßVÖ ÜëHëç ±ÇëÞÀ Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ±õÀ 3Õ äWëýÞë ÝðäëÞÞð_ xØÝ Û߬CëÜë_ Ú_Ô ÕÍí ÃÝð_. Íù@Ëßõ Àëð_ Àõ ±ë ÝðäëÞÞõ Àù³ ßùÃ Þ èÖù, ÕHë ±ë ìÀVçù ÀëìÍýÝëÀ ÎõSÝùß ±ùÎ èëËýÞù Èõ. ±õÞð_ xØÝ ÀõÜ Ú_Ô ÕÍí ÃÝð_ ±õÞë_ Àù³ ÀëßHëù ±ëÕí Þë åÀõ, ÀëßHë Àõ ±ë ±õÀ ±ÀVÜëÖ Èõ. ÚÔë É áùÀùÞë_ xØÝ ±õÜ ¬CëÜë_ É À_³ Ú_Ô ÕÍí Þ×í ÉÖë_. ±õËáõ ±ëÕHëõ Àèí±õ Èí±õ Àõ ÜëHëç Û߬CëÜë_ èùÝ Èõ IÝëßõ ÖõÞð_ ßZëHë ÕßÜëIÜë É Àßõ Èõ ÀõÜ Àõ, ±õ ¬CëÖù èùÝ IÝëßõ Àù³ äÙÈí Àõ Àù³À çÕý ÀßÍí åÀõ Èõ. Àù³ ÜëHëç ÕùÖëÞí ½ÖÞí ÇùÀí Àßõ ±Þõ ¬Cëí ÕHë åÀõ ±õ å@Ý Þ ÚÞõ. ±ëÉÞë °äÞÜë_ ìÉ_ØÃíÞí ±ë ÜñâÛñÖ ÚëÚÖ ìäåõ Éõ ±ìärëç Èõ ÖõÞõ ÀëßHëõ ±ìÞÄëÞù ßùà äKÝù Èõ. çðÂíç_ÕLÞ ÜëHëç ÕHë Àù³ çÜVÝë±ù Þ èùäë ÈÖë_ ¬Cëí åÀÖëõ Þ×í. ±õËáõ ±ëÕHëõ ÈõäËõ VäíÀëßäð_ ÕÍõ Èõ Àõ ÉõHëõ ±ëÕHëÞõ °äÞ ±ëMÝð_ Èõ ±õ É Q²IÝðwÕõ ±ëÕHëí çëÜõ ­ÃË ×åõõ. ±õÞë×í ÍßíÞõ Øñß Þëçí ÉäëÞí çÎâ Àùìåå Àù³ Àßí åÀuð_ Þ×í, ÀëßHë Àõ Q²IÝð Öù ÜëHëçÞù ÕÍÈëÝù Èõ ±Þõ ÕÍÈëÝë×í ÖÜõ ÀØí È\ËÀëßù Üõâäí åÀÖë Þ×í. ÖÜëßë Üë×ë µÕß ­ÀëåÞù ÔùÔ ÕÍÖù èùÝ IÝëßõ ÖÜëßù ÕÍÈëÝù Öù ÖÜëßë ÕÃÞí ÞíÇõ È\Õë³ ÃÝù èùÝ Èõ. ÜÞõ ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ ÜëHëçõ ÞëØðßVÖ ÖìÚÝÖÞë ç_½õÃùÜë_ Àù³ µÕÇëß Àõ ØäëØëw Àßäë É Þìè ±õäð_ ÀèõäëÞù ±ëåÝ Þ×í. ÕHë ÖÜëßí ÖìÚÝÖÞù ­‘ ÖÜëßë ÜÞÞù ç_ÕñHëý ÀÚ½õ á³ áõ ±õ ÜÞùØåë ÕHë çëßí Þ×í. å@Ý èùÝ IÝë_ µÕÇëß Àßäù ÕÍõ, Øäë±ù ÕHë áõäí ÕÍõ ÕHë ÜëHëçõ ÚÞëäõáí Àù³ ÕHë ØäëÜë_ ç_°äÞí Öù Þ×í!

Friday, October 07, 2005

Thomas Mann:Magic Mountain

Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi

É ÜýÞ ÞäáÀ×ëÀëß ËùÜç ÜëÞÞí ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ ÞäáÀ×ëÞõ É ÖõÞí µkëÜ ÞäáÀ×ë ÃHëäí ½õ´±õ ±õäð_ Àù´ Àèõ Öù ËùÜç ÜëÞ ÂðØ èÝëÖ èùÝ Öù ÖõÞí çëÜõ äë_Ôù µÌëäõ. ËùÜç ÜëÞÞõ ÞäáÀ×ëÀëß ÖßíÀõ ­×Ü ÀíìÖý ±ëÕÞëßí ÞäáÀ×ë èÖí ÒÚðÍÞ Úþð@çÓ. ±õ ­×Ü ­ÀëìåÖ ×´ IÝëßõ áõÂÀÞí ªÜß ÈTäíç äæýÞí èÖí. ÀõËáëÀ ±õäð_ ÜëÞõ Èõ Àõ ËùÜç ÜëÞÞõ ´.ç. 1929Üë_ ÞùÚõá ÕëìßÖùìæÀ ÜYÝð_ Öõ ±ë ÀòìÖÞõ ÀëßHëõ, ÕHë ±ë äëÖ Ãâõ ¶Ößõ ±õäí Þ×í. ËùÜç ÜëÞÞí ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ ÞäáÀ×ë ´.ç. 1924Üë_ ­ÃË ×´ èÖí. ±õ ÕÈí ÖõÜÞõ ´ÞëÜ ÜYÝð_ èÖð_. ±õ×í ±õäð_ ±ÞðÜëÞ ×´ åÀõ Èõ Àõ çëìèIÝ ÜëËõÞë ÞùÚõá ´ÞëÜ ÜëËõ ÖõÜÞí ÃHëÞë ÀßäëÜë_ ±ë ÀòìÖÞõ ìäåõæ äÉÞ ±ÕëÝð_ èùÝ Öõ ç_ÛìäÖ Èõ.

ÂðØ ËùÜç ÜëÞ ÕùÖõ ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ Àõ Úí° Àù´ ÞäáÀ×ëÞõ ÕùÖëÞí ÀáëÞë çäùýEÇ ìåÂß ÖßíÀõ ÃHëëääë ÖöÝëß ÞèùÖë. ÖõÜHëõ ÕùÖõ É ±õäð_ Àëð_ Èõ Àõ ÀõËáëÀ áõÂÀùÞð_ ÞëÜ ÖõÜÞí ±õÀ É ÜèëÞ ÀòìÖ çë×õ ç_ÀâëÝõáð_ èùÝ ±õäð_ ÚLÝð_ Èõ. ÉõÜ Àõ, çëäýãLËçÞí ÒÍùÞ ìÀèùËõÓ. ±õäí ßíÖõ Àù´ ±õÀ É ÀòìÖ ÖõÞë çÉýÀÞð_ ­ìÖìÞìÔIä ÀßÖí èùÝ Öõäë ×ùÍëÀ áõÂÀùÜë_ èð_ Üëßð_ ÞëÜ ÃHëëäí åÀÖù Þ×í. èð_ ±õäë áõÂÀùÞí ÝëØíÜë_ Üëßð_ ÞëÜ ÜñÊÀ<_>_ÀÜë_, ËùÜç ÜëÞ çÜßçõË ÜùÜÞí ÉõÜ ±õäð_ ÜëÞõ Èõ Àõ ÖõÜÞí ÚÔí É ÀòìÖ±ùÞë ±ëÔëßõ ÖõÜÞð_ ÜñSÝë_ÀÞ ×äð_ ½õ´±õ. ÜëÞ Àèõ Èõ Àõ áõÂÀ ØßõÀ ÀòìÖÜë_ ±õÀ çäùýEÇ ìåÂß Õß ÕèùîÇäë Ü×õ Èõ ÕHë ÚÞõ Èõ ±õäð_ Àõ ÕäýÖÞí ±õÀ Ë>_À Õß ÕèùîÇõ Èõ. ÖÜõ FÝëßõ çÉýÀÞù ìäÇëß Àßù IÝëßõ Àù´ Çùyç ¬Çë ìåÂßÞõ ÚØáõ çÜÃþ ìÃìßÜëâëÞù ìäÇëß Àßù Öù ÖõÜë_ áõÂÀÞð_ ìäåõæ çëÇð_ ÜñSÝë_ÀÞ å@Ý ÚÞõ. ËùÜç ÜëÞ ±õäð_ Àèõ Èõ Àõ ±õÜÞí ÞäáÀ×ë ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓÞõ ÕðßùÃëÜí ÞäáÀ×ë ÒÚðÍÞ Úþð@çÓ çë×õ ÕHë ç_Ú_Ô Èõ. ÒÍõ× ´Þ äõìÞçÓ çë×õ ÕHë ÖõÞí ÀÍí Èõ ±Þõ ´.ç. 1933×í 1944Þë ØëÝÀë ØßìÜÝëÞÞí Ò½õçõÎ ±õLÍ ÚþÔçýÓ çë×õ ÕHë ç_Ú_Ô Èõ.

ËùÜç ÜëÞÞù ÉLÜ áðÚõÀ åèõßÜë_ ´.ç. 1875Þí ȧí É^Þõ ×Ýù èÖù. ÖõÞë ìÕÖë ±ÞëÉÞë ÜùËë äõÕëßí èÖë. ËùÜç ÜëÞÞí ÜëÖë Úþëì{áÜë_ ÉLQÝë_ èÖë_. ±õÀ líÜ_Ö, ÉÜýÞ MáëLËõåÞÞë ÜëìáÀÞí Õðhëí èÖí. ËùÜç ÜëÞ ±ë ±Üíßí äëßçëÞí çë×õ Úâäù Àßõ Èõ. VÞëÖÀ ×Ýë ìäÞë åëâë ÈùÍõ Èõ, QÝðÞíÇÞí ±õÀ äíÜë À_ÕÞíÜë_ ÀëßÀðÞ ÚÞõ Èõ. ÖõÞí ­×Ü áCëðÞäá ÒÔí ÎùáÞÓ ­ÃË ×´ ÕÈí ÖõHëõ ÞùÀßí ÈùÍí ±Þõ QÝðÞíÇÞí ÝðìÞäìçýËíÜë_ Àáë ±Þõ çëìèIÝÞù ±PÝëç åw ÀÝùý. ±õÀ äæý ßùÜÜë_ ߏëë ±Þõ ÕÈí áõÂÞÀëÝýÞõ ÕùÖëÞë Õñßë çÜÝÞí ­T²ìkë ÖßíÀõ ±ÕÞëTÝð_.

ËùÜç ÜëÞõ ´.ç. 1905Üë_ hëíç äæýÞí ªÜßõ QÝðÞíÇÞë ±õÀ ±ÃþÃHÝ ÃìHëÖ-­ëKÝëÕÀÞí Õðhëí ÀëìÖÝë ­ÙÃåÜÞí çë×õ áBÞ ÀÝë*. ÈTäíç äæýÞí ªÜßõ ´.ç. 1901Üë_ ­ÃË ×Ýõáí ÒÚðÍÞ Úþð@çÓ ±Þõ 1924Üë_ ­ÃË ×Ýõáí ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓÞí äEÇõÞë_ hëõäíç äæýÜë_ ËùÜç ÜëÞõ Üëhë Úõ É áCëðÞäáù áÂí èÖí. ÒßùÝá èë´ÞõçÓ ±Þõ ÒÍõ× ´Þ äõìÞçÓ çäëá ×ëÝ Àõ ÂëVçë Úõ ØëÝÀëÜë_ ±ëËáð_ áÂëÝð_? ÕHë äÔð çëÇù ­‘ ±õ Èõ Àõ ±ë çÜÝÃëâëÜë_ ±õ Úõ äëÖëý ÕHë åí ßíÖõ áÂí å@Ýë èåõ? ±ë çÜÝ ØßìÜÝëÞ ½Ö ½ÖÞí ÉäëÚØëßí±ù ÖõÜÞë ìåßõ ±ëäí èÖí. È ÚëâÀùÞë ­õÜëâ ìÕÖë ÚLÝë ±Þõ ÖõÜÞë µÈõßÞí ÉäëÚØëßí ±õÜÞë Üë×õ É èÖí, ÀõÜ Àõ ÖõÜÞí ÕIÞí ÀëìÖÝëÞõ ÚíÜëßíÞõ áíÔõ çMÖëèù ±Þõ ÜìèÞë±ù çðÔí çõÞõËùìßÝÜÜë_ ßèõäð_ ÕÍÖð_. ËùÜç ÜëÞõ ´.ç. 1905Üë_ áBÞ ÀÝë* IÝëß×í Üë_ÍíÞõ 1933Üë_ ÉÜýÞí ÈùÍuð_ IÝë_ çðÔí ÜðAÝIäõ QÝðÞíÇ åèõßÜë_ É ßëë èÖë.

ËùÜç ÜëÞ ±Þõ èßÜëÞ èõçÞí ±õÀ Ò½õÍíÓ èÖí. Ú_Þõ ÞäáÀ×ëÀëßù ±Þõ Ú_ÞõÞõ çëìèIÝ ÜëËõÞð_ ÞùÚõá ÕëìßÖùìæÀ Üâõáð_ Èõ, ÕHë ËùÜç ÜëÞ ÜëÞ-çLÜëÞÞë I²æëÖðß ìäåõæ èåõ, ÀõÜ Àõ ½HëíÖë ÜëHëçùÞõ ÜâäëÞù ÃÉÚÞù åù ±õÜÞõ áëBÝù Èõ. ±èÙÖèÙ ±õ ÜëÞØ µÕëìÔ±ù ÜõâTÝë É Àßõ Èõ, ÜëÞÇë_ØÞõ çñ_CëäëÜë_ ÕëäßÔë ÞÃßÉÞ Èõ - èßÜëÞ èõç ±õÀë_Ö ì­Ý ±áÃëßí ÜëHëç Èõ.

±õîçí äæýÞí ìÉ_ØÃí-ÞùÚõá ´ÞëÜ, ÜèëÀìä ÃõËõÞë ÞëÜÞð_ ±õÀ ´ÞëÜ, ±õÜÞõ CëHëë ÜëÞÇ_Ø ÜYÝë. ìèËáßÞë åëçÞÀëâÜë_ ±õÜÞí ÀòìÖ±ùÞí èùâí ÕHë ÉÜýÞíÜë_ ×´. ±ëËáë áë_Úë çÉýÞÀëâÜë_ ÖõÜÞí ÀòìÖ±ùÞí ç_AÝë ÞëÞí áëÃõ, ÕHë ±õÜë_ å_Àë É Þ×í Àõ ËùÜç ÜëÞ ±õÀ ½ÃþÖ ÀáëÀëß ±Þõ ÞäáÀ×ëÞù °ä èÖë.

åOØÞí åÖëOØí ËùÜç ÜëÞÞí çëìèIÝ ÀòìÖ±ùèßÜëÞ èõçÞí ßëÉÀíÝ ¼ìp ÕìßÕ@ä Èõ, FÝëßõ ËùÜç ÜëÞ ±ë ÚëÚÖÜë_ äëß_äëß ÌùÀß ÂëÝ Èõ. ËùÜç ÜëÞ ½Hëõ±½Hëõ ÉÜýÞ áUÀßäëØÞë ìèÜëÝÖí ÚÞí ½Ý Èõ, ÕÈí ±õ çÎëâë ½Ãõ Èõ. äë´Üëß ìßÕãOáÀÞë äèëáë ÚÞí ½Ý Èõ ±Þõ ÖõÞë ìÚÞçkëëäëß ±õáÇí ÖßíÀõÞí ÀëÜÃíßí Ú½äõ Èõ. ±õÍùSÎ ìèËáßÞð_ ½õÂÜ {âñ_Úí ߏëð_ Èõ Öõ ±õ ½õ´ åÀÖë_ Þ×í. èßÜëÞ èõç ½õ´ åÀõ Èõ Àõ ÉÜýÞíÞë åðÛ ´ßëØù ÔßëäÖë áùÀåëèíäëØí±ù ìèËáßÞí çëÜõ ±çßÀëßÀ Úâ ÚÞí åÀäëÞë Þ×í. ÈõÀ 1932Þë ½LÝð±ëßíÜë_ ËùÜç ÜëÞ ±ÜõìßÀë É´ ±ëTÝë. ±ëäí ÀõËáíÀ Ýëhëë±ù ÕÈí Öõ±ù ±ÜõìßÀëÜë_ É ßèí ÃÝë. ´.ç. 1941Üë_ ÀõìáÎùìÞýÝëÜë_ ÕõçõìÎÀ Õõáí±õÍûçÜë_ ÖõÜHëõ Cëß ÕHë Úë_KÝð_ ±Þõ ±õÜÞí ÞäáÀ×ë±ù ÒÍù@Ëß ÎùVËçÓ ±Þõ ÒÔí èùáí çíÞßÓ ±èÙ É áÂë´ èÖí. ±õÜÞë_ äÃß ìäÇëÝëý_ ÀõËáë_À ìäÔëÞÞõ áíÔõ Àõ ÃÜõ ÖõÜ ËùÜç ÜëÞ ±ÜõìßÀëÜë_ ÕHë ±âÂëÜHëë ×´ ÕÍuë. ´.ç. 1952Üë_ ÝðßùÕ ÕëÈë ÎÝëý ±Þõ ãVäËû{áõýLÍÜë_ ÀëÝÜí ìÞäëç ÀÝùý. ´.ç. 1955Üë_ ÚëßÜí ±ùÃVËõ QÝðÞíÇÜë_ Q²IÝð ÕëQÝë.

ËùÜç ÜëÞ Õß ÃõËõ, ìÎáçñÎ åùÕÞ èùß, ìÎáçñÎ ìÞIåõ ±Þõ ØùVÖùäVÀíÞù CëHëù ­Ûëä ÕÍuù èÖù. ±õÜÞí ÕùÖëÞí ±õÀ åöáí Èõ. ±õÜÞí ÕùÖëÞí ±õÀ Ëõã@ÞÀ Èõ ±Þõ ±õ Þäí Ëõã@ÞÀÞë ÞëÜõ Àù´ ßÜÖ ÀßäëÜë_ ÕÍuë Þ×í. ÜèëÀìä ±Þõ ÞäáÀ×ëÀëß ÃõËõ ÕùÖëÞë çÉýÞ ÒÎëµVËÓÞõ Ò±ìÖ Ã_Ûíß ìäÞùØÓ ÖßíÀõ ±ùâÂëäõ Èõ. ËùÜç ÜëÞ ÕHë ÕùÖëÞí ÀáëÀòìÖÞõ ÒÃ_Ûíß ìäÞùØÓ ÃHëõ Èõ, ÕHë ±ëÜë_ Ã_Ûíß ìäåõæHë ÂñÚ ÜèkäÞð_ Èõ. ±õ @Ýë_Ý Ü½À ±Þõ ÌõÀÍíÞí ßÜÖÜë_ ÕÍÖë Þ×í. ±õËáõ É ±õ èßÜëÞ èõçÞõ ÖõÜÞí ÒVËõÕÞ äðSÎÓ ÞäáÀ×ë ±_Ãõ ±õäð_ Àèõ Èõ Àõ ÉõQç ½õÝçÞí ÒÝðáíçíçÓ ±Þõ ±ëLÄõ °ØÞí ÒÔí ÀëµLËß ÎíËçýÓ ÀßÖë_ ­ÝùÃåíáÖëÞë çëèçÜë_ Üðtá ¶ÖßÖí ßÇÞë Þ×í.

´.ç. 1912Þí çëáÜë_ FÝëßõ ËùÜç ÜëÞ çëÍhëíç äæýÞí ªÜßÞë èÖë, IÝëßõ ÖõÜÞë_ ÕIÞí ÀëìÖÝëÞõ ÎõÎçë_Þí ÚíÜëßí áëÃð ÕÍí. VäíËû{áõýLÍÜë_ ÕèëÍí Õß Øõäùç ÂëÖõÞë çõÞõËùìßÝÜÜë_ ßèõäëÞí ÖÚíÚí çáëè Üâí. ±ë çõÞõËùìßÝÜÜë_ È Üëç ßèõäëÞð_ èÖð_. IÝë_ ËùÜç ÜëÞ hëHë ±ÌäëìÍÝë_ ÜëËõ ÕIÞí Õëçõ ½Ý Èõ. ±ë hëHë çMÖëèÜë_ ËùÜç ÜëÞõ ZëÝÞë ßùÃí±ùÞð_ ±ëlÝV×ëÞ ½õÝð_. ±èÙ Éõ ±ÞðÛñìÖ ÖõÜÞõ ×´ ÖõÜë_×í ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓÞí çëÖçù ÕëÞë_Þí ÞäáÀ×ëÞð_ ÚíÉ ÜYÝð_. ÕÈí Öù ËùÜç ÜëÞÞõ ±õÀ äëß Ûëßõ åßØí ×´ ô, IÝëßõ ÖõÞð_ ÕHë ±õäð_ ìÞØëÞ ×Ýð_ Àõ ÎõÎçë_Üë_ À_´À ÂßëÚí Èõ. ËùÜç ÜëÞÞõ È ÜìèÞë çõÞõËùìßÝÜÜë_ ßèõäëÞí çáëè Øë@Ößù±õ ±ëÕí. ËùÜç ÜëÞõ çáëè ÜëÞí ÞèÙ ±Þõ ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ áÂäë Úõçí ÃÝë. hëHë çMÖëèÞë ÖõÜÞë ìÞäëç ØßìÜÝëÞ ËùÜç ÜëÞõ ZëÝßùÃÞë ÝðäëÞ ØØa±ùÞð_ °äÞ ½õÝð_. ZëÝ ßùÃí±ùÞë çõÞõËùìßÝÜÜë_ ØØa±ùÞõ çëßäëß ±Þõ ±ëßëÜ Öù çëßë èõÖð×í É ±ÕëÝ Èõ ÕHë ÖõÞð_ ÕìßHëëÜ ±õ ±ëäõ Èõ Àõ ±ë ±ëlÝV×ëÞÞí Úèëß ØØa ÀØí ÞíÀâí åÀÖù Þ×í, Öõ ±èÙ ßíÖçß Ú_ØíäëÞ ÚÞí ½Ý Èõ. ×ùÍë_À ±ÌäëìÍÝë_Þõ ÚØáõ ±ÜðÀ äæùý çðÔí Öõ IÝë_ Ú_Ôë´ ½Ý Èõ ±Þõ CëHëí äëß çë½õ ×´Þõ Cëõß ÕHë ÉÖù É Þ×í- Q²IÝðÞë ÜëÃõý É Úèëß ½Ý Èõ ±Þõ ÖõÞë Cëõß Öù Üëhë ÖõÞí VQ²ìÖ É ÕèùîÇõ ÈõÒ Ë>_ÀÜë_, ZëÝßùÃÞù Éõ ØØa çë½õ ×äë ÜëËõ ±ë çõÞõËùìßÝÜÜë_ ÃÝù èùÝ Èõ Öõ ØØa ÚèëßÞí ØðìÞÝëÜë_ °ääë ÜëËõÞí çFÉÖë ±Þõ åã@Ö ç_ÕñHëýÕHëõ ÃðÜëäí Úõçõ Èõ, ÕHë Öõ ±õÀ åRÝë-èVÖíÜë_ ÉÀÍë´ ½Ý Èõ. ±ëÉõ Öù ZëÝßùÃÞí çëßäëßÞí Õ©ìÖ ÚØáë´ Ã´ Èõ ±Þõ ãVäç çõÞõËùìßÝÜùÞí ÕHë èäõ èùËõáù ÚÞí ô Èõ, ÕHë ËùÜç ÜëÞÞí À×ëÜë_ À_´À ±õäð_ Èõ Àõ ÖõÞõ ±õÀ ç_À<ìÇÖ V×âÞí ±Þõ ±ÜðÀ Çùyç ÉÜëÞëÞí À×ëwÕõ ÒäëçíÓ ÚÞí ÉÖí ÚÇëäí Èõ. ËùÜç ÜëÞõ ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ áÂäëÞð_ åw ÀÝð* IÝëßõ Öù ÖõÜÞë ÜÞÜë_ ZëÝßùÃÞë ØØa±ùÞë çõÞõËùìßÝÜÞí ÀßðHë ìÉ_ØÃí Õß ±õÀ TÝ_Ã-ìäÞùØÞí À×ë áÂäëÞù AÝëá èÖù. ÜùÖ ±Þõ ܽÀÞð_ ±õÀ ±ÉÚ ìÜlHë ÖõÞí ±ëÚùèäëÜë_ ­ÃË ÀßäëÞð_ ÖõÜHëõ ìäÇëßõáð_, ÕHë À×ë ÉõÜ áÂëÖí ô ÖõÜ áõÂÀÞõ ±ë ìäæÝÞí á_Úë´, Õèùâë´ ±Þõ ¬ÍëHëÞí ìäVÖßÖí ßõÂë±ù ØõÂë´. ÖõÞí å@ÝÖë±ùÞð_ ÛëÞ ×Ýð_ ±Þõ ±õ ßíÖõ ±õ çëÖçù ÕëÞë_Þí ÞäáÀ×ë ÚÞí. äëÖëýÞù ÞëÝÀ Èõ èëLç ÀõVËÕý ÞëÜÞù ±õÀ É\äëÞ. çõÞõËùìßÝÜÜë_ ±õ ÃÝù Èõ ÖõÞë ìÕÖßë´ Ûë´Þí ÂÚß ÀëÏäë ÕHë ÖõÞí É ÖÚíÚí ÕßíZëë ×ëÝ Èõ, ØØa ÖßíÀõ IÝë_ ØëÂá ×ëÝ Èõ ±Þõ IÝë_ ßèõ Èõ. çëÖ äæýÜë_ ÖõÞõ Ößõè ÖßõèÞë ±ÞðÛäù ×ëÝ Èõ ±Þõ ÛëÖ ÛëÖÞë áùÀùÞõ ÜâäëÞð_ ×ëÝ Èõ. èëLç ÀõVËÕý Q²IÝðÞð_ ÉLÜ½Ö ±ëÀæýHë ±èÙ ìÞäëßí åÀõ Èõ ÕHë Öõ ìÉ_ØÃí ±Þõ Q²IÝð Ú_ÞõÞð_ ßèVÝ äÔð çëßí ßíÖõ çÜ° åÀõ Èõ. ßùà ±Þõ Q²IÝðÞí ¬Íí ±ÞðÛñìÖÜë_×í Õçëß ×´Þõ Öõ VäV×Öë ±Þõ Ö_ØðßVÖíÞë ÚèõÖß VÖß Õß ÕèùîÇõ Èõ. ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ ÕHë ±õÀ åùÔÞí-çÎßÞí-±ë_ÖìßÀ ÝëhëëÞí À×ë Èõ. ÖõÞí Õß_Õßë CëHëí ÕðßëHëí Èõ. ÜèëÀìä ÃõËõÞí ÞäáÀ×ë ÒäíSèõÜ Üõ´VËßÓ ÕHë ±ëäí É À×ë Èõ. ±õÀ çëèçÞí À×ë ±ëIÜç_åùÔÞÞí À×ë ÚÞõ Èõ. èëLç ÀõVËÕý ±õÀ ÝðäÖíÞõ É\±õ Èõ ±Þõ ­õÜÜë_ ÕÍõ Èõ. Îßí äëß ±õÞí ìÉ_ØÃíÜë_ ±õ Vhëí ±ëäõ Èõ ÕHë Àåù ç_Ú_Ô ßÇëÝù Þ×í. èëLç ÀõVËÕý, ½õ±ëÀíÜ, @áõäÍí±ë, ÇúÇõË ÕíÝß ÀùÞý ±Þõ çõËõÜÚþíÞí ÚÔë_ É °ä_Ö Õëhëù Èõ. ËùÜç ÜëÞ ÕùÖëÞí ÞäáÀ×ë ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓÞõ ±õÀ äëß ÞèÙ, Úõ äëß äë_Çí ÉäëÞð_ Àèõ Èõ ÕHë ±ë ÖõÜÞë ÚÇëä ÖßíÀõ Àõ C²pÖë ÖßíÀõ ½õäëÞí Éwß Þ×í. ÀòìÖÜë_ ¬ÍëHë Èõ ±Þõ ÖõÜë_×í Àë_´À ÕëÜí åÀëÝ ÖõÜ Èõ. ÈõäËõ çÜÝ åð_ Èõ? ±õÞí ­IÝõÀ ZëHëÜë_ ÕHë ZëÝÞð_ É_Öð Þ×í? ÈõäËõ ìÉ_ØÃí çÜÝÞí É ±õÀ ÜðÀßß áíËí Þ×í, Éõ Ûñ_çëÝ Èõ ±Þõ ÈÖë_Ý á_ÚëÝ Èõ? ËùÜç ÜëÞÞí ÞäáÀ×ë äëÇÀÞõ ±ëäð_ Àåð_À ÀëÞÜë_ Àèí ½Ý Èõ, Éõ xØÝ çðÔí ÕèùîÇõ Èõ.

Tuesday, September 13, 2005

Vichar Manthan

ÕðVÖÀùÞð_ ±õÀ TÝçÞ


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxiìÞ ÀËÞë ±õÀ ìÜhëõ Àëð_Ñ ÒÒèð_ ÖÜëßí Àù³ ËíÀë Àõ ÎìßÝëØ Àßð_ È\_ ±õäð_ Þë ÜëÞåù, ÕHë ÖÜÞõ Þ×í áëÃÖð_ Àõ ÉõÜ Àù³Þõ ÚíÍí-ìçÃëßõËÞð_ Àõ ÖÜëÀðÞë ÜçëáëÞð_ ±õÀ TÝçÞ èùÝ Èõ ÖõÜ ÖÜÞõ ÕðVÖÀùÞð_ ±õÀ TÝçÞ Èõ. ÕðVÖÀ-ÕßVÖí ÕHë ±õÀ TÝçÞ É Þë ÀèõäëÝ? ÖÜõ ÒÚðÀ-±õìÍÀËÓ Èù. ÖÜÞõ °äÖù½ÃÖù ÜëHëç Àõ ±õÞí ÕíÍë ØõÂëÖí Þ×í. ±õÞë ÞëÞë-ÜùËë ‘ùÜë_ ÖÜÞõ ìØáÇVÕí Þ×í ÕHë ÕðVÖÀÞí áÃÞ ±õäí Èõ Àõ ÖÜÞõ ÕðVÖÀÞí ±_ØßÞë_ Õëhëù-TÝã@Ö±ùÞí ÕíÍë VÕåõý Èõ! åßØÇ_ÄÞí ÒØõäØëçÓ ÞäáÀ×ë ÖÜÞõ èÇÜÇëäõ Èõ ÖÜÞõ åßØÇ_Ä Ç|ùÕëKÝëÝÞí ÒÕìßHëíÖëÓ ÕHë ÕßõåëÞ Àßõ Èõ. ÖÜÞõ ÀSÕÞëÞë ÜëHëçùÜë_ ßç Èõ. °äÖë ÜëHëçùÜë_ ÀõËáù ßç Èõ?ÓÓ

±ë ±ëßùÕÞëÜëÞù ÉäëÚ Öù Úí½õ åù ±ëÕí±õ? äëÖëýÞë ±õ ÚÔë ÜëHëçù °äÖë ÜëHëçù É èùÝ Èõ ±õÜë_ åOØØõè ÕëÜõáí ÚÔí É ÈÚí±ù °äÖë½ÃÖë ÜëHëçùÞí É èùÝ Èõ. ±õõÀ É ÈÚí ±ÞõÀ ìÉ_ØÃí±ùÞí ÈÚí èùÝ Èõ. ÀõËáëÀ ±õäð_ ÜëÞõ Èõ Àõ ÕðVÖÀù Üëhë ÜÞùß_ÉÞ Èõ. Üëhë Ëë³Ü-Õëç, ÞäßëÔñÕ ÜëHëçù ±ë ßíÖõ çÜÝ äõÍÎõ Èõ. ±õ ±ëßëÜìÝ É èùÝ Èõ. ÀÜëäëÞí, Àåð_ Þyß ÀëÜ ÀßäëÞí ±õÜÞõ Éwß èùÖí Þ×í. ±õËáõ ±õÜÞõ ÜëËõ Öù ÕðßðWëë×ýÞù ±ë ±õÀ ìäÀSÕ Èõ çíÔùçëØù ìäÀSÕ. ìÞìW¿ÝÖëÞí µ½Hëí. À×ëçëìèIÝÞí äëÖ ÉÖí Àßí±õ- ßëÜëÝHë åð_ Èõ? ÜèëÛëßÖ åð_ Èõ? ÛÃäëÞ líÀòWHëÞí ÃíÖë åð_ Èõ? çÜþëË Ç_ÄÃðMÖÞë Ãðßð ÇëHë@ÝÞí À×ë åð_ Èõ? Àù³ À×ë Üëhë ÀSÕÞë èù³ åÀÖí É Þ×í. ØßõÀ À×ë Àù³ Þõ Àù³ ÞëÞë Àõ ÜùËë ÜëHëçÞí °äÞÀ×ë ±Þõ °äÞTÝ×ë É èùÝ Èõ. ±õÞõ Üëhë ±ëßëÜÂðßåíÞð_ äëÇÞ ÃHëäëÞí Éwß Þ×í. ±ëäð_ äëÇÞ Üëhë çÜÝ Õçëß ÀßäëÞð_ çëÔÞ É èùÝ ÖõÜ ÕHë ÜëÞäëÞí Éwß Þ×í. çÜÝ Õçëß Àßäë ÜëËõÞë Úí½ ßVÖë Èõ É, çÜÝÞõ ÒÜëßäëÞëÓ CëHëë ßVÖë Èõ. ±õ ÚÔë É ßVÖëÜë_ ÒÕðVÖÀÞí çùÚÖÓ ±õÀ lõWÌ ßVÖù Èõ. ÖõÜë_ ÜëHëç Èõ, ÜëHëçÞí À×ë Èõ ±Þõ ÜëHëçõ ±ëÉ çðÔíÜë_ Àßõáí Ûñáù ±Þõ ëMÖ Àßõáí ìç쩱ùÞí äëÖ ÕHë Èõ. ÕðVÖÀ °äÞÞù Àõ ÜëHëçÞù ìäÀSÕ Þ×í- °äÞÞõ ±Þõ ÜëÞäíÞõ ÝùBÝ ßíÖõ ±ùâÂäëÞí Çëäí Èõ. çÜ×ý À×ëÀëß Vä. {äõßÇ_Ø ÜõCëëHëíÞí ÒäõìäåëâÓ ±ëØåý äèð Àõäí èùÝ ±õÞí ÜÞùßÜ ÈÚí Èõ. õÜëâ, çèÞåíá ëöÏëÞí ÕHë ±õÀ ÈÚí Èõ- ÛëÛð. ±õäí Àù³ Þõ Àù³ À×ë ßÜHëáëá äç_Öáëá Øõçë³ ±Þõ ÀÞöÝëáëá ÜðÞåí ÖõÜÉ ÔñÜÀõÖðÞí À×ëÜë_ ÕHë Üâõ Èõ. ±ë ÚÔë çÉýÀùÞí Àù³ Ë>_Àí äëÖëý Àõ áë_Úí ÞäáÀ×ëÜë_ ±ëÉõ ÕHë ±ëÕHëõ ÜëÞäíÞð_ °äÞ ÈáÀëÖð_ ½õ³ åÀí±õ Èí±õ. Àù³À xØÝVÕåa À×ëÞð_ Õëhë ±Üß ÚÞí ½Ý Èõ. ØßõÀ Ý<äÀÜë_ ±õÀ ØõäØëç ±Þõ ØßõÀ ÝðäÖíÜë_ ±õÀ Õëßð ±ëâç ÜßÍíÞõ ÚõÌë_ ×ëÝ Èõ. ÕðVÖÀùÞù õÜ Àõ ÕðVÖÀùÞí ØùVÖí ±ëâçÞí µÉäHëí Þ×í èùÖí. ÜÞðWÝÞë_ xØÝ ±Þõ °äÞ çðÔí ÕèùîÇäëÞí ±õÀ ÃðMÖ ÀõÍí èùÝ Èõ. ÉõÞõ ±ëÕHëõ ÒÜùËë ÜëHëçÓ ÖßíÀõ ±ùâÂí±õ Èí±õ ±õäë CëHëë ÚÔë ÜëÞäí±ù±õ ÕðVÖÀÜë_×í ìè_ÜÖÞð_ Ûë×ð_ Úë_KÝð_ èùÝ Èõ. ÜèëIÜë Ãë_Ôí±õ ±ÜõìßÀëÞë ÜèëIÜë ×ùßùÜë_×í Cëb_ ÚÔð_ ÜõâTÝð_. Ãë_Ôí°±õ Û@ÖÀìä Þßìç_è ÜèõÖëÞë_ ÒäöWHëä ÉÞ Öù ÖõÞõ Àèí±õ Éõ ÕíÍ Õßë³ ½HëõÓÞõ ÃðßðÜ_hë ÚÞëTÝù. ÃðÉßëÖÞë ±õÀ çÜ×ý ÞäáÀ×ëÀëß ÕLÞëáëá ÕËõá ìÜáÜë_ ÜÉ^ßí ÀßÖë èÖë. ±õÀ ìØäç ±õÜÞë èë×Üë_ äëÖëýÞí ÇùÕÍí ±ëäí ±Þõ Öõ ±õHëõ äë_Çí ±Þõ ±õÞí ÕùÖëÞí Õëçõ °äÞÞð_ ±õËáð_ ÜùË<_ Ûë×ð_ èÖð_ Àõ ±õ äëÇÀÜë_×í áõÂÀ ÚÞí ÃÝë. ÕLÞëáëáõ {äõßÇ_Ø ÜõCëëHëíÞõ ±õ äëÖëý ÜùÀáí ±Þõ ÜõCëëHëí±õ ±õ äëÖëý ±õÜÞë çëMÖëìèÀÜë_ ÃË Àßí. ÚÔë É Àë_³ ÕðVÖÀ äë_ÇíÞõ áõÂÀ ÚÞÖë Þ×í ÕHë Àù³Þõ Àù³ ÕðVÖÀ äëÇÀÞë ±_ØßÞë ±ëÀëåÜë_ ±õÀ Öëßù ÚÞí ½Ý Èõ.

èë× Õß çÜÝ èùÝ Öù ËõìÞç Àõ ì¿ÀõË ßÜäë µÕßë_Ö Àõ Ã_°Îù ÇíÕäë µÕß Àë_³ Àßäë Éõäð_ ÀëÜ èùÝ Öõ ÕðVÖÀä_ØÞëÞð_ ±Þõ ÕðVÖÀÕñ½Þð_ Èõ. Õñ½ ±õËáõ Üëhë ä_ØÞ Àßäð_ Àõ Çë_Øáù Àßäù ±õäð_ Þ×í. çëÇí Õñ½ ÕðVÖÀÞí ±_Øß É³Þõ IÝë_ ³rßÞë É ÞèÙ, ÜÞðWÝÞë ÕHë çëÇë_ ØåýÞ ÀßäëÜë_ Èõ. ÜëHëçÞí ÉõÜ ÕðVÖÀÞõ ÕHë ±ùâÂäð_ ÕÍõ Èõ ±Þõ åõ çëØíÞí ÉõÜ ÕðVÖÀÞõ ÜÞÞë ÂùßëÀÞð_ V×ëÞ ±ëÕäð_ ÕÍõ Èõ. ±ëÉÀëá èâäë äë_ÇÞÞù, ÜÞùß_ÉÞÞë äë_ÇÞÞù åù äKÝù Èõ, ÀëßHë Àõ ÖõÜë_ ÜëHëçõ ÕùÖëÞë ÜÞ Àõ xØÝÞõ ÕßùääëÞí Éwß É ÕÍÖí Þ×í. ±ëäð_ äë_ÇÞ Üëhë ÒËë³Ü ÕëçÓ ìçäëÝ ÚíÉ\_ Àåð_ ÚÞí Þë åÀõ. ±ëÉõ äÖýÜëÞÕhëùÞð_ äëÇÞ ÂñÚ äKÝð_ Èõ- çëßí äëÖ Èõ ÕHë çÜÉäë Éõäð_ ±õËáð_ Èõ Àõ ±ë ÚÔë ÂñÞ-ÂßëÚë, ±ëÖ_À, ÚâëIÀëß, ÈõÖßìÕ_ÍíÞí çÞçÞëËíÛßí ÂÚßù ÕëÈâ ÕHë ÞëÃìßÀ ±Þõ çÜëÉÞí ±õÀ Ôñ_Ôâí ÈÚí èùÝ Èõ. çëÇð_ Àèí±õ Öù ßùÃÃþVÖ ÚÞõáë ÖÞ ±Þõ ÜÞÞù Ò±õ@ç-ßõÓ èùÝ È

Tuesday, September 06, 2005

Vichar Manthan - Sanjog

èð_ Þ×í ÚØáëÝù ÕHë Üëßë ç_½õÃù ÚØáëÝë Èõ


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi±õ À ìÜhëõ Àëð_Ñ ÒÒÖÜõ èäõ ÚØáë³ ÃÝë èù ±õäð_ ÜÞõ áëÃõ Èõ.ÓÓ ÕIÞí Úí½ åOØùÜë_ Àèõ Èõ Àõ, ÒÒÖÜõ èäõ Õèõáë_ èÖë ±õäë ߏëë Þ×í. ÀùHë ½Hëõ ÀõÜ ÕHë ÖÜõ ×ùÍëÀ ÚØáë³ ÃÝë èù ±õäð_ ÜÞõ áëÃõ Èõ.ÓÓ Àù³ Þõ Àù³ TÝã@Ö ±ëäð_ É ÜëHëÕhë ±õÀ ±Ãß Úí½ åOØùÜë_ ±ëÕõ Èõ.

±ëäë ±ìÛëÝÞù µkëß åù? ±õÞù çëÇù ÉäëÚ ±õÀ É Èõ Àõ ªÜßÞí çë×õ èð_ Éwß ×ùÍù CëHëù ÚØáë³ ÃÝù èùª ±õäð_ Àù³Þõ áëÃõ ÕHë èð_ Öù Éõ èÖù Öõ É È\_. èë, èð_ Þ×í ÚØáëÝù ÕHë Üëßë ç_½õÃù ÚØáëÝë Èõ. ç_½õÃùÞë ÛëäÞõ Àù³ ±ùÈù ±ë_Àí Þë åÀõ. ØëÂáë ÖßíÀõ, äíÖõáë_ äWëùýÞí çë×õ VäÛëäÜë_ ×ùÍùCëHëù ÎõßÎëß ×Ýù èùÝ Öõ å@Ý Èõ. ÖìÚÝÖÜë_ ÕHë Àë_³À ÎõßÎëß ×Ýù èùÝ Öõ VäëÛëìäÀ Èõ. ÜñâÛñÖ ßíÖõ ÜëHëç ÚØáë³ ÉÖù Þ×í. ±õ É LÝëÝõ èð_ ÕHë ÚØáëÝù Þ×í, ÕHë çÜÝ ±Þõ ç_½õÃù ÚâäëÞ èùÝ Èõ ±Þõ ÜëHëçÞõ ³EÈë±õ Àõ ±ìÞEÈë±õ çÜÝ ±Þõ ç_½õÃùÞí çë×õ ÚØáë³ Éäð_ ÕÍÖð_ èùÝ Èõ. ÀõËáíÀ äëß Öù ±õÞí ÕùÖëÞí ½Hë Úèëß ±õ ÚØáë³ ½Ý Èõ.

çðÂÞë çëßë ìØäçù ±ëTÝë IÝëßõ ±õÀ ìØäçõ Õðhëõ ‘ ÀÝùýÑ ÒÒèäõ Öù Àù³ É ÜðUÀõáí Þ×í, ç_CëWëýÞù çÜÝ Õñßù ׳ ÃÝù ÈÖë_ ÖÜëßë Çèõßë Õß èÉ\ ±õÀ ÀëßÞí µØëçí ½õäëÜë_ ±ëäõ Èõ. Àù³ ÜðUÀõáí-ÖÀáíÎ èùÝ Öù Éwß Àèù. ±õÞù ÉäëÚ åð_ ±ëÕð_?ÓÓ çëÇí äëÖ Öù ±õ É èÖí Àõ ±IÝëßõ Àù³ ÜðUÀõáí, Àù³ ÕßõåëÞí ÞèùÖí ±Þõ ÈÖë_ ÜÞÜë_ ×ùÍí µØëçí ߏëë ÀßÖí èÖí. äíÖí ÃÝõáë_ äWëùýÞí ØðÑÂØ VQ²ìÖ±ù çðÂØðÑÂÞí VQ²ìÖ±ù ÀØí ÕíÈù ÈùÍÖí Þ×í. CëHëë ç_Ú_Ôí±ù ±Þõ ìÜhëù çáëè ±ëÕõ Èõ Àõ ÛñÖÀëâ Ûñáí ½ä, Éõ äÖýÜëÞ çðÂçÛß Èõ ÖõÞõ ÜëHëù. Éõ Àë_³ ØðÑÂ, ÕíÍë, ±ÕÜëÞ, ±äèõáÞë çèÞ Àßäë_ ÕÍuë_ èùÝ Öõ ÚÔð_ É Ûñáí ½ä. ÕHë ÜëHëç ÃÜõ ÖõËáí Àùìåå Àßõ Öù ÕHë É^Þí VQ²ìÖ±ùÞõ Ûñ_çí ÞëÂí åÀÖù Þ×í. ÖõÞõ ÉõÜ Ûñ_çí ÞëÂäëÞí Àùìåå Àßù ÖõÜ Öõ äÔð VÕp VäwÕõ çëÜõ ±ëäõ Èõ. ÜëHëçÞõ ÕßÜëIÜë±õ VQ²ìÖ ±ëÕí Èõ. VQ²ìÖÞù ±õ ØíÕ Àù³ Àù³ äëß ×ùÍù {ë_Âù ÕÍuù èùÝ Öõäð_ áëÃõ, ÕHë Úð{ëÖù Þ×í. VQ²ìÖÞõ ÜÞÞë ÕõËëâÜë_ ¬Íí ØëËí Øõäë Àùìåå Àßí±õ Öù ÕHë Öõ çÕëËí µÕß ±ëäÖí ßèõ Èõ.

ÜÞõ Àù´À äëß ±õÜ ×ëÝ Èõõ Àõ ÜëHëç ÔÞØùáÖÞí ¼ìp±õ Éõ À_´ ÀÜëÝù èùÝ Àõ Éõ À_´ ÃðÜëTÝð__ èùÝ ÕHë ÃßíÚÜë_ ÃßíÚ ÜëHëçÞí ìÉ_ØÃí ±õ ÜëHëçÞõ VQ²ìÖ±ùÞù ±õÀ ØSáù Öù ±ëÕõ É Èõ. ÕHë ±õ ØSáëÜë_ ØßõÀ VQ²ìÖÞí ìÀ_ÜÖ Öù ÖÜëßõ É ±ë_ÀäëÞí Èõ, ÀõÜ Àõ °äÞÜë_ ÚÞÖë ßèõÖë ÞëÞë-ÜùËë ±ÞõÀ ç_ÃùÞð_ ÈõäËÞð_ ÜñSÝë_ÀÞ Öù ±õÞí VQ²ìÖ±ùÞõ ±ëÔëßõ É ×ëÝ Èõ.

ÜëHëçÞë °äÞÜë_ çðÂØ ±Þõ ØðÑÂØ VQ²ìÖ±ù ±ëÃâ-ÕëÈâ ÇëSÝë É Àßõ Èõ. ±õÀÚí½Þù èë× ÕÀÍíÞõ ±ëÃâ-ÕëÈâ ÇëSÝë Àßõ Èõ. ÖõÞõ È^Ëë ÕëÍäëÞð_ áÃÛà ±å@Ý ÚÞí ½Ý Èõ. ±õÀ ÕðhëÞë °äÞÜë_ ±õÀ ÝåØëÝÀ CëËÞë ÚÞí ÖõÞë ±ëÞ_Ø çë×õ ±IÝ_Ö ÖõÉVäí ±õÀ ç_ÖëÞ ÞëÞí ªÜßÜë_ ÇëSÝë ÃÝëÞù åùÀ Îßí ¶Èâí ±ëäõ Èõ.

ÜëHëçÞí ìÉ_ØÃíÞù ÜëÃý ±ëÜ Öù çíÔù ±Þõ çÜ° åÀëÝ Öõäù áëÃõ Èõ. ÕHë ÜëÃýÜë_ @Ýë_ ÇÏëHë ±Þõ Àuë_ ÂëÍë ±ëäåõ Öõ Àù³ ÕHë ±Ãëµ×í ½Hëí åÀÖð_ Þ×í. Àù³À äëß áëÃõ Àõ çðÂÞí äWëëý Ú_Ô Þìè É ßèõ- çëöÞõ ±ëÞ_Ø×í ÖßÚùâ Àßí ÞëÂåõ. IÝë_ ±ÇëÞÀ äíÉâí ÕÍõ Èõ ±Þõ Àåð_À ÛVÜ Àßí ÞëÂõ Öõäð_ ÕHë ÚÞõ Èõ.

çðÂÜë_ Àõ ØðÑÂÜë_ ÜÞÞõ ìÞVM²èí ±Þõ çÜÖùá ßëÂäëÞí åí ÔÜëýIÜë±ù, iëëÞí ÕðßðWëù ±ëÕõ Èõ ÕHë ÜÞÞë hëëÉäëÞë Úõ ÕSáë_ çÜÖùá ßèõÖë_ É Þ×í. ÕäÞÞí ±õÀ ÞëÞí e_À ÖõÞõ ÍùáëTÝë äÃß ßèõÖí Þ×í. ±õÀ äÍíáõ Àëð_, ÒÒÜëHëçÞð_ ÜÞ ìV×ß ßèí Þë åÀõ Öõ çÜ° åÀëÝ Öõäð_ Èõ. ±õËáõ É iëëÞí ÕðßðWëù Àèõ Èõ Àõ ÜÞÞõ ³rßÜë_ Õßùäù.ÓÓ

çðÂÜë_ Àõ ØðÑÂÜë_ ÛðÞð_ VÜßHë Àßù. äëÖ Öù çëßí-çëÇí Èõ ÕHë çðÂÜë_ Àõ ØðÑÂÜë_ ÜëHëç ³rßÞð_ VÜßHë Àßõ Èõ IÝëßõ ±½HëÖë_ É ³rßÞí Õëçõ ÕùÖëÞí ÕíÍë ±Þõ ÎìßÝëØù ßÉ^ ÀßäëÞð_ ÜÞ ×³ ½Ý Èõ. ØÝëßëÜ Éõäë Àìä ±Þõ ³rßÛ@Ö Éwß Àèõ Àõ ÒìÇkë Öð_ åíØÞõ ìÇ_Öë Àßõ, ÀòWHëÞõ Àßäð_ èùÝ Öõ ÀßõÓ çëÜëLÝ ÜëÞäíÞëõ Öù ±õäù É Ûëä èùÝ Èõ Àõ ³rß ÜÞõ ÃÜÖð_ èùÝ Öõäð_ Àßõ. ÕHë ³rß Àë_³ ÜëHëçÞí ³EÈë ÜðÉÚ ÀßÖù Þ×í. ±õ Öù ±õÞí ³EÈë ÜëHëõ É Àßõ Èõ. ±õËáõ Öù ÜëHëçõ ÈõäËõ Àèõäð_ ÕÍõ Èõ Àõ ³rßõEÈë ÚìáÝçí! Úç, IÝëßõ ±õÜ É ×äë Øù. ±õ É ±ërëçÞ ±Þõ ÜÞÞð_ çÜëÔëÞ Ú_Þõ

Saturday, September 03, 2005

The Mill on the Floss

FÝùÉý ´ìáÝËÑ ÒÔí ìÜá ±ùÞ Ôí NáùçÓ


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi

º BáõLÍÞë Vïhëí ÞäáÀ×ëÀëßùÜë_ FÝùÉý ³ìáÝËÞð_ ÞëÜ ±ëÉõ ÖõÞë çÜÀëáíÞ ÇëSçý ìÍÀLç Àõ ±ÞðÃëÜí ËùÜç èëÍa ÉõËáð_ ÇÇëýÖð_ Þ×í, ÈÖë_ ±_Ãþõ° ÞäáÀ×ëÜë_ FÝùÉý ³ìáÝËÞð_ ØëÞ ÜèkäÞð_ Èõ. ±õÞí çú×í ½HëíÖí ÞäáÀ×ë ÒÔí ìÜá ±ùÞ Ôí ÎïáùçÓ Èõ ±Þõ ç_ÛäÖÑ ÖõÞí lõWÌ ÀòìÖ ÕHë ±õÞõ É ÃHëäëÜë_ ±ëäõ Èõ. FÝùÉý ³ìáÝËÞí ×Ü ÞäáÀ×ë Ò±ëØÜ ÚíÍÓ ÕHë çëßí ÞäáÀ×ë Èõ.FÝùÉý ³ìáÝËÞð_ ±çá ÞëÜ Üõßí ±õÞ ³äëLç èÖð_. Úúì©À ìÖÛë±ùÞù ìäÇëß Àßí±õ Öù ÖõÞí çë×õ VÕÔëý Àßí åÀõ Öõäí Úí° Àù´ Vïhëí-áõìÂÀëÞð_ ÞëÜ åùÔäð_ ÜðUÀõá ×´ ÕÍõ Èõ - ÀØëÇ äìÉýìÞÝë äðSÎ ÕHë ÖõÞí çë×õ Ëyß {íáí Þë åÀõ.

Üõßí ±õÞ ³äëLçÞí ÕùÖëÞí ìÉ_ØÃí ±õÀ ßùÜë_ÇÀ ÞäáÀ×ë Éõäí Èõ - ±õÞí ÕùÖëÞí ÞäáÀ×ë±ùÞë MáùË ÀßÖë_Ý ÖõÞí ÂðØÞí ìÉ_ØÃíÞù MáùË äÔð ±ØïûÛðÖ ±Þõ ÉìËá Èõ. ½Hëõ ±õÀ VïhëíÜë_ ±ÍÔù Í{Þ Vïhëí±ù äëç Àßõ Èõ! Üõßí ±õÞ ³äëLç ´.ç. 1819Þí 22Üí ÞäõQÚßõ ÉLÜí èÖí. ±ùÃHëíçÜí çØíÞë ÃþëÜíHë ºBáõLÍÞõ áõìÂÀë±õ ÕùÖëÞí ÞäáÀ×ëÜë_ °ä_Ö ÀÝð* èÖð_. áõìÂÀëÞí ìäåõæÖë ±õ Èõ Àõ Öõ ÚèëßÞí ÀòìÖÞõ ÕùÖëÞí À×ëÜë_ çë_ÃùÕë_à °äÖí Àßí åÀõ Èõ, ±õËáð_ É ÞèÙ ÕHë Öõ ÜëHëçÞí ±_ØßÞí ÀòìÖÞõ ÕHë ÚßùÚß ìÕÈëÞõ Èõ, À×ëÜë_ ÃË Àßí åÀõ Èõ ±Þõ ÜëHëçÞí ±_ØßÞí ÀòìÖÞí ÉìËáÖëÞõ ÕHë Öõ ÖíìÖÉÞÀ ßíÖõ ±ëáõÂí åÀõ Èõ.

Üõßí ±õÞ ³äëLçÞë åëßíìßÀ ØõÂëä ìäåõ É\Øë É\Øë ÜÖù äÖõý Èõ, ÕHë ÖõÞí Úðì©Ükëë ±Þõ ÖõÞë Ûëäåëâí TÝã@ÖIä ìäåõ ÚõÜÖ Þ×í. ìä@ËùìßÝëÞë ÝðÃÜë_ ±õÀ wìÏÇðVÖ ÕìßäëßÜë_ ¶Èßõáí ÀLÝë ±ëËáí VäÖ_hë, ±Íà ±Þõ ±äëýÇíÞ èù´ åÀõ Öõ ÕHë ±õÀØÜ Ãâõ Þë ¶Ößõ ±õäí ÚëÚÖ Èõ, ÕHë ±õ èÀíÀÖ Èõ Àõ Üõßí ±õÞ ³äëLçõ ìÕÖë çëÜõ Úâäù ÀÝùý èÖù- ÔëìÜýÀ ÜëLÝÖëÞë VäëÖ_hÝ ÜëËõõ ìÕÖëÞí çëÜõ Úâäù ÀßäëÞð_ ÀõËáð_ ÜðUÀõá ÚÞí ßèõ ÖõÞí ÀSÕÞë ×´ åÀõ Èõ.

Üõßí ±õÞ ³äëLç áõìÂÀë @Ýëßõ ÚÞí? ÖõHëõ FÝùÉý ³ìáÝËÞð_ ÖÂSáðç @Ýëßõ ÔëßHë ÀÝð*? ±õäë çäëáù VäëÛëìäÀ Èõ. Üõßí ±õÞ ³äëLç FÝùÉý èõÞßí áõìäç ÞëÜÞë ±õÀ ìä¦ëÞ ìääõÇÀÞë ÕìßÇÝÜë_ ±ëäí. Ú_Þõ ±õÀÚí½Þë_ õÜÜë_ ÕÍuë_. áõìäç ÕìßHëíÖ èÖù - ÖõÞõ ç_ÖëÞù èÖë_ ÕHë Öõ ÕIÞí×í ±áà ßèõÖù èÖù.

FÝùÉý èõÞßí áõìäç ±Þõ Üõßí ±õÞ ³äëLç ÕìÖ-ÕIÞíÞí ÉõÜ É Çùäíç äWëý çë×õ ߏëë_. ÞäáÀ×ë áÂäëÞð_ ùIçëèÞ Õñßð_ ÕëÍuð_. áõìäçõ Üõßí ³äëLçÞõ ÖÂSáðç åùÔí ±ëMÝð_ - ±ë ßíÖõ Üõßí ±õÞ ³äëLç ÒFÝùÉý ³ìáÝËÓ ÚÞí.

FÝùÉý ³ìáÝËÞí ×Ü ÀòìÖ ÒìçLç ±ùÎ @áõìßÀá áë´ÎÓ. ÕÈí Ò±ëØÜ ÚíÍÓ Úèëß ÕÍí ±Þõ ÖõÞõ TÝëÕÀ áùÀìÝÖë Üâí. ±õHëõ äíç äæý ÚßëÚß áAÝð_. Ôí ìÜá ±ùÞ Ôí Îáùç (³.ç. 1860), ìçáëç ÜõßíÞß (´.ç. 1861), ßùÜëáë (³.ç. 1863), Îõìá@ç èùSË (1866), ìÜÍá ÜëÇý (1872) ±Þõ ÍõìÞÝá ÍõßùLÍë (1876) ±ëËáí ÞäáÀ×ë±ù Èõ. ÀõËáëÀ ìääõÇÀù ÖõÞí ÞäáÀ×ë ÒìÜÍá ÜëÇýÓ ÖõÞí lõWÌ ÀòìÖ ÃHëõ Èõ. FÝùÉý ³ìáÝË ´.ç. 1880Þë ìÍçõQÚßÜë_ Q²IÝð ÕëÜí Öõ Õñäõý ÖõHëõ ÕùÖëÞë×í ªÜßÜë_ ÞëÞë ±õäë Éõ. ÍOSÝð ¿ùç ÞëÜÞë É\äëÞ çë×õ áBïÞ ÀÝë* èÖë_. ßëHëí ìä@ËùìßÝëÞë ØñÖõ FÝùÉý ³ìáÝËÞõõ ±õäù ç_Øõåù ±ëMÝù Àõ ºBáõLÍÞë_ ÜèëßëHëí ÖÜëßð_ çLÜëÞ Àßäë ÜëÃõ Èõ, ÕHë ÖÜõ ±õÀ ÕìßHëíÖ Õðßðæ çë×õ ßèù Èù Öõ èÀíÀÖ ÖõÜë_ äë_ÔëÉÞÀ Èõ ±õËáõ ±áà ßèù Öù çëßð_! FÝùÉý ³ìáÝËõ ßëHëí ìä@ËùìßÝëÞë ç_ØõåëäëèÀ ½õÍõ ÉäëÚ ÜùÀSÝù Àõ èð_ ßëHëíÞù ±ëÛëß ÜëÞð_ È\_, ÕHë ßëFÝÞë çLÜëÞ ÜëËõ ÉÃë Àßäë ÜëËõõ É Üëßõ Üëßë õÜíÞõ Øñß Àßäù ÕÍõ ÖõÜ èùÝ Öù Üëßõ ±õ çLÜëÞÞí Éwß Þ×í.

ÒÔí ìÜá ±ùÞ Ôí ÎáùçÓ Ûë´ ±Þõ ÚèõÞÞë µIÀË õÜÞí åã@Öåëâí À×ë Èõ. äëÖëýÞí ÞëìÝÀë ÜõÃí ÖðáíäßÜë_ áõìÂÀë±õ ÕùÖëÞí É ÈÚí ±ëáõÂí Èõ. ±áÚkë, ÞäáÀ×ë FÝùÉý ³ìáÝËÞí °äÞÀ×ë Þ×í ÕHë FÝùÉý ³ìáÝËõ ÖõÞí Úí° Àù´ ÞäáÀ×ëÜë_ ÂðØ ÕùÖëÞí ìÉ__ØÃíÞõ ±ëËáí ßõÍí Þ×í. ±ë ÀëßHëõ É äëÖëýÜë_ Cëb_ ÚÔð_ Úâ ÃËuð_ Èõ. ÒÔí Üíá ±ùÞ Ôí ÎáùçÓÜë_ ÜõÃí Öðáíäß ±Þõ ±õÞë Ûë´ ËùÜÞë_ VÞõèÞí À×ë Èõ - ±_ÖÜë_ Ûë´ ±Þõ ÚèõÞ Ç_Í ÕñßÜë_ Q²IÝðÞõ çë×õ ÛõËõ Èõ - ÕHë èÀíÀÖõ Öù ±ë ÃëÜÞí À×ë Èõ, ±õÀ ÞØíÞí À×ë Èõ, ±õÀ ÕìßäëßÞí À×ë Èõ. ÜõÃí ÖðáíäßÞë ìÕÖë ØõäëÞë Í<_Ãß ÞíÇõõ ØËëÝë Èõ ±Þõ ìÕÖëÞí Õë´±õ Õë´Þð_ ÀßÉ ÇñÀääë ËùÜ Àëâí ÜÉ^ßí Àßõ Èõ. ÜõÃíÞë ìÕÖë ÕùÖëÞí ±ë ìÜáÀÖ ÕùÖëÞë ØðUïÜÞ äÀíá äõÀõÜÞí Õëçõ Ãíßù ÕÍõáí Èõ Öõ FÝëßõ ½Hëõ Èõ IÝëßõ ÖõÜÞõ Ûëßõ ±ëCëëÖ áëÃõ Èõ ±Þõ xØÝßùÃÞë èðÜáëÞù Ûùà ÚÞõ Èõ. Öõ FÝëßõ çë½ ×ëÝ Èõ IÝëßõ ½Hëäë ÕëÜõ Èõ Àõ ÕùÖõ ÞëØëß ×´ ÇñÀõáë Èõ. áëÇëß ìÕÖë ±õÀ ìØäç Õðhë ËùÜÞõ èë×Üë_ Úë´Úá ±ëÕíÞõ ±õäí ìÖiëë áõäÍëäõ Èõ Àõ äõÀõÜõ Üëßí Éõ Øåë Àßí Èõ ÖõÞù ÕñßõÕñßù ÚØáù ±õ áõåõ ±Þõ äõÀõÜÞõ ÚßëÚß ÛëÞ ×ëÝ ±õäð_ äõß äëâåõ. ±õÀ ìØäç ìÜáÜë_ äÀíá äõÀõÜ çë×õ ÖõÞù ØíÀßù ìÎìáÕ ±ëäõ Èõ. ÜõÃí ÖõÞõ É\±õ Èõ. Ú_Þõ äEÇõ õÜÞë ±_À<ß eËõ Èõ. ÜõÃíÞë ±Þõ ìÎìáÕÞë ìÕÖë±ù äEÇõ ØðUÜÞí Èõ. ÜõÃíÞë Ûë´ ËùÜÞõ ±ë äëÖÞí Ã_Ô ±ëäí ½Ý Èõ ±Þõ ËùÜ ìÎìáÕÞð_ ±ÕÜëÞ ÀßíÞõ ÖõÞõ ±õäí ÔÜÀí ±ëÕõ Èõ Àõ Öð_ Üëßí ÚèõÞ×í Øñß ßèõÉõ, ÞìèÖß Öëßë_ èëÍÀë_ èð_ Ûë_Ãí ÞëÂíå.

ËùÜ Öù ìÕÖëÞð_ Õë´±õ Õë´Þð_ Øõäð_ ÇñÀÖõ Àßí Øõ Èõ. ÜõÃíÞë ìÕÖë Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ±õ ÕÈí ÜõÃí ±õÀ ÀLÝëåëâëÜë_ ÞùÀßí±õ ßèõ Èõ. ß½ èùÝ IÝëßõ ÜõÃí ÕùÖëÞí ìÕÖßë´ ÚèõÞ SÝñçí ÍíÞÞõ Cëõß ½Ý Èõ Þõ IÝë_ ßèõ Èõ. IÝë_ ÖõÞõ Îßí ìÎìáÕ äõÀõÜÞù ÜõâëÕ ×ëÝ Èõ. ìÎìáÕ Öù ÜõÃíÞë õÜÜë_ Í>Úõáù Èõ. ÜõÃí VËõÎÞ ÃõVË ÞëÜÞë ÝðäëÞÞë õÜÜë_ ÕÍõ Èõ - VËõÎÞ ØõÂëäÍù ±Þõ çëßí ãV×ìÖÞù Èõ. VËõÎÞ ±Þõ SÝñçí äæùý×í ±õÀÚí½×í ±ëÀæëýÝõáë_ Èõ - ÕHë ±ë ÖÚyõ VËõÎÞ ÃõVË ÜõÃí Öðáíäß ÜëËõõ Úâ ±ëÀæýHë ±ÞðÛäõ Èõ. ±õÀ ìØäç VËõÎÞ ÃõVË ÜõÃíÞõ ÞØíÜë_ èùÍíÞí çÎß Àßäë á´ ½Ý Èõ - èùÍíÜë_ ÖHëëÖë_ ÖHëëÖë_ Øñß ÞíÀâí ½Ý Èõ. ÖõÜÞõõ µÃëßí áõÞëß ±õÀ ÍÇ äèëHëÞë ÖñÖÀ Õß Ú_Þõ ßëÖ çë×õ Ãëâõ Èõ. çäëßõ VËõÎÞ ÜõÃíÞõ Àèõ Èõ, ±ëÕHëõ CëHëë_ ±ëÃâ äÔí ÃÝë_ Èí±õ - èäõ ÕßHëí É´±õ. ÕßHëíÞõ ÕßØõå ÉÖë_ ßèí±õ. ÜõÃí áÃÛà ÖöÝëß ×´ ½Ý Èõ ÕHë ÈõSáí CëÍí±õ ÖõÞù ±_ÖßëIÜë ±ë ÜëÃõý ÉäëÞí Þë ÕëÍõ Èõ. Öõ VËõÎÞÞõ ÂñÚ Çëèõ Èõ ÕHë Öõ SÝñçíÞð_ çð ÈíÞäí á´Þõ ÕùÖõ çðÂí ×äë Þ×í ÜëÃÖí. ÜõÃí SÝñçíÞí Õëçõ ìØá ÂùáíÞõ ÚÔð_ É Àèí Øõ Èõ ±Þõ ÖõÞí ZëÜë ÜëÃõ Èõ. ÜõÃí ÞØíÀë_Ìõ ±õÀ ÃßíÚ ÎõìßÝëÞí {ñ_ÕÍíÜë_ ±ëlÝ áõ Èõ. Îáùç ÞØíÞë Àë_Ìë ÕßÞí ±ë {ñ_ÕÍíÜë_ ±õÀ ìØäç ±õÀ ç_ØõåëäëèÀ ìÎìáÕÞù ç_Øõåù á´Þõ ±ëäõ Èõ. ìÎìáÕõ ÜõÃí ÕßÞë ÕhëÜë_ áAÝð_ Èõ Àõ, ÒÚí½±ù Öëßë ÜëËõ ÃÜõ Öõ ÜëÞõ ÕHë Üëßë ÜÞÜë_ Àù´ ÃõßçÜÉ Þ×í. Üõî Öù Øå äæý Õèõáë_ Öëßë_ xØÝÞõõ ìÕÈëLÝð_ èÖð_.Ó ±õÀ ßëÖõ ÜõÃí {ñ_ÕÍíÜë_ ±õÀáí Èõ. ±ÞßëÔëß äßçëØ äßçõ Èõ. Náùç ÞØíÜë_ ÕñßÞë_ ÕëHëí äÔí ߏëë_ Èõ. IÝë_ VËõÎÞ ÃõVËÞù ç_Øõåù áëäõ Èõ - ÒÜÞõ ±õÀ É åOØ Àèõ - ±õÀ É ÉäëÚ Øõ. èð_ ±ëäð_?Ó ÕHë ÜõÃí SÝñçíÞð_ çð ÈíÞäí áõäë ÖöÝëß Þ×í É. VËõÎÞ ÃõVËÞù Õhë Öõ ÜíHëÚkëíÞí FÝùÖÞõ èäëáõ Àßí Øõ Èõ. ÜõÃí Õëçõ èäõ Àåð_ É Þ×í. ÕñßÞë_ ÕëHëí ±Þõ ±õÀ ÕùÖõ! ÈõäËõ ÜõÃí ±Þõ ÖõÞù Ûë´ ËùÜ Üâõ Èõ ±Þõ ÕñßÜë_ Ú_Þõ çë×õ Þëå ÕëÜõ Èõ, IÝë_ À×ë Õñßí ×ëÝ Èõ.

ÃþëÜ°äÞ, ÚëâÕHë ±Þõ ÝúäÞ äÃõßõÞë ±IÝ_Ö çð_Øß ±Þõ °ä_Ö ìÇhëHëÞõ ÀëßHëõ Ö×ë ç_ÃùÞí À<åâ Ãñ_×HëíÞõ ÀëßHëõ À×ë äëÇÀÞð_ ìÇkë èßí áõ Èõ.

Friday, September 02, 2005

Emily Bronte:Wuthering Hieghts

´ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ


By Bhupat Vadodaria


Presented by ilaxi±_ Ãþõ° çëìèIÝÜë_ ëHëäëÞ ÞäáÀ×ë±ùÞí ç_AÝë ÃHëÞëÕëhë Èõ, ÕHë ±õÜë_ Úõ ÞäáÀ×ë±ù ±õÀØÜ É\Øí Ößí ±ëäõ Èõ. ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë³ËûçÓ ±Þõ åëáùýË ÚþùLËõÞí ÒÉõ´Þ ±ëÝßÓ. åëáùýË ÚþùLËõ ÜùËí ÚèõÞ Èõ ±Þõ ³ìÜáí ÚþùLËõ ÞëÞí ÚèõÞ Èõ. ÒÉõ´Þ ±ëÝßÓ Úèëß ÕÍí IÝëßõ ìääõÇÀù ±Þõ ±äáùÀÞÀëßù ÖõÞõ äÂëHëÖë Þ×í, ÕHë äëÖëý Úèëß ÕÍí ±Þõ äëÇÀù±õ ÖõÞõ ±õÀØÜ ¬ÇÀí áíÔí. ×ùÍë_À ±äáùÀÞù ÒùIçëèÞ ±ëÕÞëßëÓ ÕHë èÖë_. åëáùýË ÚþùLËõÞð_ ±õÀ çØûÛëBÝ ±õ Àõ ÒìäÞíËí ÎõßÓÞë ½HëíÖë áõÂÀ ÍOSÝð ±õÜ. ×õÀõßõ±õ Üð@Ö À_Ìõ ÒÉõ´Þ ±ëÝßÓÞí å_çë Àßí èÖí. ìääõÇÀù ÚâäëÞ ëËuëIÜÀ À×ëÞë ÖÜëÜ ç_ÀõÖù Öõ Àëâõ ÕñßõÕñßë çÜFÝë ÞèùÖë, ÕHë ÕÈí Öù ±_Ãþõ° çëìèIÝÞí ±õÀ HëäëÞ ÞäáÀ×ë ÖßíÀõ ÖõÞõ Õñßí ìÖWÌë ëMÖ ×´.

ÞëÞí ÚèõÞ ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ ±õËáí ÜùËí ±Þõ ±õËáí ÜúìáÀ ÞäáÀ×ë Èõõ Àõ ÖõÞõ ÖIÀëâ Öù ÝùBÝ ÀØß ë ×´ ÞèÙ. À×ë É äëÇÞëßÞõ èÇÜÇëäí ÞëÂõ ±Þõ ìäÇëß ÀßÖë Àßí ñÀõ ±õäí Èõ. ±_Ãþõ° çëìèIÝÞí ±ë ±õÀ ±õäí ÞäáÀ×ë Èõ, ÉõÞù ½õËù @Ýë_Ý ÉÍõ ÖõÜ Þ×í. ÚÔë É
±äáùÀÞÀëßù±õ ÖõÞõ Ò±õÀ Ï_ÃÔÍë äÃßÞí ±Þõ ±õÀ ÜëÞí Þ åÀëÝ Öõäí ±Þõ ÚíÜëß ìØÜëÃÞí ÀSÕÞëÓ ÖßíÀõ ±ùâÂëäí èÖí. ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÞäáÀ×ë ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓÞõ ±½õÍ ÞäáÀ×ë É Àèõäí ÕÍõ. Öõ ÃË ×´ IÝëßõ ÖõÞí ±ëÀßëÜë_ ±ëÀßí ËíÀë ÀßÞëßë ±äáùÀÞÀëßùÞõ ±õËáð_ Öù ÞùîÔäð_ É ÕÍuð_ èÖð_. Àõ À×ë Ò±ÉÚÓ Èõ- Ãâõ ¶Ößõ ±õäí Þ×í ÕHë ±ÉÚ Èõ. ÉÃÖÞí ÖÜëÜ õÜÀ×ë±ùÜë_ ±ëÉõ ÕHë ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ É\Øí Ößí ±ëäõ Èõ.

³ìÜáí ÚþùLËõ Öù åëáùýË ÀßÖë_ ØõÂëäÜë_ äÔð ±ëÀæýÀ èÖí ÖõÜë_ åÀ Þ×í. çíÔð_ ¬Çð_ áë_Úð_ ÞëÀ, èßHë Éõäí Çëá, ±õÞí ±ë_Âù, äëâ- Àù´ ÕHë ÕðßðæÞõ Üùèäå Àßõ Öõäð_ ±ëÀæýHë ÖõÞë ØõèÜë_ ÛßÕñß Èõ.

±ùÃHëíç äæýÞí ªÜßõ Öõ Àù´Þë õÜÜë_ ÕÍí èÖí, ÕHë ìÞßëå ×´ èÖí ±õäí ±õÀ äëÖ Èõ, ÕHë ³ìÜáí ÚþùLËõÞë °äÞ ìäåõ {ë{í ±ëÔëßÛñÖ ÜëìèÖí Þ×í. ÖõÞí ÜùËí ÚèõÞ åëáùýË ÚþùLËõ ìäåõ ÕðWÀâ ÜëìèÖí Èõ, ÕHë ³ìÜáí Öù ½Hëõ Àù´ ßèVÝÜÝ TÝã@Ö É áëÃõ Èõ. åßÜëâ, ±õÀë_ÖõÜí, ßÂÍ<, Çëèõ ÖõÞõ ½ÞùìÉÃß×í Çëèõ ÕHë ÃðVçõ ×ëÝ Öù Ìëß Üëßõ ±õäí ±õÀ ÝðäÖíÞí ÈÚí ¶Õçí ±ëäõ Èõ.

ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ ³ìÜáí ÚþùLËõ±õ áÂõáí ÞäáÀ×ë É Èõ ±Þõ ±õ ±õäí ÞäáÀ×ë Èõ Àõ ÉõÜë_ ÖõÞë Ûë´ Àõ Úí° ÚèõÞ Àù´ ÚèõÞÞù Àåù É ìèVçù Þ×í. åëáùýË ÚþùLËõ±õ ÒÉõ´Þ ±ëÝßÓÜë_ ±õÀ çÚâ ßùÜë_ÇÀ õÜÀ×ë É áÂõáí Èõ ÕHë ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ Öù ÖtÞ ±ÞùÂí ±Þõ ±ÉÚ À×ë Èõ. ÉÃÖÞí Úí° Àù´ ÕHë õÜÀ×ëÜë_ õÜÞí äõØÞë ±Þõ õÜÞù ±ëÞ_Ø, õÜÞë ç_Ú_ÔÞí ±ëËáí ÃñÏ ÉìËáÖë ÖÜÞõ ½õäë ÞèÙ Üâõ. ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ ½Hëõ çÜÝÞë Ú_ÔÞÞí Úèëß Àù´À ±Þ_ÖÞë ±ùäëßõ ¶Ûõáí À×ë Èõ. ±õ Úõ ÕõÏíÞí À×ë Èõ- Úõ À<Ë<_ÚùÞí À×ë Èõ- Úõ èäõáíÞí À×ë Èõ ±Þõ ÂßõÂß Úõ É ÜëHëçÞí À×ë Èõ. Àõ×õìßÞ ±Þõ èí×ã@áÎÞí À×ë Èõ. èí×ã@áÎ Öù ÞëÝÀ ÕHë Þ×í, ÂßõÂß Öù ÂáÞëÝÀ Èõ ±Þõ ÂáÞëÝÀ ÖßíÀõ ÖõÞù @Ýë_Ý ½õËù ÉÍõ ÖõÜ Þ×í. Àõ×õìßÞ ±Þõ èí×ã@áÎ ±õÀÚí½Þõ çäëýIÜÛëäõ Çëèõ Èõ, ³ìÜáí ÚþùLËõ±õ ÕùÖëÞí ÞäáÀ×ëÞí ÞëìÝÀë Àõ×õìßÞÜë_ ÀëÜT²ìkë, TÝã@ÖÃÖ VäÛëä ±Þõ ÖõÞí çëÜëìÉÀ ãV×ìÖÞí ±çÜëÞÖë±ù ±ùâ_Ãí ÉÖí ìÝÖÜë ÃË Àßí Èõ. ÀëÜT²ìkë, VäÛëä ±Þõ çëÜëìÉÀ ãV×ìÖÜë_ ØùÞ Ôþðä VÕp Èõ ±Þõ ÖõÞë çëÜçëÜë ÈõÍë É ±ëÀæýHëÞë ìÚ_Øð ÚÞíÞõ Ú_ÞõÞõ Þ°À ÂõîÇõ Èõ ±Þõ Øñß èÍçõáõ Èõ Þäë´Þí äëÖ ±õ Èõ Àõ ±ë ÜèëÞ õÜÀ×ëÜë_ õÜí±ù äEÇõ åßíß ç_Ú_Ô Þ×í! ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓÜë_ Àõ×õìßÞ ÉõÞõ Çëèõ Èõ Öõ èí×ã@áÎ Öù ±õÀ ìÉMçí ±Þë× ÚëâÀ Èõõ ÉõÞõ Àõ×õìßÞÞë ìÕÖë áíäßÕðáÞë Ú_Øßõ×í á´ ±ëTÝë Èõ, µÈõßõ Èõ ÚëÀí Öõ ìÞßëÔëß ±ëìlÖ ÞùÀß É Èõ. Àõ×õìßÞ ±Þõ èí×ã@áÎÞõ ìÉ_ØÃí Öù åð_ ÜùÖ ÕHë È^Ëë_ ÕëÍí Þë åÀõ ±õäí ±ÖñË ±ëIÜÃë_Ì Èõ. jëí ±Þõ Õðßðæ äEÇõÞë õÜÞí áëÃHëíÞí çñZÜ ÈËë±ù, ´æëý ±Þõ ÚõØßÀëßí, ±õÀÚí½Þõ çÖëääëÞí ±Þõ ±õÀÚí½Þù õÜ äõßÞí çßëHë µÕß ÇÏëääëÞí Ú_ÍÂùß ÇËÕËí- ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓÜë_ Éõ Èõ, Öõ ØðìÞÝëÞí Àù´ õÜÀ×ëÜë_ Þ×í. èí×ã@áÎ ±ÛHë Èõ, ÃÜëß Èõ, ÃßíÚ Èõ ±Þõ Àõ×õìßÞ ½Hëõ Èõ Àõ ÕùÖëÞë ç_çëßÞð_ ±õ ÚíÉ\_ ÕöÍ<_ ÚÞí åÀõ ÖõÜ Þ×í. Àõ×õìßÞ ìåìZëÖ ç_VÀëßí À<Ë<_ÚÞí ÀLÝë Èõ ±Þõ ÕìÖ ÖßíÀõ ³ÍÃß ìáLËÞÞõ äÔð áëÝÀ ÃHëõ Èõ, ÕHë ÕùÖëÞð_ ÜÞ ±õ ½Hëõ Èõ. ±õ Çëèõ Èõ èí×ã@áÎÞõ ±Þõ ÕßHëõ Èõ ³ÍÃß ìáLËÞÞõ- ±õäð_ ÀõÜ?

Àõ×õìßÞ ÕùÖëÞí ÞùÀßëHëí ìÜìçç ÍíÞÞõ ÉäëÚ ±ëÕõ Èõ- ´ÍÃß ìáLËÞ IÝõÞù ÕùÖëÞù õÜ äç_Ö·ÖðÞë eá Éõäù Èõ. eá Âíáåõ ±Þõ ÀßÜë´ Éåõ, ÕHë èí×ã@áÎ ÜëËõÞù õÜ {ëÍ çë×õ ÉÜíÞÞí Üñâ çÃë´ Éõäù Èõ. ÚØáëÖí ·Öð±ù ÖõÞí Õß ±çß ÕëÍí åÀÖí Þ×í. ³ìÜáí ÚþùLËõÞí À×ë ±ëÜ Öù ÖõÞë ±_ÖÛëÃ×í åw ×ëÝ Èõ. ìÎSÜÜë_ NáõåÚõÀÞí Õ©ìÖ×í èäõ Öù çú ÕìßìÇÖ Èõ- áÃÛà 30 äæýÞí À×ë ±õÜë_ Àèõäë´ Èõ. ±ëÜ Öù ÞëìÝÀë Úõ Èõ- èí×ã@áÎÞí ìÝÖÜë Àõ×õìßÞ ±Þõ ÖõÞí Õðhëí. ÕðhëíÞð_ ÞëÜ ÕHë Àõ×õìßÞ Èõ. ÜëÖë Àõ×õìßÞ- ÜùËí Àõ×õìßÞÞõ É çëÇí ÞëìÝÀë ÃHëäí ÕÍõ. ÞëÞí Àõ×õìßÞÞð_ Õëhë ÜëÖëÞí çßÂëÜHëíÜë_ Cëb_ {ë_Âð_ Èõ.

õÝçí Àõ×õìßÞ ÕùÖëÞõ ÚØáõ Úí½ ÝðäÀÞõ- ´ÍÃß ìáLËÞÞõ ÕßHëí ô Öõ×í èí×ã@áÎ Ûë_Ãí ÕÍõ Èõ ±Þõ äõß áõäë Öáçõ Èõ. á_ÍÞ ÇëSÝù ½Ý Èõõ. ÛHëíÃHëíÞõ ±Þõ líÜ_Ö ÚÞíÞõ ÕëÈù Îßõ Èõ. Àõ×õìßÞ µÕß äõß áõäë ÖõÞí ÞHë_Ø ´{ëÚõáëÞõ ±ëÀæõý Èõ- ±Þõ ÖõÞõ ÕßHëõ ÕHë Èõ. Àõ×õìßÞÞë ìÕÖëÞð_ ìÕÝßÞð_ Cëß Èõ äðÔìß_à èë´Ëûç. ±Þõ ÖõÞë ÕìÖÞð_ ³ÍÃß ìáLËÞÞë CëßÞð_ ÞëÜ Èõ- ×ç¿ùç Ãþõ_É.

Àõ×õìßÞ ´ÍÃß ìáLËÞÞõ ÕßHëí Öù Âßí ÕHë ÕÈí ÖõÞí Ûñá ÖõÞõ çÜ½Ý Èõ. ±õ ÞHë_ØÞõ ÇõÖäHëí ±ëÕõ Èõõ Àõ èí×ã@áÎ ÖÞõ ÇëèÖù Þ×í -ÖÞõ ±õ ÚßÚëØ Àßí ÞëÂåõ, ÕHë èÖëå õÜÜë_×í ±õÀ ±ë_Ôí ¶Ìí Èõ. Àõ×õìßÞ ±õÀ ÚëâÀíÞõ ÉLÜ ±ëÕõ Èõ ±Þõ Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ÕIÞí ±Þõ ÚèõÞÞë_ Q²IÝð ÕÈí ´ÍÃß ìáLËÞ ÕHë Q²IÝð ÕëÜõ Èõ.

ÛBÞ õÜÞí FäëâëÜë_ çâÃÖù èí×ã@áÎ ÀëäëØëäë ÀßíÞõ Ú_Þõ èäõáí ÀÚÉõ Àßõ Èõ. äðÔìß_à ë´Ëûç ±Þõ ×þç¿ùç ÃþõîÉ. ±ëÂßõ èí×ã@áÎ ÕHë Q²IÝð ÕëÜõ Èõ- çëÜõ Õëß äèëáí Àõ×õìßÞÞõ Üâäë! ³ìÜáí ÚþùLËõ ´.ç. 1818Üë_ É\áë´ ÜëçÞí 30Üí ÖëßíÂõ ÉLÜí èÖí ±Þõ 1848Üë_ 30 äæýÞí ªÜßõ Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ÜëÖë Q²IÝð ÕëÜí IÝëßõ hëHë äæýÞí èÖí. åëáùýLË ÚþùLË ÖõÞë×í Úõ äæõý ÜùËí Èõ. 1816Þí çëáÜë_ 21Üí ±õìáõ ÉLÜõáí Èõ ±Þõ ´.ç. 1855Üë_ 39 äæýÞí ªÜßõ Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. Ú_Þõ ÚèõÞù±õ ÃäÞõýç ÖßíÀõ ÞùÀßí Àßõáí Èõ. ³ìÜáí ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ ìç© ×Ýë ÕÈí ±õÀ äæõý Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ÕHë ÕùÖëÞí ±ë ÜèëÞ ÀòìÖÞí çÎâÖë ½õäë ÕëÜÖí Þ×í. çÎâÖë ±Þõ ÀíìÖý åëáùýË ÚþùLËõ É\±õ Èõ. Ú_Þõ ÞäáÀ×ë±ù ±õÀ äæýÜë_ ´.ç. 1847Üë_ ÃË ×Ýõáí ÀòìÖ±ù Èõ. ÞëÞí ÚèõÞ ±õÞ ÚþùLËõ 1820Üë_ ÉLÜí Èõõ ±Þõ 1849Üë_ 29 äæýÞí ªÜßõ Q²IÝð ÕëÜí èÖí. ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ±Üß ±Þ_Ö õÜÞí ±ë À×ë ±ëÉõ ÕHë ìääõÇÀùÞõ Üñ_{TÝë Àßõ Èõ, ÖëÉ\Ú ÀÝëý Àßõ Èõõ ±Þõ áëÂù äëÇÀùÞð_ ìØá Õèõáë_ É ÜðÀëÚáõ °Öí áõ Èõ.

Tuesday, August 30, 2005

Vichar Manthan:Bhul Bharelu

ÚÔë µÕÇëßù ±ëßùBÝäÔýÀ èù³ åÀõ Èõ, ÕHë ±ëÝðWÝäÔýÀ ÕHë èùÝ ±õÜ ÜëÞäð_ ÛñáÛßõáð_ Èõ


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi

ÚÔë µÕÇëßù ±ëßùBÝäÔýÀ èù³ åÀõ Èõ, ÕHë ±ëÝðWÝäÔýÀ ÕHë èùÝ ±õÜ ÜëÞäð_ ÛñáÛßõáð_ Èõ


±õ À ÚíÜëß ÕÍõáë ç_Ú_ÔíÞõ Üâäë ÉäëÞð_ ×Ýð_. ÂÚß±_Öß ÕñÈuë ±õËáõ ±õõÜHëõ Àëð_ Àõ Üëßí ÖìÚÝÖ ±_Ãõ ±õÀ çÜVÝëÞù µÀõá åùÔäë ìÞWHëëÖ ÖÚíÚÞõ Úùáëäð_ È\_ ±Þõ ×Ü ÖÚíÚ À_³ ±õäð_ Àèõ Èõ Àõ ÉõÞõ ÀëßHëõ Úí½ ÖÚíÚÞõ Úùáëääë ÕÍõ. Üëßí ÖìÚÝÖ ±_Ãõ ±õ Úí½ ÍùÀËß, ±õÀ Þäð_ µÂëb_ ±ëÃâ Àßõ Èõ. ±õËáõ hëí½ ÍùÀËßÞí ÜØØ ÜëÃäí ÕÍõ Èõ. ±ë áë_Úí ÂÇëýâ ì¿Ýë×í èð_ ×ë@Ýù Èð_. ±ëäí ÚëÚÖÜë_ ÜÞõ ÞëHëëÀíÝ çèëÝ ±ëÕÞëßë ç_Ú_Ôí±ù Èõ, ÕHë FÝëßõ ±ë ÚÔë ìÞWHëëÖ ÖÚíÚùÞë ±áà ±áà ÇðÀëØë±ùÞù ±PÝëç Àßð_ È\_ IÝëßõ ÜÞõ Üëßë ìÕÖëÞð_ VÜßHë ×ëÝ Èõ. ÖõÜHëõ Àèõáð_ ±õÀ äë@Ý ±ëÉõ ÕHë ÜÞõ ÝëØ ÈõÑ ÒÒCëHëë ÚÔë ÜëHëçùÞë åßíßÜë_ Àù³ Þõ Àù³ ßùà È\ÕëÝõáù èù³ åÀõ Èõ. ±õÞí çëÜõ áÍíÞõ ÖõÞõ ÕßëìÉÖ ÀßäëÞí ÀùìååÜë_ ÜëHëç ÀõËáíÀ äëß Þäí TÝëìÔ±ù äèùßí áõ Èõ. Üëßí 70 äWëýÞí ªÜßõ Üëßð_ xØÝ ÞÚâð_ ÕÍuð_ Èõ. ÜÃÉÜë_ ÕHë À_³À Cëçëßù ÕèùîEÝù èåõ. ±õäð_ ÜÞõ áëÃõ Èõ, ÀõÜ Àõ èð_ ¶Ûù ×äë ½ª È\_ IÝë_ ÜÞõ Çyß ±ëäõ Èõ. ÕÃÞë VÞëÝð±ùÜë_ èäõ Âëç Àù³ åã@Ö ßèí èùÝ ±õäð_ ÉHëëÖð_ Þ×í. Üëßë çÜÃþ åßíßÞù ìäÇëß Àßð_ Öù ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ ±ë ±ëIÜëÞð_ Øõäâ ìÚçÜëß ×³ ÇñÀÝð_ Èõ. Üëßõ çÜÉäð_ ½õ³±õ Àõ ÜëHëçÞë åßíßÞõ ±õÀ ÉìËá Ý_hëÞí çë×õ çßÂëäí±õ Öù ±õÜ Àèí åÀëÝ Àõ ±ëËáë_ ÚÔë_ äWëùýÜë_ ±ë ÚÔë_ ±_ÃùÕë_Ãù Cëçë³ ÇñÀuë_ Èõ. ÖÚíÚí ìäiëëÞõ CëHëí ÜùËí èßHëÎëâ Ûßí Èõ ±Þõ Üëßë ØßõÀ ‘Þë ÉäëÚÜë_ ±õÜÞí Õëçõ ±õÀ åVhëì¿ÝëÞù ³áëÉ Èõ, ÕHë èð_ Üëßë åßíßÞë_ ±ë ÕíìÍÖ ±_ÃùÜë_ ÀùÞí ÀùÞí ÚØáí Àßð_!ÓÓ

áë_Úù ìäÇëß ÀßÖë_ ÜÞõ ±õÜ áëÃõ Èõ Àõ Üëßë åßíßÞë °äÖõ°ä ÕùVËÜùËýÜ ÀÝëý äÃß ±õÜë_ Éõ À_³ çëßð_ Àõ Þßçð_ èùÝ ÖõÞù VäíÀëß ÀßíÞõ É Üëßõ °ääëÞð_ Èõ. ìÉ_ØÃíÞù Éõ Õ_× èð_ ÀëÕí ÇñÀuù È\_ ÖõÞí çßÂëÜHëíÜë_ ÚëÀíÞù ßVÖù Úèð áë_Úù Þ×í. èð_ ÚÔë É µÕÇëßù ÀßíÞõ Ôëßù Àõ ç_ÕñHëý Ö_ØðßVÖ ×³ ÃÝëÞù ìärëç Àõâäð_ Öù ÕHë Üëßí ÉõËáí ±ëÝðWÝßõÂë èåõ Öõ À_³ á_Úë³ ÉäëÞí Þ×í. äÔÖí ªÜßÞí çë×õ åã@ÖÞù ZëÝ åw ×ëÝ Èõ ±Þõ Ôíßõ Ôíßõ Cëçë³ ßèõáð_ äVhë ÃÜõ ÖõËáí ×ëÃÍ×íÃÍ×í À_³ Þäð_ äVhë ÚÞí ÉäëÞð_ Þ×í. ßÕ äWëýÞí ªÜßõ èð_ Éõäù Ë|ëß èÖù ±Þõ ÉõËáí {ÍÕ×í ØùÍí åÀÖù èÖù ±õ ÚÔð_ ±ëÉõ ±ë ªÜßõ å@Ý Þ×í. ÜÞõ ±õÜ ÕHë áëÃõ Èõ Àõ ØßõÀ ÜëHëç ÀõËáíÀ ÜÝëýØë ±Þõ ½õ³ Þ åÀëÝ ±õäí ÀõËáíÀ ÂùÍ çë×õ ÉLQÝù èùÝ Èõ. ±õËáõ Éõ À_³ °TÝë ÖõÞõ ÕñßÖð_ ÃHëíÞõ @Ýë_À Öù ìÉ_ØÃíÞë Üùè çëÜõ Õëâ Úë_Ôäí ÕÍõ Èõ. ±ëÕHëõ çëö ½Hëí±õ Èí±õ Àõ ÖìÚÝÖÞõ ±Þõ Q²IÝðÞõ Àù³ ç_Ú_Ô Þ×í. ±ëÕHëõ ½õ³±õ Èí±õ Àõ ±õÀ ç_ÕñHëý Ö_ØðßVÖ ÜëHëç ±ÇëÞÀ Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ±õÀ 3Õ äWëýÞë ÝðäëÞÞð_ xØÝ Û߬CëÜë_ Ú_Ô ÕÍí ÃÝð_. Íù@Ëßõ Àëð_ Àõ ±ë ÝðäëÞÞõ Àù³ ßùÃ Þ èÖù, ÕHë ±ë ìÀVçù ÀëìÍýÝëÀ ÎõSÝùß ±ùÎ èëËýÞù Èõ. ±õÞð_ xØÝ ÀõÜ Ú_Ô ÕÍí ÃÝð_ ±õÞë_ Àù³ ÀëßHëù ±ëÕí Þë åÀõ, ÀëßHë Àõ ±ë ±õÀ ±ÀVÜëÖ Èõ. ÚÔë É áùÀùÞë_ xØÝ ±õÜ ¬CëÜë_ É À_³ Ú_Ô ÕÍí Þ×í ÉÖë_. ±õËáõ ±ëÕHëõ Àèí±õ Èí±õ Àõ ÜëHëç Û߬CëÜë_ èùÝ Èõ IÝëßõ ÖõÞð_ ßZëHë ÕßÜëIÜë É Àßõ Èõ, ÀõÜ Àõ ±õ ¬CëÖù èùÝ IÝëßõ Àù³ äÙÈí Àõ Àù³À çÕý ÀßÍí åÀõ Èõ. Àù³ ÜëHëç ÕùÖëÞí ½ÖÞí ÇùÀí Àßõ ±Þõ ¬Cëí ÕHë åÀõ ±õ å@Ý Þ ÚÞõ. ±ëÉÞë °äÞÜë_ ìÉ_ØÃíÞí ±ë ÜñâÛñÖ ÚëÚÖ ìäåõ Éõ ±ìärëç Èõ ÖõÞõ ÀëßHëõ ±ìÞÄëÞù ßùà äKÝù Èõ. çðÂíç_ÕLÞ ÜëHëç ÕHë Àù³ çÜVÝë±ù Þ èùäë ÈÖë_ ¬Cëí åÀÖëõ Þ×í. ±õËáõ ±ëÕHëõ ÈõäËõ VäíÀëßäð_ ÕÍõ Èõ Àõ ÉõHëõ ±ëÕHëÞõ °äÞ ±ëMÝð_ Èõ ±õ É Q²IÝðwÕõ ±ëÕHëí çëÜõ ÃË ×åõõ. ±õÞë×í ÍßíÞõ Øñß Þëçí ÉäëÞí çÎâ Àùìåå Àù³ Àßí åÀuð_ Þ×í, ÀëßHë Àõ Q²IÝð Öù ÜëHëçÞù ÕÍÈëÝù Èõ ±Þõ ÕÍÈëÝë×í ÖÜõ ÀØí È\ËÀëßù Üõâäí åÀÖë Þ×í. ÖÜëßë Üë×ë µÕß ÀëåÞù ÔùÔ ÕÍÖù èùÝ IÝëßõ ÖÜëßù ÕÍÈëÝù Öù ÖÜëßë ÕÃÞí ÞíÇõ È\Õë³ ÃÝù èùÝ Èõ. ÜÞõ ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ ÜëHëçõ ÞëØðßVÖ ÖìÚÝÖÞë ç_½õÃùÜë_ Àù³ µÕÇëß Àõ ØäëØëw Àßäë_ É Þìè ±õäð_ ÀèõäëÞù ±ëåÝ Þ×í. ÕHë ÖÜëßí ÖìÚÝÖÞù ‘ ÖÜëßë ÜÞÞù ç_ÕñHëý ÀÚ½õ á³ áõ ±õ ÜÞùØåë ÕHë çëßí Þ×í. å@Ý èùÝ IÝë_ µÕÇëß Àßäù ÕÍõ, Øäë±ù ÕHë áõäí ÕÍõ ÕHë ÜëHëçõ ÚÞëäõáí Àù³ ÕHë ØäëÜë_ ç_°äÞí Öù Þ×í! ÖÜÞõ ÕíÍë Þë ×ëÝ ±õäð_ ÖÜÞõ áëÃõ ÕHë ±õ Øäë Ôíßõ Ôíßõ ×Öë ±ëÝðWÝÞë ZëÝÞù Àù³ ßëÜÚëHë ³áëÉ Þ×í. ±ëÉÀëá ±ëÕHëõ ½õ³±õ Èí±õ Àõ ½Ö½ÖÞë_ ³LÉõ@åÞù ±Þõ ±ùÕßõåÞùÞí ÚùáÚëáë Èõ, ÕHë ±ë ÚÔð_ Àßäð_ Éwßí èùÝ Öù ÕHë ±õËáð_ Öù VäíÀëßäð_ ÕÍõ Àõ ±ë ÚÔë µÕÇëßù ±ëßùBÝäÔýÀ èù³ åÀõ Èõ, ÕHë ±ëÝðWÝäÔýÀ ÕHë èùÝ ±õÜ ÜëÞäð_ ÛñáÛßõáð_ Èõ

Wednesday, August 24, 2005

Vichar Manthan: Himmat aej Jeevan Bal

ìè_ÜÖ ½õ´±õ.°ä_Ö °ääëÞð_ çëÇð_ Úâ ±õ É È


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxiìè_ÜÖ ½õ´±õ. °ä_Ö °ääëÞð_ çëÇð_ Úâ ±õ É Èõ.±õÀ ÝðäëÞ Üâäë ±ëTÝù. ±ÜØëäëØÜë_ çí.±õ.Þë ±PÝëç ÜëËõ ±ëTÝù Èõ. ±õÞë Çèõßë Õß É ÛëäðÀÖë ØõÂëÖí èÖí. ±õHëõ Àëð_Ñ ÒÒèð_ ÃùîÍá×í ±ëTÝù È\_. ±èÙ ÇëËýÍý ±õÀëµLËLËÞë ±PÝëç ÜëËõ ±ëTÝù È\_. ÕHë ÛHëäëÜë_ Üëßð_ ÜÞ ÕßùäëÖð_ Þ×í. Üëßë õÜëâ ìÕÖë ±Þõ <_ÚÞë ±LÝ çPÝù ÜÞõ çÖÖ ÝëØ ±ëTÝë Àßõ Èõ. ±ëÜ Öù èð_ ±èÙ È\_, ÕHë Üëßð_ ÜÞ, Üëßð_ ìØá Öù IÝë_ ÖõÜÞí Õëçõ É Èõ. ±ëÞõ ÀëßHëõ Üëßð_ ÜÞ ±PÝëçÜë_ ÇùîËÖð_ Þ×í. Üëßõ åð_ Àßäð_? ÜÞõ Öù À_´ çܽÖð_ Þ×í. Àù´À ZëHëõ ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ ÛHëäð_ É Þ×í. èð_ Üëßë À<Ë_ðÚ Õëçõ ÕèùîÇí ½ª.ÓÓ

±ë ÝðäëÞÞë ±ÞðÛä Éõäù É ±ÞðÛä CëHëë ÚÔë ÛëäðÀ, áëÃHëíåíá ÝðäëÞù Àõ ÝðäÖí±ùÞõ ×ëÝ Èõ. ÖõÜÞí ±ë ÜÞùØåëÞõ ÀëßHëõ É Öõ±ù Üñ_{äHë ÕHë ±ÞðÛäõ Èõ. ÖõÜÞð_ ÜÞ ÖõÜÞë ÀëÜÜë_ ÇùîËÖð_ Þ×í. ÖõÜÞõ çܽÖð_ Þ×í Àõ ±ë ìäÜëçHëÜë_×í Úèëß ÀõÜ ÞíÀâäð_. VÞõè èùÝ Öù TÝã@Ö çë_ìÞKÝ ´EÈõ, ÕHë ìÞÀËÖë Üëhë åëßíìßÀ É èùäí ±ìÞäëÝý Þ×í. ÜèkäÞí äëÖ ÜÞ Èõ, ÜëHëçÞð_ xØÝ Èõ. ±ëÕHëë ÉõËáë À<Ë<_ÚíÉÞù, VÞõèíÉÞù è_Üõåë_ ±ëÕHëí Õëçõ É èùÝ ±õäð_ Öù ÚÞí åÀÖð_ Þ×í. ÕHë ±ëÕHëõ ±ëÕHëí ±_Øß ÖõÜÞõ ßëÂí åÀí±õ Èí±õ. ±ëÕHëí ±_Øß ±õ ÚÔë É èùÝ É Èõ ±õËáð_ ÕñßÖð_ ÃHëí áõäð_ ½õ´±õ ±Þõ ±ëÕHëõ ±ëÕHëë ÀëÜÜë_, ±ëÕHëë ÀÖýTÝÜë_ ±ëÕb_ ÜÞ Õßùääð_ ½õ´±õ. Àù´ Þõ Àù´ ÀëßHëçß FÝëßõ ÜÞ ÛËÀäë Üë_Íõ Èõ IÝëßõ Àåð_ É ×´ åÀÖð_ Þ×í. ÜëHëçÞí Øåë Ûñáë ÕÍí ÃÝõáë ÜëHëçÞë Éõäí ×ëÝ Èõ. Ü_ìÉá ØñßÞí Øñß ßèí ½Ý Èõ ±Þõ çíÔë ßVÖëÞí ÝëhëëÜë_ ÕHë Àåð_ ë ×Öð_ Þ×í. ±õËáë ÜëËõ Öù iëëÞí Õðßðæù±õ ÔÜý-çÜÉÞëßë±ù±õ ±õÀëÃþÖëÞõ ±õÀ ÜùËù ÃðHë ÃHëëäí Èõ. ±õÀëÃþÖë Þ èùÝ Öù Àåð_ ×´ Þë åÀõ. ÖÜõ ±õÀëÃþÖë äÃß TÝäãV×Ö ßíÖõ ÛùÉÞ ÕHë Àßí Þë åÀù. ÖÜëßë èë× Õß ±õÀ ÀëÜ Èõ- èë×Üë_ ÀëÜ Èõ ±Þõ ±õ ÀëÜÜë_ ÖÜëßð_ ÜÞ Þ×í. ±õ ÀëÝý ìÞWÕLÞ ×åõ É ÞèÙ. ±õÀëÃþÖë èåõ Öù ÖÜõ ±ÞõÀ ±äßùÔùÞí äEÇõ×í ÕHë ±ëÃâ ÞíÀâí åÀåù. ÜèëÛëßÖÜë_ ÀòWHë çÂë ±É\ýÞ ìäÉÝ ÕëÜõ Èõõ, ÀõÜ Àõ ÖõÞí ç_ÕñHëý ¼ìp ÜëÈáíÞí ±õÀ ±ë_ Õß É èÖÙ. ÖõHëõ Éõ ìÞåëÞ áõäëÞð_ èÖð_ ÖõÞí Õß É ÖõÞí ç_ÕñHëý ¼ìp ÀõãLÄÖ èÖí. ±ëÉ\ÚëÉ\Þð_ Àåð_ ±õ ½õÖù É ÞèùÖù. °äÞÜë_ Éõ çÎâ ×ëÝ Èõ Öõ ÚÔëÜë_ çú×í ÜùËù ÃðHë ±ë ±õÀëÃþÖëÞù èùÝ Èõ. Éõ çÉýÀù±õ ÜèëÞ ÀòìÖ±ù áÂí, Éõ ìäiëëÞí±õ ÜèëÞ åùÔù Àßí ±õ ÚÔëÜë_ çú×í ÜùËí çÜëÞÖë ÖõÜÞí ±õÀëÃþÖë èÖí. ±õÀëÃþÖë Þë èùÝ Öù ÃÜõ ÖõËáí åã@Ö TÝã@ÖÜë_ èùÝ ÕHë Öõ ÔëÝð* ìÞåëÞ ÕëÍí åÀÖù Þ×í. ±ëÕHëõ ±ëÉõ ½õ´±õ Èí±õ Àõ Àù´ ÕHë ÀëÝý ÜëËõ çëÔÞëÞí ÜÞùT²ìkë É Þ×í. ØßõÀÞõ ÇÕËí äÃëÍÖë_ KÝõÝ ìç© Àßí áõäð_ Èõ. ±ë ßíÖõ Àù´ ÀëÝý çëßí ßíÖõ ÕìßÕñHëý ×´ Þë åÀõ. ÎâÞõ ÕëÀÖë_ ÜðÀßß çÜÝ áëÃõ Èõ ±Þõ ßçù´Þí äëÞÃí ÜëËõ ÕHë ÖõÞð_ ±õÀ çÜÝÜëÕ èùÝ Èõ. ÒÇÍ Çñáë ÂëªÓ ±õ ÞíìÖ Àù´ ÀëÝýÞõ ÝùBÝ ßíÖõ ÕìßÕñHëý ÀßäëÜë_ ÂÕÜë_ Þë áëÃõ. ±ëÉÞù ÉÜëÞù ÃìÖÞù-{ÍÕÞù Èõ çëßí äëÖ Èõ, ÕHë ØßõÀ ÚëÚÖÜë_ {ÍÕ-µÖëäâ Çëáí Þë åÀõ. ÛùÉÞ ÕHë ØßõÀ ÜëÞäíÞõ Àßäð_ ÕÍõ Èõ. ÀõËáëÀ çëØëÜë_ çëØí äëÞÃíÞí ÜíÌëå- ÖõÞù VäëØ ÜëHëí åÀõ Èõ. ÀõËáëÀ ±õËáí {ÍÕ×í ÛùÉÞ Àßõ Èõ Àõ ÉõÜë_ äëÞÃíÞí ìäìåp ÜíÌëå-ÂËëå Àõ ÖñßëåÞù ±ÞðÛä É Þë ×ëÝ.

±õÀ B²ìèHëí ÕñÈõ Èõ - ØëâÜë_ äÔð ÜíÌ<_ Àõ ÜßÇð_ ÕÍuð_ èùÝ ±õäð_ Öù Þ×í áëBÝð_ Þõ? ÛùÉÞ ÀßÞëß Õëçõ ÀØí ÉäëÚ Þ×í. ÖõHëõ Öù ÜùîÞí Cë_ËíÜë_ Àë_´À ±ùßí ØíÔð_ ±Þõ Öõ åð_ èÖð_ Öõ ½HÝð_-ÜëHÝð_ É Þ×í. ØßõÀ Àèõ Èõõ Àõ åð_ Àßí±õ- çÜÝÞí ÜëßëÜëßí Èõ. {ÍÕÞë ±ë ÝðÃÜë_ ±Þõ ±IÝëßÞë ØùÍÔëÜÞë °äÞÜë_ ±õ äëÖ ÕHë VäíÀëßí á´±õ ÕHë ±õËáð_ Öù çÜÉäð_ ÕÍåõõ Àõ çÜÝÞí ±ë ÜëßëÜëßíÜë_ ±ëÕHëõ ÜëHÝë äÃß É ìÉ_ØÃíÞí ìÎSÜ ØùÍëäí ߏëë Èí±õ. Àåð_ ÚßëÚß ½õÖë Þ×í ±Þõ Àåð_ ÕHë ÚßëÚß çÜÉÖë Þ×í ±Þõ ±õËáõ ÜëHëí ÕHë åÀÖë Þ×í. ±ëÕHëõ Àèí±õ Èí±õ Àõ äæùý ÕëHëíÜë_ ÃÝë_- ÕëHëíÜë_ Þ×í ÉÖë_, ±ë_ ÂðSáí èùäë ÈÖë_ ½õÝë-½HÝë äÃß ÖõÞõ Õçëß Àßí Ø´±õ Èí±õ. Úõ ÜëHëç äEÇõ ÒÀëÜÞí äëÖÓ ×ëÝ Èõ. Úõ ÜëHëç äEÇõ çPÝÖë ÂëÖß ×ùÍë åOØùÞí ±ëÕ-áõ ×ëÝ Èõ.

±õÜë_ Üëhë °Û Úùáõ Èõ, ÜÞ-xØÝÞí Àù´ äëHëí Þ×í. ÜëHëç ÜëHëçÞí çë×õõ ÚùáÖù Þ×í. äÖýÞÜë_ Àõ äëHëíÜë_ çèõÉ ÕHë ÜëHëç-ÜëHëçÞí èñ_Î Þ×í ÚÔë É ½Hëõ ±õÀÚí½Þõ ÜëÕí ߏëë Èõ, Öùâí ߏëë Èõõ ±Þõ ÖõÜë_ ÖùâäëÞë_-½õÂäëÞë_ ÀëËáë_ Õß áëÃHëíÞí Öù Àù´ É ÈëÕ Þ×í. ØõÂëØõÂíÜë_ ØßõÀ ìè_ÜÖÞí ÈëÖí ÚÖëäõ Èõ, ÕHë ÀçùËíÞí Õâõ ±õ ÈëÖí ìÉ_ØÃíÞí çEÇë´×í Øñß Þëçí ßèõáë ÀëÝßÞí ÕíÌÞð_ É ØåýÞ Àßëäõ Èõ. ±õÀ ÞëÞëÜë_ ÞëÞë ÜëHëç ÖßíÀõ °ääë ÜëËõ ÕHë ×ùÍí

Tuesday, August 16, 2005

Vichar Manthan:Sansar Sukh-Dukh

ìäÇëß Ü_×Þ - ç_çëßÜë_ çëöÞõ ÞëÞð_-ÜëõË<_ ØðÑ èëõ´ åÀõ ÕHë èð_ Éõ ÕíÍë äõÌí ߏëëõ È\_ ±õäí ÕíÍë Öëõ Úèð ×ëõÍëÞë ÞçíÚõ É áÂë´ èåõ!


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxiä æëõý Õèõáë_ ÀëõáõÉÜë_ çë×õ ÛHëÖë èÖë Öõäë ±õÀ ìÜhëõ Àëð_, ÒÒÜëßëõ ±õÀÞëõ ±õÀ Õðhë ±ëÜ Öëõ Úðì©åëâí Èõ. Éõ ÀõËáíÀ Çí½õÞí ±õÉLçí Èõ ±õ Çí½õÞð_ äõÇëHë ÕHë çëßð_ Àßõ Èõ, ±õËáõ ±õÞí Úðì© Àõ ±õÞí ÀëÝýåã@ÖÜë_ À_´ ÂëÜí Þ×í, ÕHë ÜëHëçëõ çë×õÞë ÖõÞë TÝäèëßÜë_ ØßõÀ ç_Ãõ ±õÞí ÖëõÈÍë´ ØõÂë´ ±ëäõ Èõ. ±õ Àëõ´Þí ÕHë çë×õ äëÖ Àßõ IÝëßõ çëÜí TÝã@ÖÞõ ±õÜ áëÃõ Àõ ±ë Ûë´ Àëõ´ ÀëßHë ìäÞë Üëßð_ ±ÕÜëÞ Àßí ߏëë Èõ. ±õÞõ ÉõÞ_ð ÀëÜ èëõÝ ±õäí TÝã@Ö±ëõ çë×õ ÕHë ±ëäëõ äèõäëß? ±Þõ Éõ±ëõÞõ ±õÞí çë×õ À_´ ÀëÜ èëõÝ ±õÞí çë×õ ×ëõÍëõ äÔð ÖëõÈÍë´ÛÝëõý äèõäëß. ±ë ±_Ãõ ±õÞë ìÕÖë±õ Àëð_ Àõ, ÒÖëÉõÖßÜë_ ±õ FÝëßõ VÀ>Ëß µÕß ÉÖëõ èÖëõ IÝëßõ çÜÖðáë ÃðÜëäí ÚõçÖë_ ÖõÞõ Üë×ëÜë_ ´½ ×´ èÖí. ÝëõBÝ çëßäëß ÀÝëý ÕÈí ±õ ±ëÜ Öëõ ÚßëÚß ×´ ÃÝëõ Èõ ÕHë áëõÀëõ çë×õÞë ÖõÞë TÝäèëßÜë_ Õèõáë_ Éõ ÖðEÈÀëßÞ_ð ÖõÞð_ äáHë èÖð_ Öõ èäõ äKÝð_ Èõ. ÖõÞð_ ±ë äÖýÞ Éõäð_ Úèëß Öõä_ð É CëßÞí ±_Øß ÕHë èëõÝ Èõ. èð_ ±õÞëõ ìÕÖë èëõäë ÈÖë_ Üëßí çë×õÞë TÝäèëßÜë_ ÕHë ±õ É ÀÌëõßÖë. ÖõÞí ÕIÞí çë×õÞë TÝäèëßÜë_ ÕHë ±õäð_ É äÖýÞ ±Þõ ±õäð_ äÖýÞ ½õ´Þõ ±õÞí ÕIÞíÞõ CëHëí äëß ±õä_ð áëÃõ Èõ Àõ Üëßë ÕìÖÞõ Üëßë IÝõ õÜ Àõ çLÜëÞÞëõ Ûëä Þ×í, ÕHë ÀØëÇ ±õ ÜÞõ ÂßõÂß Öëõ ìÔyëßÖë èëõÝ ±õäð_ áëÃõ Èõ. ÕëõÖëÞí ÜëÖë çë×õÞë TÝäèëßÜë_ ±õÞí Ûëæë ±Þõ èëäÛëä ±õäë_ èëõÝ Àõ ½Hëõ ±õ ½õ´Þõ Àëõ´Þõ ±õÜ áëÃõ Àõ ±õÞí ÜëÖë ±õÞí ÜëÖë ×äë ÜëËõ ÃõßáëÝÀ Èõ.

±ë ÂëßëÕëË çÜðÄÜë_ Àëõ´ ÜíÌí äíßÍí èëõÝ Öëõ ÖõÞí hëHë äæýÞí ÚëâÀí Èõ. ±õÀØÜ ÃëõßíÃëõßí, ÇÜÀÖí ÕëHëíØëß ±ë_Âëõ ±Þõ èçÖë èëõÌ. ±Üëßð_ ±õ ±ërëçÞ Èõ ±Þõ ±Üëßí ìÇ_Öë ÕHë ±õ É Èõ Àõ ±ë ÚëâÀí µÕß åí ±çß ÕÍåõ? ±ëäð_ Þõ ±ëäð_ ½õ ÇëSÝë Àßåõ Öëõ ±ë ÚëâÀí ÜëõËí ×åõ, ìÀåëõßí ÚÞåõ IÝëßõ ÖõÞë ÚëâÕHëÞë_ ÀÝë_ VÜßHëëõ ±õÞõ ÝëØ ±ëäåõ? ±õÞí Õß×í ±õ åð_ ìhëßëìå Úë_Ôåõ?

Àëõ´ äëß ÜÞÜë_ ±õäëõ ‘ ×ëÝ Èõ Àõ ±ëÕHëí èÝëÖíÜë_ ±ë ÕìßãV×ìÖ Èõ Öëõ ±ëÕHëë ÃÝë ÕÈí åð_ èåõ Àõ åð_ ×åõ? ±õÞí ÀSÕÞë ÀßÖë_ ÕHë ÍßÞí áëÃHëí ×ëÝ Èõ. Àëõ´±õ Àëð_ Àõ Àëõ´ çëßë ìÞWHëëÖ çë³ìÀÝëìËÿVËÞõ ÚÖëäëõ. ±Üõ ÖõÞõ åèõßÞë ±õÀ ÞëÜë_ìÀÖ çë³ìÀÝëìËÿVË Õëçõ á´ ÃÝë Öëõ ÖõÞë ‘ëõÞë ÉäëÚ ±ëÕäëÞõ ÚØáõ ±õHëõ Íëõ@ËßÞõ Àëð_ Àõ, ÒÒ±ë áëõÀëõ ÜÞõ äëßçëÜë_×í ßØÚëÖá Àßäë ÜëÃõ Èõ ±õËáõ Ãë_Íëõ Ìßëääë ÜëÃõ Èõ. ±õ ÜëËõ ±õÜÞõ ÖÜëßð_ ÜëHëÕhë ÂßíØäð_ Èõ. áëõ, ±ë ±õÀ è½ß wìÕÝëÞí ÞëõË ±õLÍ åõÀ èõLÍ, ÃðÍÚëÝ Íëõ@Ëß!ÓÓ ±Þõ ±õ ÉÖëõ ߏëëõ! ±õ ìÞWHëëÖ Íëõ@ËßÞõ ZëëõÛÞëõ Àëõ´ Õëß Þ ßëëõ

±Þõ ØðÑ çë×õ ±õHëõ ÜÞõ Àëð_ Àõ Üëßí Õëçõ Ãë_Íë ØØa±ëõ ÕHë áëääëÜë_ ±ëäõ Èõ, ÕHë ±õ Ãë_Íë ÀèõäëÖë ØØa±ëõ ÕHë ±ëäð_ äÖýÞ ÀßÖë Þ×í. ±õ ÕHë ÜÞõ Íëõ@Ëß çÜ°Þõ Íëõ@ËßÞí ±ëÜLÝë ½âäõ Èõ.

ÕÈí Àëõ´ÀÞí çáëè ÜëÞíÞõ ±Üõ ÖõÞõ ±õÀ ½HëíÖë FÝëõìÖæí Õëçõ á´ ÃÝë Öëõ Üëßë Õðhëõ ±õÞð_ ÕHë ±ÕÜëÞ ÀßíÞõ Àëð_ Àõ, ÒÒçëÇð_ Àèëõ, ÖÜõ ÕHë ÃþèëõÞõ ÞëÜõ ßíÖçß ±õÀ ÈõÖßìÕ_Íí É Àßëõ Èëõ Þõ! Ãþèëõ Öëõ ÚÔë ±ëÀëåÜë_ Èõ, è½ßëõ Üë³á Øñß ÚõÌë Èõ. ±õÞëõ Ûëä çìäåõæ Öëõ ÖÜëßë Éõäë FÝëõìÖæíÞë Ô_ÔëØëßí±ëõ Õß É áëÃõ Èõ. èð_ Þ×í ÜëÞÖëõ Àõ Üëßë ÃþèëõÞõ Üëßí çë×õ Àëõ´ áõäëØõäë èëõÝ. èð_ Öëõ Éõ È\_ Öõ É È\_. CëHëë ÚÔë×í ÀØëÇ èð_ É\Øëõ ÕÍ<_, ÕHë CëHëë ÚÔë×í èð_ É\Øëõ ÕÍ<_ È\_ ±õËáõ åð_ èð_ Ãë_Íëõ È\_? ßëäHëõ Öëõ ÚÔë ÃþèëõÞõ ±õÞë Õá_ÃÞë ÕëÝë çë×õ Úë_KÝë èÖë, ÕHë Üõî Öëõ ÚÔë ÃþèëõÞõ ±õÀ ÇÕËí äÃëÍíÞõ ÞçëÍí

Üñ@Ýë Èõ.ÓÓ ÕÈí ±Üõ ±ëåíäëýØ ÜëËõ ±õÀ ÔÜýÃðßð Õëçõ á´ ÃÝë Öëõ ÖtÞ Q²ØðÛëæí ±õ ÔÜýÃðßðÞõ ±õHëõ Àëð_ Àõ, ÒÒÜÞõ ÜëÎ Àß½õ, ÕHë ÖÜõ ÕHë ÔÜýÞõ ÞëÜõ ±õÀ ÔìÖ_Ã É Àßëõ Èëõ Þõ! èð_ Öëõ ÀëÜ Àßð_ È\_ ±Þõ Õë_Ç Õöçë ÀÜëª È\_, ÕHë ÖÜõ åð_ ÀëÜ Àßëõ Èëõ? Üëhë çðÛëìæÖëõÞë_ ±Þõ ±ëåíäýÇÞëõÞë_ Âëáí ÕÍíÀë_±ëõ Ú_Ôëäëõ Èëõ Þõ?ÓÓ ÖÜõ É ÜÞõ Àèëõ Àõ Üëßë ±ë ÕðhëÞð_ Üëßõ åð_ Àßäð_? Þ×í èð_ ÖõÞõ çèí åÀÖëõ ±Þõ èð_ ±õÞõ ±èÙ ßëÂð_ È\_ ÖõÞëõ ±õËáëõ ±çë Ûëß ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ ÜÞõ Íß Èõ Àõ ¬CëÜë_ É Üëßð_ xØÝ Ú_Ô ÕÍí Éåõ. Àëõ´ÀÞë Õðhëëõ çðÂØõHë èëõÝ Èõ ±Þõ Úí½ ÀõËáëÀÞë Õðhëëõ ØðÂØõHë ÕHë èëõ´ åÀõ Èõ. ç_çëßÜë_ çëöÞõ

ÞëÞð_-ÜëõË<_ ØðÑ èëõ´ åÀõ ÕHë èð_ Éõ ÕíÍë äõÌí ߏëëõ È\_ ±õäí ÕíÍë Öëõ Úèð ×ëõÍëÞë ÞçíÚõ É áÂë´ èåõ! Àëõ´Þð_ ç_ÖëÞ ÀëÜÀëÉ äÃßÞð_ èëõ´ åÀõ, Àëõ´Þð_ ç_ÖëÞ ±Õ_à èëõ´ åÀõ, ÕHë åÝÖëÞÞë ÇßÂë Éõäð_ ÉõÞð_ ÜÃÉ èëõÝ ±õäð_ ÚëâÀ-Üëßë Éõäð_ ÚëâÀ Öëõ ÛÃäëÞ Àëõ´Þõ Þë ±ëÕõ! ÛðÞõ Üëßí ±õ É þÕë×ýÞë Èõ.

Saturday, August 13, 2005

Navalkathano Pran

ÓÞäáÀ×ëÞù ­ëHëÓ


By Bhupat Vadodaria


Presented by ilaxiÓÞäáÀ×ëÞù ­ëHëÓ
çë ìèIÝÞë Àù³ ÕHë ÀëßÞë çÉýÞÞõ ±ëözùìÃÀ µIÕëØÞÞë ìÞÝÜù áëÃð ÕÍÖë Þ×í. ±ÜðÀ Çùyç çÜÝÃëâëÜë_ ìÇß_°äí ÀòìÖ±ù ±õÀ ÕÈí ±õÀ ÃË ×ëÝ Èõ. ±_Ãþõ° çëìèIÝÜë_ ±ëäù ±õÀ Ãëâù 1847-1848Þë äíç ÜìèÞë±ùÜë_ Èõ. ±ë äíç ÜìèÞë ØßìÜÝëÞ ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë³ËûçÓ, åëáùýË ÚùLËõÞí ÒÉõ³Þ ±ëÝßÓ, ±õÞ ÚþùLËõÞí ÒÔí ËõÞLË ±ùÎ äë³SÍ Îõá èùáÓ, ÇëSçý ìÍÀLçÞí ÒÍùQÚí ±õLÍ çÞÓ, ÍOSÝð. ±õÜ.×õÀßõÞí ÒäõìÞËí ÎõßÓ ±Þõ ±õìá{ëÚõ× ÃëVÀõáÞí ÒÜõßí ÚëËýÞÓ Éõäí ÞäáÀ×ë±ù ÃË ×³ èÖí. ±áÚkë, ±ë ÞäáÀ×ë±ù ÃË ×³ IÝëßõ Öõ ÀòìÖ±ù ±ëËáí ìÇß_°äí ÚÞí ßèõåõ ±õäð_ Àù³±õ ÛëAÝð_ ÞèùÖð_. ±ë äíç ÜìèÞë ØßìÜÝëÞ ±ëäí CëËÞë ÚÞí ÖõÞí ÞùîÔ ÕHë Àù³±õ áíÔí ÞèùÖí. åëáùýË ÚþëõLËõÞí ÞäáÀ×ëÞõ ÕHë À_³À ÌíÀ ÃHëäëÜë_ ±ëäí èÖí. ±ë ÚÔí ÞäáÀ×ë±ùÜë_ çëö×í äÔð ÜëöìáÀ ±Þõ ëHëäëÞ ÒäðÔìß_à èë³ËÓ µÕß Öù ìääõÇÀùÞí ÂÎÃí É ¶Ößí èÖí. ÇëSçý ìÍÀLçÞí ÒÍùQÚí ±õLÍ çÞÓÞð_ °äÞ-Úâ ÕHë ìääõÇÀùÞë KÝëÞÜë_ ±ëTÝð_ ÞèùÖð_. ±ëäù äç_ÖÀëâ ØßõÀ çëìèIÝÜë_ äßç Àõ Úõ äßçÞù ±ëäõ Èõ, ÈÖë_ Öõ ÂßõÂß äç_ÖÀëâ èÖù ÖõÞí ÂÚß ÕÇíç-ÕÇëç äWëõý ÂÚß ÕÍõ Èõ!

äìÉýìÞÝë äðSÎ ÉõQç ½õ³çÞí çÜÀëáíÞ ÞäáÀ×ëÀëß èÖí, ±õËáð_ Þìè ±õ ÕHë ÒVËÿíÜ ±ùÎ ÀùìLçÝçÞõçÓÞë Þäë äëèÜë_ É ÖßÖí èÖí. äìÉýìÞÝë äðSÎÞí áÃÛà ÚÔí É ÞäáÀ×ë±ù ±ë Þäí åöáíÞí ±Þõ ±ë Þäí Ëõã@ÞÀÞí Èõ. ËùÜç èëÍa Öù Õß_ÕßëÃÖ åöáíÞù ÞäáÀ×ëÀëß ±õËáõ FÝëßõ Þäí Ëõã@ÞÀÞë À_Ìí Úë_Ôõáë áõÂÀù±õ äìÉýìÞÝë äðSÎÞõ çäëá ÀÝùý Àõ ÖÜõ ËùÜç èëÍaÞí ÞäáÀ×ë±ù ÜëËõ åð_ ÜëÞù Èù? ßíÖçßÞí äëÖëý, ßíÖçßÞù MáùË, Cëõßë ß_ÃÞë_ Õëhëù, ìÞßëåëäëØí ±ëÀëå ±Þõ ½Hëõ ÔßÖíÀ_ÕÃþVÖ ÔßÖí-äÔëßëÜë_ ½Ö½ÖÞë ÝùÃëÞÝùà ±Þõ Çëáð äëÖëýwÕõ ÈëÕëÞë ÕõËõ ±äÖßõáí ±ë äëÖëýÞë ìäìÇhë äâë_Àù. Úí° ÚëÉ\ ÉõQç ½õ³çÞí ÒÝðáíçíç- ±_Ãõ äìÉýìÞÝë äðSÎõ ìÞÂëáç ÉäëÚ ±ëMÝù Àõ èð_ Þäí åöáíÞí ÞäáÀ×ëÀëß È\_ ÕHë Üëßõ ÀÚñá ÀÝëý ìäÞë Çëáõ Þìè Àõ ËùÜç èëÍaÞí Àù³ ÕHë ÞäáÀ×ë èð_ äë_Çð_ È\_ IÝëßõ ÜÞõ ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ èð_ Àù³ ±öìÖèëìçÀ ³ÜëßÖÜë_×í Õçëß ×³ ßèí È\_ - ÀÝë_À ØËëÝõáí, @Ýë_À ÖßÎÍÖí ìÉ_ØÃí IÝë_ èùäëÞí ÂëÖßí ÜÞõ ×ëÝ Èõ. ìäßð©Þí Øáíáù ÉÚëÞ µÕß ÃÜõ ÖõËáí ±ëäõ ÕHë ±õÀ Þyß ±ÞðÛñìÖ ÜÞõ @Ýë_À ¬ÍëHëÜë_ VÕåõý Èõ.

äìÉýìÞÝë äðSÎ Éõäð_ É Íí. ±õÇ. áùßõLç Àèõ Èõ, ÒÒáõÍí ÇõËáa{ áäßÓÓÞù ±ë áõÂÀ ìÚLÔëVÖ Èõ, ÖõHëõ ÞäáÀ×ëÜë_ CëHëë ÝùÃù ÀÝëý Èõ. ÖõHëõ Õß_ÕßëÃÖ Ïë_ÇëÜë_ áÂõáí ÒçLç ±õLÍ áäçýÓÞõ ÚëØ Àßí±õ Öëõ Òßõ³ÞÚëõÓ ±Þõ ÒäíÜõÞ ³Þ áäÓ Éõäí ÞäáÀ×ë±ëõ ßíÖçßÞë Úâäë Éõäí Èõ. ÈÖë_ ±ë ±Cëßí ÀòìÖ±ëõ ÕHë @Ýë_À Þõ @Ýë_À VÕåõý Èõ, ÀõÜ Àõ ÖõHëõ ÕHë ìÉ_ØÃíÞí Àëõ´À Þç ÕÀÍí Èõ. ÉõQç ½õ³çÞë ÒÝðáíçíçÓ ìäåõ äìÉýìÞÝë äðSÎõ ÕëõÖëÞí Þëõ_õîÔÕëõ×íÜë_ ÂñÚ ÜëìÜýÀ ìäÔëÞ ÀÝð* Èõ. ´.ç. 1922Þí ȧí çMËõ.Þí Þëõ_õîÔÜë_ ä°ýìÞÝë äðSÎõ ÞëõîKÝð_ Èõ Àõ, ÒÒÜõî ÒÝðáíçíçÓ Õñßð_ ÀÝð*. ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ çñßçñìßÝð_ ×´ ÃÝð_ Èõ. ±õÜë_ Àë_´À ÒìÉìÞÝçÓ Èõ ÕHë Öõ ¶ÖßÖí ÀZëëÞð_ Èõ. äëÖëý äõßìäÂõß Èõ. Íëõâ ØÜëÜ Èõ, áõÂÀÞí åã@Ö ×Ü ÀëõìËÞí ÕHë ±ëäëõ áõÂÀ ±ëäëõ VË_Ë Àßõ Öõ ÜÞõ ±ë_ÇÀù ±ëÕõ Èõ. äëÖëý äë_ÇÖë_ ÜÞõ Àëõ´À ìÞåëìâÝë±ëõ ÝëØ ±ëTÝë Àßõ Èõ. ìÞåëìâÝëõ ÖõÉVäí-åã@Öåëâí Èõ ÕHë ±ëËáëõ ÚÔëõ ±è_äëØí ±Þõ çÛëÞ Èõ Àõ ÕëõÖëÞ_ð ÛõÉ\_ ÌõÀëb_ ßëÂí åÀÖëõ Þ×í. ±ëÕHëÞõ (åã@ÖÞë ±ëäë ØðTÝýÝ×í) ØðÑ ×ëÝ.ÓÓ

ÒÝðáíçíçÓÜë_ ÜëÞä°äÞÞëõ Àëõ´ ÂñHëëõ ±Éäëâí ÜñÀõ Öõäëõ {ÚÀëßëõ @Ýë_Ý Þ×í. ÜÞëõìäfáõæHëÞë ÞëÜõ Éõ ÀëõÌí ÔëõäëÞð_ ÀëÜ Çëáõ Èõ Öõäð_ É Àë_´À ±ëÜë_ ÚLÝð_ Èõ. ÞäáÀ×ë É^Þí åöáíÞí èëõÝ Àõ Þäí åöáíÞí èëõÝ, Öõ ÃÜõ Öõ Ëõã@ÞÀ ±ÕÞëäõ- ÈõäËõ ÖõHëõ ±ëÂßí ÕßíZëëÜë_ ÕëõÖëÞëõ ÒëHëÓ É ßÉ^ Àßäëõ ÕÍõ Èõ- ÖõÞí ÈõäËÞí ìÀ_ÜÖ ±õ ¦ëßë É Þyí ×äëÞí Èõ. ÞäáÀ×ë±ëõÞëõ ±ë ÒëHëÓ åð_ Èõ? ÖõÞëõ ëHë Èõ ÜëHëçÞí ìÉ_ØÃíÞë ±_Ôëßë ÕõËëâÜë_ ÀëåÞ_ð ÞëÞð_ Àõ ÜëõË<_ ìÀßHë ÎõîÀíÞõ ÖõÞõ ÜëHëçÞí ±ë_ ±ëõâÂí åÀõ, ÖõÞí çë×õÞí ÕëõÖëÞí çÃë´ ÖßÖ ÕëßÂí åÀõ Öõ ßíÖõ ÖõÞõ ÃË ÀßäëÞí áõÂÀÞí åã@Ö. ÜëHëç Éõäë É ½Ö½ÖÞë Âõá ÀßÖë_ ±ëÔðìÞÀ ßÜÀÍë_Þë ÚÞëäÞëßë±ëõÞí Úðì©Þõ åëÚëåí ±ëÕäëÞð_ ÜÞ ×ëÝ ÕHë Öõ Ý_hëìäiëëÞÞí ÀßëÜÖëõÞë ÀëõÝÍëÞë µÀõá×í äÔð ±ëÃâ ±ëÕHëÞõ á´ É´ Þë åÀõ. çëìèIÝÞë ç_çëßÜë_ ÕHë ±ëäë_ ßÜÀÍë_ ÚÞõ Èõ- ±ëäë_ ßÜÀÍë_ ÚÞëäÞëßë çìèÖÞë ±ÞõÀ Öõ ½õ´Þõ ÛßÜëÝ Èõ, ÈõÖßë´ ½Ý Èõ. ±ëäí Ýë_ìhëÀ ÀßëÜÖëõ çëÇí ìÉ_ØÃíÞë ÇÜIÀëßëõÞõ ÀØí è_Îëäí åÀÖí Þ×í - ßÜÀÍë_ É ßèõ Èõ- ÚØáëÖë çÜÝ çë×õ Öõ É^Þë ±Þõ ÞÀëÜë ×ëÝ Èõ, ÕHë ÉõHëõ ÚëS{ëÀÞí ÉõÜ, ØëõVÖëõTVÀíÞí ÉõÜ, ËëõSVËëõÝÞí ÉõÜ, ÇëSçý ìÍÀLç ±Þõ ËëõQç èëÍaÞí ÉõÜ ±ÎëË ìÉ_ØÃíÞí ÂëHëëõÜë_ ÞëÞÀÍëõ Øíäëõ á´Þõ ÕHë ±_Øß µÖßäëÞí Àëõìåå Àßí Èõ. xØÝÞí ¬Íí ±äëäßð äëäÜë_×í ÕHë Àåð_ É Úèëß áëäí ±ëMÝð_ Èõ. ÖõÞë ±ë Ýëçëõ ÀØí É^Þë Àõ ÞÀëÜë ×Öë_ Þ×í- äæùý Õèõáë_ áÂëÝõáí äëÖëý±ëõ ±õËáõ É èÉ\ °äõ Èõ ±Þõ ±ëÉÞëõ ÜëHëç ÕHë ÕëõÖëÞí çë×õÞí çÃë´ ÀÚñá ÀÝëý äÃß ßèí åÀÖëõ Þ×í.

FÝëßõ áõÂÀ ±õäð_ ÜëÞõ Èõ Àõ ÚèëßÞëõ Üë_Íäëõ ±Þõ ç½äËÜë_ É ÚÔð_ ±ëäí ÃÝð_ ±Þõ ÒçÎâÖëÓÞëõ ±ë É ÃðßðÜ_hë Èõ IÝëßõ Öõ ÜëõËí ×ëÕ Âë´ ½Ý Èõ. ßìåÝëÞë ÜèëÞ ÞäáÀ×ëÀëß ØëõVÖëõTVÀíÞí Ò¿ë³Ü ±õLÍ ÕìÞåÜõLËÓ ÞäáÀ×ëÞëõ ÚèëßÞëõ Üë_Íäëõ ÞÉß çëÜõ ßëÂíÞõ ±ÜõìßÀÞ ÞäáÀ×ëÀëß ÞëõÜýÞ Üõ³áßõ ±õÀ ÒÝëõÃÓ ÀÝëõý Àõ ÞÀá Àßí ÕHë ÖõÜë_×í Üñâ ÀòìÖ Éõäð_ Àåð_ ÞíÕFÝð_ ÞèÙ. ÞëõÜýÞ Üõ³áßõ ØëõVÖëõTVÀíÞë Õhëëõ, ÞëõîÔÕëõ×í±ëõ ÚÔ_ð É äë_EÝð_. ØëõVÖëõTVÀíÞí ÞäáÀ×ë Ò¿ë³Ü ±õLÍ ÕìÞåÜõLËÓ ´.ç. 1866Üë_ ÒßVÀí äõVÖìÞÀÓ çëÜìÝÀÜë_ èMÖõ èMÖõ åw ×´ èÖí. ÞëõÜýÞ Üõ³áßÞí ÒÔí ±ÜõìßÀÞ ÍÿíÜÓ ±õÀ ßÜÀÍ<_ ÚÞõ Èõ. ÀßëÜÖ ±çáÞë Éõäí É, ÕHë Ò°äÓ @Ýë_×í áëääëõ? ØëõVÖëõTVÀíÞí ÞäáÀ×ëÜë_ Öëõ ÖõÞí 4Õ äæý çðÔíÞí ìÉ_ØÃíÞë_ ±ë_çð, Í>çÀë_, å_Àë±ëõ, ÛÝ ±Þõ ìÞWÎâÖë±ëõÞë Ïõß äEÇõ ÀHëçÖí äõØÞë ÔßÚëÝõá Èõ. èõìÜ_Bäõ Éõäí ÒáõÂÀ ÕëõÖõ É ÜëõËëõ èíßëõÓÞí Éõ ÞëËÀí ÛñìÜÀë ÞëõÜýÞ Üõ³áß ±ÜõìßÀÞ çëìèIÝÞë ÖAÖë µÕß ÛÉäõ Èõ Öõ ±Þõ ØëõVÖëõTVÀíÞí çëÇí ÛñìÜÀë äEÇõ ÉÜíÞ ±Þõ ±ëçÜëÞÞð_ ±_Öß Èõ. áõÂÀÞí ìÉ_ØÃí ÂëáíÂÜ èåõ, áõÂÀÞí ìÉ_ØÃí ½õ Üëhë ÞëËÀÞë ÖAÖë µÕßÞí ØåýÞ-áZëí èVÖí É èåõ Öëõ äëÖëýÜë_ ìÉ_ØÃíÞð_ çëÇð_ {ßb_ @Ýë_×í ÃË ×äëÞð_?

Vichar Manthan

Vichar Manthan By Bhupat Vadodaria


Presented by ilaxiäõ âë äõâëÞí Èë_ÝÍí. @ÝëßõÀ ÜëHëçÞù çÜÝ ±ÞðÀ>â ±Þõ çðÃÜ èùÝ Èõ. @ÝëßõÀ çÜÝ ±ëÀßë ÖëÕ Éõäù áëÃõ Èõ. çÜÝ çÜÝ ÚâäëÞ. ÀëÚõõ ±É\ýÞ áñ_ìËÝù, äùèí ÔÞðæ äùèí ÚëHë. ÜëHëç Öù ±õÞù ±õ É èùÝ Èõ. ÖõÞí Õëçõ åã@Ö, ¼ìp ±Þõ ìè_ÜÖ Éõäí ±ë ÚÔí ÝùBÝÖë ÈÖë_ Öõ ÜðUÀõáíÜë_ ±ëäí ÕÍõ Èõ. ±ë ÕìßãV×ìÖÜë_ ±ÞðÛäí ÜëHëçù Àèõ Èõ Àõ äõâë ÕÍí. çú×í ÉáØ èëß çÜÝÞù èùÝ Èõ. ÃÜõ Öõäù åñßäíß ÜëHëç ÕHë çÜÝÞí çëÜõ ÕÍíÞõ ÖõÞõ ÕßëìÉÖ Àßí åÀÖù Þ×í. Öõ ÔöÝý ±Þõ çèÞåã@Ö äÍõ ÖõÞõ èõÜÂõÜ Õëß ÀßäëÞí Àùìåå Àßí åÀõ Èõ. Àù´ Àù´ äëß Öù ‘ ×ëÝ Àõ åð_ ÜëHëç Àëâ ØõäÖëÞë èë×Þð_ ±õÀ ßÜÀÍ<_ É Èõ? ±õ ìÞ°ýä ßÜÀÍ<_ Þ×í, ÕHë çÜÝÞõ è_Îëäí Þë åÀõ, Öõ ÜðÀëÚáù Àßõ- ÕìßãV×ìÖÞù ÜðÀëÚáù ±Þõ çÜÝÞë ìÖÀ>â ä_ËùâÞí çëÜõ ÕùÖëÞë ÕÃÞõ ãV×ß ßëÂíÞõ çëäÔëÞíÕñäýÀ ±ëÃâ äÔí åÀõ. ìÉ_ØÃíÞí IÝõÀ Õâ ÕHë ±õÀ çÜëÞ èùÖí Þ×í. çÜÝ ÛëBÝÞù ØõäÖë ±õÀ ÜëHëçÞõ ìç_èëçÞ Õß ÚõçëÍí Øõ Èõ. ±õ ÜëHëç VäÛëäõ ÀëÝß Èõ, ÕHë Üëhë ÖõÞë V×ëÞÞõ ÀëßHëõ ±õ åñßäíß áëÃõ Èõ. V×ëÞù ãV×Ö Àë Õðvæù ±ìÕ åñßë. çkëëÞë V×ëÞ Õß ÚõÌõáù ÀëÝß ÜëHëç ÕHë åñßäíß áëÃõ. ±ë ÚÔí áíáë Öù çÜÝÞí É Èõ. ÜèëÛëßÖÜë_ líÀòWHëÞë çÂë ±É\ýÞÞõ L²IÝìåZëÀ ÚÞäð_ ÕÍõ Èõ. åã@Öåëâí ÛíÜÞõ ßçù³Ýù ÚÞäð_ ÕÍõ Èõ ±Þõ ÝðìÔãWÌßÞõ ±ëlÝ ±ëÕÞëßë ßë½Þí çë×õ åÖß_É ßÜäí ÕÍõ Èõ ±Þõ Öõ ßÜÖÜë_ ÕHë Öõ ßë½Þõ èßëääë çðÔíÞð_ Àúåá äëÕßí åÀÖù Þ×í. ÄúÕØíÞõ ßëHëíÞí çõìäÀë ÚÞäð_ ÕÍõ Èõ.
ÕHë ±ërëçÞ ±ëÕÞëßí èÀíÀÖ Öù ±õÀ É Èõ Àõ çÜÝÞð_ Ç¿ ÇëSÝë Àßõ Èõ. çÜÝ ×_Ûí ÉÖù Þ×í. ÜëHëç ±õ×í É Öù ±õäð_ ±ërëçÞ äëÉÚí ßíÖõ á´ åÀõ Èõ Àõ Àë_´ äë_Ôù ÞèÙ. çÜÝ ÚØáëåõ. ØðÑÂÞë ØèëÍë Õñßë ×´ Éåõ ±Þõ çðÂÞë ìØäçù ±ëäåõ. ÕßÜëIÜë±õ ÜëHëçÞõ çâ_à ÛìäWÝ ½õäëÞí ¼ìWË ±ëÕí Þ×í. ±ëäÖí Àëáõ åð_ ×åõ ÖõÞí ÖõÞõ ÂÚß Þ×í. ±õÀ çðÂí çQ²© ÜëHëç ÂðåìÜ½É çäëßõ ÕùÖëÞë VÞëÞëÃëßÜë_ ½Ý Èõ. ÞëèíÔù´Þõ ÖöÝëß ×´Þõ ÖõÞõ ìÞßÔëßõáë_ ±ÞõÀ ÀëÜ ÀßäëÞù µÜ_à Èõ, ÕHë Öõ VÞëÞëÃëßÜë_ É Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ±õÀ ZëHë ±Þõ xØÝ ÔÚÀÖð_ Ú_Ô ×´ ½Ý Èõ. Àù´ Íù@Ëßõ ÖõÞõ ÀØí Àëð_ ÕHë Þ×í Àõ ÖÜëßõ xØÝÞù Àù´ ‘ Èõ Àõ ×åõ. ´áõ@Ëÿù ÀëìÍýÝùÃþëÜ ±ù. Àõ. èë×Þí ÞëÍí ±ù. Àõ. åßíßÜë_ Öù ßùÃÞð_ Àù´ ìÇèûÞ Þ×í, ÕHë ÜùÖ ±ùìÇ_Öð_ ±ëäí ÕèùîÇõ Èõ. ÝÉÜëÞÞí Àù´ ÖöÝëßí ±ë ÒÜèõÜëÞÓ ÜëËõ Èõ ÕHë ÞèÙ. ±õ ±õÀ ±õäí ZëHëõ ±ëäõ Èõ ±Þõ ÝÉÜëÞÞõ µÕëÍí ½Ý Èõ.
±ÇßÉÞí äëÖ ±õ Èõ Àõ ÜëHëçÞõ áë_Úí ìÉ_ØÃíÞù ×ëÀ ÕHë áëÃõ Èõ ±Þõ À_Ëëâù ÕHë ±ëäõ Èõ. CëHëë ÚÔë T²©ù Àèõ Èõ Àõ èäõ Öù °äí °äíÞõ ×ëÀí ÃÝë! èäõ Üëßí ìÉ_ØÃíÞð_ ÕñHëýìäßëÜ ±ëäí ½Ý Öù Ã_Ãë Þëëë, ÕHë ìÉ_ØÃí ÕñßÖí °äí Çñ@ÝëÞù ±ëäù ±ùÍÀëß ÂëÞëßí TÝã@ÖÞõ çèõÉ ÕHë åßíßÞë Àù´ ÕHë ±_ÃÜë_ ÕíÍë ×ëÝ Öù Öðß_Ö ÜùÖÞõ çëZëëÖû çëÜõ ¶Ûõáð_ ½õ´Þõ ±õÀØÜ ±Àâë´ ½Ý Èõ. Íù@ËßÞõ Úùáëäù. VÕõìåÝëìáVËÞõ Úùáëäù. áùèíÞë ËõVË Àßëäù. Ûë´çëèõÚ, ÜÞõ ÜùÖ Ü_É^ß Èõ, ÕHë ÕíÍë Ü_É^ß Þ×í. ÜùÖ ÀõÜ Ü_Éñß Èõ? èÀíÀÖõ Öù ÜùÖ ÕHë Ü_É^ß Þ×í-ÕíÍëÞë ±_Ö ÖßíÀõ É ±õ Ü_Éñß Èõ. çðÂí ìÉ_ØÃíÞù ç_Öùæ ÃË ÀßíÞõ CëHëë ÚÔë Àèõ Èõ Àõ Úèð °TÝë! çßç °TÝë! ÛÃäëÞõ Úèð É çð ±ëMÝð_. ÜëHëç Ûáõ Àèõ Èõõ Àõ ÕÍØù ÕÍí ½Ý, ÕHë ±õäð_ Öõ ÂßõÂß ³EÈÖù Þ×í. É^Þë çÜÝÜë_ ½õÝõáë ±õÀ ÞëËÀÞí äëÖ Èõ. ÖÂÖë µÕß ±õÀ ÜëHëçÞë Q²IÝðÞð_ ¼UÝ ÛÉääëÞð_ Èõ ±Þõ IÝë_ ÕÍØù ÕÍõ Èõ. ÞëËÀÜë_ ÉõÞõ ÖÂÖë µÕß Üßí ÉäëÞð_ ±ëTÝð_ Èõ Öõ Üßí ÉäëÞù ±çßÀëßÀ ±ìÛÞÝ Àßí ÚÖëäõ Öõ Õèõáë_ ÕÍØù ÕëÍäëÜë_ ±ëäõ Èõ. Öù ±õ ÚñÜëÚñÜ ÀßíÞõ ÕÍØù ÕëÈù ÇÏëäí ØõäëÞð_ Àèõ Èõ. ±õ Àèõ Èõ Àõ ÀõÜ ±ëÜ äÃß çÜFÝõ ÕÍØù ÕëÍí Øù Èù? èÉ\ èð_ ÜÝùý Þ×í. Üßí ÉäëÞù Üëßù ±ìÛÞÝ õZëÀù±õ èÉ\ ÚßëÚß ½õÝù ÕHë Þ×í ±Þõ ÖÜõ ±HëçÜÉ\ ÕÍØëäëâë±ù ÕÍØù ÕëÍí Øù Èù? ±ëÕHëë çúÞð_ ±ëäð_ É Þ×í? ÕÍØù ÕÍõ ÖõÜë_ Àë_´ É ÂùË<_ Þ×í, ÕHë ÜÞ Þ×í ÜëÞÖð_. ×ùÛù, ×ùÛù, èÉ\ °ääëÞù ×ùÍùÀ ±ìÛÞÝ ÀßäëÞù ÚëÀí Èõ. ÖÜõ áùÀù äèõáù ÕÍØù Þë ÕëÍù. ÜëHëçÞí ìÉ_ØÃíÞë ÞëËÀÞë ±ù ß_ÃØõäÖë. ±õÀØÜ ÕÍØù Þë ÕëÍù. ÜÞõ ÈõSáí CëÍí çðÔí ÚßëÚß ±ìÛÞÝ Àßí áõäë Øù. ÜÞõ °äí áõäë Øù. Àù´ äëß ‘ ×ëÝ Àõ ÛñÖÀëâ ±Þõ ±¼UÝ ÛìäWÝÞí äEÇõ ÛÙçëÝõáë äÖýÜëÞÜë_ °ääð_ À´ ßíÖõ? ìÉ_ØÃíÞí Úèð áë_Úí Àõ Ë>_Àí ìÀÖëÚÞù ìäÇëß ÀßäëÞõ ÚØáõ ÖõÞí ßùÉÞíåí-±õÀ ÍëÝßíwÕõ ÖõÜë_ ÖÜëßë ±Zëß ÕëÍù. ßùÉ ßùÉÞë ÀÜýÞë Õðßðæë×ýÞí äëÖ. çëÇë ±×ýÜë_ ØßõÀ ÜëÞäí ÜëËõ Ò±ëÉÓ É ÖõÞí Èõ.