Saturday, September 03, 2005

The Mill on the Floss

FÝùÉý ´ìáÝËÑ ÒÔí ìÜá ±ùÞ Ôí NáùçÓ


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi

º BáõLÍÞë Vïhëí ÞäáÀ×ëÀëßùÜë_ FÝùÉý ³ìáÝËÞð_ ÞëÜ ±ëÉõ ÖõÞë çÜÀëáíÞ ÇëSçý ìÍÀLç Àõ ±ÞðÃëÜí ËùÜç èëÍa ÉõËáð_ ÇÇëýÖð_ Þ×í, ÈÖë_ ±_Ãþõ° ÞäáÀ×ëÜë_ FÝùÉý ³ìáÝËÞð_ ØëÞ ÜèkäÞð_ Èõ. ±õÞí çú×í ½HëíÖí ÞäáÀ×ë ÒÔí ìÜá ±ùÞ Ôí ÎïáùçÓ Èõ ±Þõ ç_ÛäÖÑ ÖõÞí lõWÌ ÀòìÖ ÕHë ±õÞõ É ÃHëäëÜë_ ±ëäõ Èõ. FÝùÉý ³ìáÝËÞí ×Ü ÞäáÀ×ë Ò±ëØÜ ÚíÍÓ ÕHë çëßí ÞäáÀ×ë Èõ.FÝùÉý ³ìáÝËÞð_ ±çá ÞëÜ Üõßí ±õÞ ³äëLç èÖð_. Úúì©À ìÖÛë±ùÞù ìäÇëß Àßí±õ Öù ÖõÞí çë×õ VÕÔëý Àßí åÀõ Öõäí Úí° Àù´ Vïhëí-áõìÂÀëÞð_ ÞëÜ åùÔäð_ ÜðUÀõá ×´ ÕÍõ Èõ - ÀØëÇ äìÉýìÞÝë äðSÎ ÕHë ÖõÞí çë×õ Ëyß {íáí Þë åÀõ.

Üõßí ±õÞ ³äëLçÞí ÕùÖëÞí ìÉ_ØÃí ±õÀ ßùÜë_ÇÀ ÞäáÀ×ë Éõäí Èõ - ±õÞí ÕùÖëÞí ÞäáÀ×ë±ùÞë MáùË ÀßÖë_Ý ÖõÞí ÂðØÞí ìÉ_ØÃíÞù MáùË äÔð ±ØïûÛðÖ ±Þõ ÉìËá Èõ. ½Hëõ ±õÀ VïhëíÜë_ ±ÍÔù Í{Þ Vïhëí±ù äëç Àßõ Èõ! Üõßí ±õÞ ³äëLç ´.ç. 1819Þí 22Üí ÞäõQÚßõ ÉLÜí èÖí. ±ùÃHëíçÜí çØíÞë ÃþëÜíHë ºBáõLÍÞõ áõìÂÀë±õ ÕùÖëÞí ÞäáÀ×ëÜë_ °ä_Ö ÀÝð* èÖð_. áõìÂÀëÞí ìäåõæÖë ±õ Èõ Àõ Öõ ÚèëßÞí ÀòìÖÞõ ÕùÖëÞí À×ëÜë_ çë_ÃùÕë_à °äÖí Àßí åÀõ Èõ, ±õËáð_ É ÞèÙ ÕHë Öõ ÜëHëçÞí ±_ØßÞí ÀòìÖÞõ ÕHë ÚßùÚß ìÕÈëÞõ Èõ, À×ëÜë_ ÃË Àßí åÀõ Èõ ±Þõ ÜëHëçÞí ±_ØßÞí ÀòìÖÞí ÉìËáÖëÞõ ÕHë Öõ ÖíìÖÉÞÀ ßíÖõ ±ëáõÂí åÀõ Èõ.

Üõßí ±õÞ ³äëLçÞë åëßíìßÀ ØõÂëä ìäåõ É\Øë É\Øë ÜÖù äÖõý Èõ, ÕHë ÖõÞí Úðì©Ükëë ±Þõ ÖõÞë Ûëäåëâí TÝã@ÖIä ìäåõ ÚõÜÖ Þ×í. ìä@ËùìßÝëÞë ÝðÃÜë_ ±õÀ wìÏÇðVÖ ÕìßäëßÜë_ ¶Èßõáí ÀLÝë ±ëËáí VäÖ_hë, ±Íà ±Þõ ±äëýÇíÞ èù´ åÀõ Öõ ÕHë ±õÀØÜ Ãâõ Þë ¶Ößõ ±õäí ÚëÚÖ Èõ, ÕHë ±õ èÀíÀÖ Èõ Àõ Üõßí ±õÞ ³äëLçõ ìÕÖë çëÜõ Úâäù ÀÝùý èÖù- ÔëìÜýÀ ÜëLÝÖëÞë VäëÖ_hÝ ÜëËõõ ìÕÖëÞí çëÜõ Úâäù ÀßäëÞð_ ÀõËáð_ ÜðUÀõá ÚÞí ßèõ ÖõÞí ÀSÕÞë ×´ åÀõ Èõ.

Üõßí ±õÞ ³äëLç áõìÂÀë @Ýëßõ ÚÞí? ÖõHëõ FÝùÉý ³ìáÝËÞð_ ÖÂSáðç @Ýëßõ ÔëßHë ÀÝð*? ±õäë çäëáù VäëÛëìäÀ Èõ. Üõßí ±õÞ ³äëLç FÝùÉý èõÞßí áõìäç ÞëÜÞë ±õÀ ìä¦ëÞ ìääõÇÀÞë ÕìßÇÝÜë_ ±ëäí. Ú_Þõ ±õÀÚí½Þë_ õÜÜë_ ÕÍuë_. áõìäç ÕìßHëíÖ èÖù - ÖõÞõ ç_ÖëÞù èÖë_ ÕHë Öõ ÕIÞí×í ±áà ßèõÖù èÖù.

FÝùÉý èõÞßí áõìäç ±Þõ Üõßí ±õÞ ³äëLç ÕìÖ-ÕIÞíÞí ÉõÜ É Çùäíç äWëý çë×õ ߏëë_. ÞäáÀ×ë áÂäëÞð_ ùIçëèÞ Õñßð_ ÕëÍuð_. áõìäçõ Üõßí ³äëLçÞõ ÖÂSáðç åùÔí ±ëMÝð_ - ±ë ßíÖõ Üõßí ±õÞ ³äëLç ÒFÝùÉý ³ìáÝËÓ ÚÞí.

FÝùÉý ³ìáÝËÞí ×Ü ÀòìÖ ÒìçLç ±ùÎ @áõìßÀá áë´ÎÓ. ÕÈí Ò±ëØÜ ÚíÍÓ Úèëß ÕÍí ±Þõ ÖõÞõ TÝëÕÀ áùÀìÝÖë Üâí. ±õHëõ äíç äæý ÚßëÚß áAÝð_. Ôí ìÜá ±ùÞ Ôí Îáùç (³.ç. 1860), ìçáëç ÜõßíÞß (´.ç. 1861), ßùÜëáë (³.ç. 1863), Îõìá@ç èùSË (1866), ìÜÍá ÜëÇý (1872) ±Þõ ÍõìÞÝá ÍõßùLÍë (1876) ±ëËáí ÞäáÀ×ë±ù Èõ. ÀõËáëÀ ìääõÇÀù ÖõÞí ÞäáÀ×ë ÒìÜÍá ÜëÇýÓ ÖõÞí lõWÌ ÀòìÖ ÃHëõ Èõ. FÝùÉý ³ìáÝË ´.ç. 1880Þë ìÍçõQÚßÜë_ Q²IÝð ÕëÜí Öõ Õñäõý ÖõHëõ ÕùÖëÞë×í ªÜßÜë_ ÞëÞë ±õäë Éõ. ÍOSÝð ¿ùç ÞëÜÞë É\äëÞ çë×õ áBïÞ ÀÝë* èÖë_. ßëHëí ìä@ËùìßÝëÞë ØñÖõ FÝùÉý ³ìáÝËÞõõ ±õäù ç_Øõåù ±ëMÝù Àõ ºBáõLÍÞë_ ÜèëßëHëí ÖÜëßð_ çLÜëÞ Àßäë ÜëÃõ Èõ, ÕHë ÖÜõ ±õÀ ÕìßHëíÖ Õðßðæ çë×õ ßèù Èù Öõ èÀíÀÖ ÖõÜë_ äë_ÔëÉÞÀ Èõ ±õËáõ ±áà ßèù Öù çëßð_! FÝùÉý ³ìáÝËõ ßëHëí ìä@ËùìßÝëÞë ç_ØõåëäëèÀ ½õÍõ ÉäëÚ ÜùÀSÝù Àõ èð_ ßëHëíÞù ±ëÛëß ÜëÞð_ È\_, ÕHë ßëFÝÞë çLÜëÞ ÜëËõ ÉÃë Àßäë ÜëËõõ É Üëßõ Üëßë õÜíÞõ Øñß Àßäù ÕÍõ ÖõÜ èùÝ Öù Üëßõ ±õ çLÜëÞÞí Éwß Þ×í.

ÒÔí ìÜá ±ùÞ Ôí ÎáùçÓ Ûë´ ±Þõ ÚèõÞÞë µIÀË õÜÞí åã@Öåëâí À×ë Èõ. äëÖëýÞí ÞëìÝÀë ÜõÃí ÖðáíäßÜë_ áõìÂÀë±õ ÕùÖëÞí É ÈÚí ±ëáõÂí Èõ. ±áÚkë, ÞäáÀ×ë FÝùÉý ³ìáÝËÞí °äÞÀ×ë Þ×í ÕHë FÝùÉý ³ìáÝËõ ÖõÞí Úí° Àù´ ÞäáÀ×ëÜë_ ÂðØ ÕùÖëÞí ìÉ__ØÃíÞõ ±ëËáí ßõÍí Þ×í. ±ë ÀëßHëõ É äëÖëýÜë_ Cëb_ ÚÔð_ Úâ ÃËuð_ Èõ. ÒÔí Üíá ±ùÞ Ôí ÎáùçÓÜë_ ÜõÃí Öðáíäß ±Þõ ±õÞë Ûë´ ËùÜÞë_ VÞõèÞí À×ë Èõ - ±_ÖÜë_ Ûë´ ±Þõ ÚèõÞ Ç_Í ÕñßÜë_ Q²IÝðÞõ çë×õ ÛõËõ Èõ - ÕHë èÀíÀÖõ Öù ±ë ÃëÜÞí À×ë Èõ, ±õÀ ÞØíÞí À×ë Èõ, ±õÀ ÕìßäëßÞí À×ë Èõ. ÜõÃí ÖðáíäßÞë ìÕÖë ØõäëÞë Í<_Ãß ÞíÇõõ ØËëÝë Èõ ±Þõ ìÕÖëÞí Õë´±õ Õë´Þð_ ÀßÉ ÇñÀääë ËùÜ Àëâí ÜÉ^ßí Àßõ Èõ. ÜõÃíÞë ìÕÖë ÕùÖëÞí ±ë ìÜáÀÖ ÕùÖëÞë ØðUïÜÞ äÀíá äõÀõÜÞí Õëçõ Ãíßù ÕÍõáí Èõ Öõ FÝëßõ ½Hëõ Èõ IÝëßõ ÖõÜÞõ Ûëßõ ±ëCëëÖ áëÃõ Èõ ±Þõ xØÝßùÃÞë èðÜáëÞù Ûùà ÚÞõ Èõ. Öõ FÝëßõ çë½ ×ëÝ Èõ IÝëßõ ½Hëäë ÕëÜõ Èõ Àõ ÕùÖõ ÞëØëß ×´ ÇñÀõáë Èõ. áëÇëß ìÕÖë ±õÀ ìØäç Õðhë ËùÜÞõ èë×Üë_ Úë´Úá ±ëÕíÞõ ±õäí ìÖiëë áõäÍëäõ Èõ Àõ äõÀõÜõ Üëßí Éõ Øåë Àßí Èõ ÖõÞù ÕñßõÕñßù ÚØáù ±õ áõåõ ±Þõ äõÀõÜÞõ ÚßëÚß ÛëÞ ×ëÝ ±õäð_ äõß äëâåõ. ±õÀ ìØäç ìÜáÜë_ äÀíá äõÀõÜ çë×õ ÖõÞù ØíÀßù ìÎìáÕ ±ëäõ Èõ. ÜõÃí ÖõÞõ É\±õ Èõ. Ú_Þõ äEÇõ õÜÞë ±_À<ß eËõ Èõ. ÜõÃíÞë ±Þõ ìÎìáÕÞë ìÕÖë±ù äEÇõ ØðUÜÞí Èõ. ÜõÃíÞë Ûë´ ËùÜÞõ ±ë äëÖÞí Ã_Ô ±ëäí ½Ý Èõ ±Þõ ËùÜ ìÎìáÕÞð_ ±ÕÜëÞ ÀßíÞõ ÖõÞõ ±õäí ÔÜÀí ±ëÕõ Èõ Àõ Öð_ Üëßí ÚèõÞ×í Øñß ßèõÉõ, ÞìèÖß Öëßë_ èëÍÀë_ èð_ Ûë_Ãí ÞëÂíå.

ËùÜ Öù ìÕÖëÞð_ Õë´±õ Õë´Þð_ Øõäð_ ÇñÀÖõ Àßí Øõ Èõ. ÜõÃíÞë ìÕÖë Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ±õ ÕÈí ÜõÃí ±õÀ ÀLÝëåëâëÜë_ ÞùÀßí±õ ßèõ Èõ. ß½ èùÝ IÝëßõ ÜõÃí ÕùÖëÞí ìÕÖßë´ ÚèõÞ SÝñçí ÍíÞÞõ Cëõß ½Ý Èõ Þõ IÝë_ ßèõ Èõ. IÝë_ ÖõÞõ Îßí ìÎìáÕ äõÀõÜÞù ÜõâëÕ ×ëÝ Èõ. ìÎìáÕ Öù ÜõÃíÞë õÜÜë_ Í>Úõáù Èõ. ÜõÃí VËõÎÞ ÃõVË ÞëÜÞë ÝðäëÞÞë õÜÜë_ ÕÍõ Èõ - VËõÎÞ ØõÂëäÍù ±Þõ çëßí ãV×ìÖÞù Èõ. VËõÎÞ ±Þõ SÝñçí äæùý×í ±õÀÚí½×í ±ëÀæëýÝõáë_ Èõ - ÕHë ±ë ÖÚyõ VËõÎÞ ÃõVË ÜõÃí Öðáíäß ÜëËõõ Úâ ±ëÀæýHë ±ÞðÛäõ Èõ. ±õÀ ìØäç VËõÎÞ ÃõVË ÜõÃíÞõ ÞØíÜë_ èùÍíÞí çÎß Àßäë á´ ½Ý Èõ - èùÍíÜë_ ÖHëëÖë_ ÖHëëÖë_ Øñß ÞíÀâí ½Ý Èõ. ÖõÜÞõõ µÃëßí áõÞëß ±õÀ ÍÇ äèëHëÞë ÖñÖÀ Õß Ú_Þõ ßëÖ çë×õ Ãëâõ Èõ. çäëßõ VËõÎÞ ÜõÃíÞõ Àèõ Èõ, ±ëÕHëõ CëHëë_ ±ëÃâ äÔí ÃÝë_ Èí±õ - èäõ ÕßHëí É´±õ. ÕßHëíÞõ ÕßØõå ÉÖë_ ßèí±õ. ÜõÃí áÃÛà ÖöÝëß ×´ ½Ý Èõ ÕHë ÈõSáí CëÍí±õ ÖõÞù ±_ÖßëIÜë ±ë ÜëÃõý ÉäëÞí Þë ÕëÍõ Èõ. Öõ VËõÎÞÞõ ÂñÚ Çëèõ Èõ ÕHë Öõ SÝñçíÞð_ çð ÈíÞäí á´Þõ ÕùÖõ çðÂí ×äë Þ×í ÜëÃÖí. ÜõÃí SÝñçíÞí Õëçõ ìØá ÂùáíÞõ ÚÔð_ É Àèí Øõ Èõ ±Þõ ÖõÞí ZëÜë ÜëÃõ Èõ. ÜõÃí ÞØíÀë_Ìõ ±õÀ ÃßíÚ ÎõìßÝëÞí {ñ_ÕÍíÜë_ ±ëlÝ áõ Èõ. Îáùç ÞØíÞë Àë_Ìë ÕßÞí ±ë {ñ_ÕÍíÜë_ ±õÀ ìØäç ±õÀ ç_ØõåëäëèÀ ìÎìáÕÞù ç_Øõåù á´Þõ ±ëäõ Èõ. ìÎìáÕõ ÜõÃí ÕßÞë ÕhëÜë_ áAÝð_ Èõ Àõ, ÒÚí½±ù Öëßë ÜëËõ ÃÜõ Öõ ÜëÞõ ÕHë Üëßë ÜÞÜë_ Àù´ ÃõßçÜÉ Þ×í. Üõî Öù Øå äæý Õèõáë_ Öëßë_ xØÝÞõõ ìÕÈëLÝð_ èÖð_.Ó ±õÀ ßëÖõ ÜõÃí {ñ_ÕÍíÜë_ ±õÀáí Èõ. ±ÞßëÔëß äßçëØ äßçõ Èõ. Náùç ÞØíÜë_ ÕñßÞë_ ÕëHëí äÔí ߏëë_ Èõ. IÝë_ VËõÎÞ ÃõVËÞù ç_Øõåù áëäõ Èõ - ÒÜÞõ ±õÀ É åOØ Àèõ - ±õÀ É ÉäëÚ Øõ. èð_ ±ëäð_?Ó ÕHë ÜõÃí SÝñçíÞð_ çð ÈíÞäí áõäë ÖöÝëß Þ×í É. VËõÎÞ ÃõVËÞù Õhë Öõ ÜíHëÚkëíÞí FÝùÖÞõ èäëáõ Àßí Øõ Èõ. ÜõÃí Õëçõ èäõ Àåð_ É Þ×í. ÕñßÞë_ ÕëHëí ±Þõ ±õÀ ÕùÖõ! ÈõäËõ ÜõÃí ±Þõ ÖõÞù Ûë´ ËùÜ Üâõ Èõ ±Þõ ÕñßÜë_ Ú_Þõ çë×õ Þëå ÕëÜõ Èõ, IÝë_ À×ë Õñßí ×ëÝ Èõ.

ÃþëÜ°äÞ, ÚëâÕHë ±Þõ ÝúäÞ äÃõßõÞë ±IÝ_Ö çð_Øß ±Þõ °ä_Ö ìÇhëHëÞõ ÀëßHëõ Ö×ë ç_ÃùÞí À<åâ Ãñ_×HëíÞõ ÀëßHëõ À×ë äëÇÀÞð_ ìÇkë èßí áõ Èõ.

No comments: