Friday, October 07, 2005

Thomas Mann:Magic Mountain

Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi

É ÜýÞ ÞäáÀ×ëÀëß ËùÜç ÜëÞÞí ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ ÞäáÀ×ëÞõ É ÖõÞí µkëÜ ÞäáÀ×ë ÃHëäí ½õ´±õ ±õäð_ Àù´ Àèõ Öù ËùÜç ÜëÞ ÂðØ èÝëÖ èùÝ Öù ÖõÞí çëÜõ äë_Ôù µÌëäõ. ËùÜç ÜëÞÞõ ÞäáÀ×ëÀëß ÖßíÀõ ­×Ü ÀíìÖý ±ëÕÞëßí ÞäáÀ×ë èÖí ÒÚðÍÞ Úþð@çÓ. ±õ ­×Ü ­ÀëìåÖ ×´ IÝëßõ áõÂÀÞí ªÜß ÈTäíç äæýÞí èÖí. ÀõËáëÀ ±õäð_ ÜëÞõ Èõ Àõ ËùÜç ÜëÞÞõ ´.ç. 1929Üë_ ÞùÚõá ÕëìßÖùìæÀ ÜYÝð_ Öõ ±ë ÀòìÖÞõ ÀëßHëõ, ÕHë ±ë äëÖ Ãâõ ¶Ößõ ±õäí Þ×í. ËùÜç ÜëÞÞí ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ ÞäáÀ×ë ´.ç. 1924Üë_ ­ÃË ×´ èÖí. ±õ ÕÈí ÖõÜÞõ ´ÞëÜ ÜYÝð_ èÖð_. ±õ×í ±õäð_ ±ÞðÜëÞ ×´ åÀõ Èõ Àõ çëìèIÝ ÜëËõÞë ÞùÚõá ´ÞëÜ ÜëËõ ÖõÜÞí ÃHëÞë ÀßäëÜë_ ±ë ÀòìÖÞõ ìäåõæ äÉÞ ±ÕëÝð_ èùÝ Öõ ç_ÛìäÖ Èõ.

ÂðØ ËùÜç ÜëÞ ÕùÖõ ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ Àõ Úí° Àù´ ÞäáÀ×ëÞõ ÕùÖëÞí ÀáëÞë çäùýEÇ ìåÂß ÖßíÀõ ÃHëëääë ÖöÝëß ÞèùÖë. ÖõÜHëõ ÕùÖõ É ±õäð_ Àëð_ Èõ Àõ ÀõËáëÀ áõÂÀùÞð_ ÞëÜ ÖõÜÞí ±õÀ É ÜèëÞ ÀòìÖ çë×õ ç_ÀâëÝõáð_ èùÝ ±õäð_ ÚLÝð_ Èõ. ÉõÜ Àõ, çëäýãLËçÞí ÒÍùÞ ìÀèùËõÓ. ±õäí ßíÖõ Àù´ ±õÀ É ÀòìÖ ÖõÞë çÉýÀÞð_ ­ìÖìÞìÔIä ÀßÖí èùÝ Öõäë ×ùÍëÀ áõÂÀùÜë_ èð_ Üëßð_ ÞëÜ ÃHëëäí åÀÖù Þ×í. èð_ ±õäë áõÂÀùÞí ÝëØíÜë_ Üëßð_ ÞëÜ ÜñÊÀ<_>_ÀÜë_, ËùÜç ÜëÞ çÜßçõË ÜùÜÞí ÉõÜ ±õäð_ ÜëÞõ Èõ Àõ ÖõÜÞí ÚÔí É ÀòìÖ±ùÞë ±ëÔëßõ ÖõÜÞð_ ÜñSÝë_ÀÞ ×äð_ ½õ´±õ. ÜëÞ Àèõ Èõ Àõ áõÂÀ ØßõÀ ÀòìÖÜë_ ±õÀ çäùýEÇ ìåÂß Õß ÕèùîÇäë Ü×õ Èõ ÕHë ÚÞõ Èõ ±õäð_ Àõ ÕäýÖÞí ±õÀ Ë>_À Õß ÕèùîÇõ Èõ. ÖÜõ FÝëßõ çÉýÀÞù ìäÇëß Àßù IÝëßõ Àù´ Çùyç ¬Çë ìåÂßÞõ ÚØáõ çÜÃþ ìÃìßÜëâëÞù ìäÇëß Àßù Öù ÖõÜë_ áõÂÀÞð_ ìäåõæ çëÇð_ ÜñSÝë_ÀÞ å@Ý ÚÞõ. ËùÜç ÜëÞ ±õäð_ Àèõ Èõ Àõ ±õÜÞí ÞäáÀ×ë ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓÞõ ÕðßùÃëÜí ÞäáÀ×ë ÒÚðÍÞ Úþð@çÓ çë×õ ÕHë ç_Ú_Ô Èõ. ÒÍõ× ´Þ äõìÞçÓ çë×õ ÕHë ÖõÞí ÀÍí Èõ ±Þõ ´.ç. 1933×í 1944Þë ØëÝÀë ØßìÜÝëÞÞí Ò½õçõÎ ±õLÍ ÚþÔçýÓ çë×õ ÕHë ç_Ú_Ô Èõ.

ËùÜç ÜëÞÞù ÉLÜ áðÚõÀ åèõßÜë_ ´.ç. 1875Þí ȧí É^Þõ ×Ýù èÖù. ÖõÞë ìÕÖë ±ÞëÉÞë ÜùËë äõÕëßí èÖë. ËùÜç ÜëÞÞí ÜëÖë Úþëì{áÜë_ ÉLQÝë_ èÖë_. ±õÀ líÜ_Ö, ÉÜýÞ MáëLËõåÞÞë ÜëìáÀÞí Õðhëí èÖí. ËùÜç ÜëÞ ±ë ±Üíßí äëßçëÞí çë×õ Úâäù Àßõ Èõ. VÞëÖÀ ×Ýë ìäÞë åëâë ÈùÍõ Èõ, QÝðÞíÇÞí ±õÀ äíÜë À_ÕÞíÜë_ ÀëßÀðÞ ÚÞõ Èõ. ÖõÞí ­×Ü áCëðÞäá ÒÔí ÎùáÞÓ ­ÃË ×´ ÕÈí ÖõHëõ ÞùÀßí ÈùÍí ±Þõ QÝðÞíÇÞí ÝðìÞäìçýËíÜë_ Àáë ±Þõ çëìèIÝÞù ±PÝëç åw ÀÝùý. ±õÀ äæý ßùÜÜë_ ߏëë ±Þõ ÕÈí áõÂÞÀëÝýÞõ ÕùÖëÞë Õñßë çÜÝÞí ­T²ìkë ÖßíÀõ ±ÕÞëTÝð_.

ËùÜç ÜëÞõ ´.ç. 1905Üë_ hëíç äæýÞí ªÜßõ QÝðÞíÇÞë ±õÀ ±ÃþÃHÝ ÃìHëÖ-­ëKÝëÕÀÞí Õðhëí ÀëìÖÝë ­ÙÃåÜÞí çë×õ áBÞ ÀÝë*. ÈTäíç äæýÞí ªÜßõ ´.ç. 1901Üë_ ­ÃË ×Ýõáí ÒÚðÍÞ Úþð@çÓ ±Þõ 1924Üë_ ­ÃË ×Ýõáí ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓÞí äEÇõÞë_ hëõäíç äæýÜë_ ËùÜç ÜëÞõ Üëhë Úõ É áCëðÞäáù áÂí èÖí. ÒßùÝá èë´ÞõçÓ ±Þõ ÒÍõ× ´Þ äõìÞçÓ çäëá ×ëÝ Àõ ÂëVçë Úõ ØëÝÀëÜë_ ±ëËáð_ áÂëÝð_? ÕHë äÔð çëÇù ­‘ ±õ Èõ Àõ ±ë çÜÝÃëâëÜë_ ±õ Úõ äëÖëý ÕHë åí ßíÖõ áÂí å@Ýë èåõ? ±ë çÜÝ ØßìÜÝëÞ ½Ö ½ÖÞí ÉäëÚØëßí±ù ÖõÜÞë ìåßõ ±ëäí èÖí. È ÚëâÀùÞë ­õÜëâ ìÕÖë ÚLÝë ±Þõ ÖõÜÞë µÈõßÞí ÉäëÚØëßí ±õÜÞë Üë×õ É èÖí, ÀõÜ Àõ ÖõÜÞí ÕIÞí ÀëìÖÝëÞõ ÚíÜëßíÞõ áíÔõ çMÖëèù ±Þõ ÜìèÞë±ù çðÔí çõÞõËùìßÝÜÜë_ ßèõäð_ ÕÍÖð_. ËùÜç ÜëÞõ ´.ç. 1905Üë_ áBÞ ÀÝë* IÝëß×í Üë_ÍíÞõ 1933Üë_ ÉÜýÞí ÈùÍuð_ IÝë_ çðÔí ÜðAÝIäõ QÝðÞíÇ åèõßÜë_ É ßëë èÖë.

ËùÜç ÜëÞ ±Þõ èßÜëÞ èõçÞí ±õÀ Ò½õÍíÓ èÖí. Ú_Þõ ÞäáÀ×ëÀëßù ±Þõ Ú_ÞõÞõ çëìèIÝ ÜëËõÞð_ ÞùÚõá ÕëìßÖùìæÀ Üâõáð_ Èõ, ÕHë ËùÜç ÜëÞ ÜëÞ-çLÜëÞÞë I²æëÖðß ìäåõæ èåõ, ÀõÜ Àõ ½HëíÖë ÜëHëçùÞõ ÜâäëÞù ÃÉÚÞù åù ±õÜÞõ áëBÝù Èõ. ±èÙÖèÙ ±õ ÜëÞØ µÕëìÔ±ù ÜõâTÝë É Àßõ Èõ, ÜëÞÇë_ØÞõ çñ_CëäëÜë_ ÕëäßÔë ÞÃßÉÞ Èõ - èßÜëÞ èõç ±õÀë_Ö ì­Ý ±áÃëßí ÜëHëç Èõ.

±õîçí äæýÞí ìÉ_ØÃí-ÞùÚõá ´ÞëÜ, ÜèëÀìä ÃõËõÞë ÞëÜÞð_ ±õÀ ´ÞëÜ, ±õÜÞõ CëHëë ÜëÞÇ_Ø ÜYÝë. ìèËáßÞë åëçÞÀëâÜë_ ±õÜÞí ÀòìÖ±ùÞí èùâí ÕHë ÉÜýÞíÜë_ ×´. ±ëËáë áë_Úë çÉýÞÀëâÜë_ ÖõÜÞí ÀòìÖ±ùÞí ç_AÝë ÞëÞí áëÃõ, ÕHë ±õÜë_ å_Àë É Þ×í Àõ ËùÜç ÜëÞ ±õÀ ½ÃþÖ ÀáëÀëß ±Þõ ÞäáÀ×ëÞù °ä èÖë.

åOØÞí åÖëOØí ËùÜç ÜëÞÞí çëìèIÝ ÀòìÖ±ùèßÜëÞ èõçÞí ßëÉÀíÝ ¼ìp ÕìßÕ@ä Èõ, FÝëßõ ËùÜç ÜëÞ ±ë ÚëÚÖÜë_ äëß_äëß ÌùÀß ÂëÝ Èõ. ËùÜç ÜëÞ ½Hëõ±½Hëõ ÉÜýÞ áUÀßäëØÞë ìèÜëÝÖí ÚÞí ½Ý Èõ, ÕÈí ±õ çÎëâë ½Ãõ Èõ. äë´Üëß ìßÕãOáÀÞë äèëáë ÚÞí ½Ý Èõ ±Þõ ÖõÞë ìÚÞçkëëäëß ±õáÇí ÖßíÀõÞí ÀëÜÃíßí Ú½äõ Èõ. ±õÍùSÎ ìèËáßÞð_ ½õÂÜ {âñ_Úí ߏëð_ Èõ Öõ ±õ ½õ´ åÀÖë_ Þ×í. èßÜëÞ èõç ½õ´ åÀõ Èõ Àõ ÉÜýÞíÞë åðÛ ´ßëØù ÔßëäÖë áùÀåëèíäëØí±ù ìèËáßÞí çëÜõ ±çßÀëßÀ Úâ ÚÞí åÀäëÞë Þ×í. ÈõÀ 1932Þë ½LÝð±ëßíÜë_ ËùÜç ÜëÞ ±ÜõìßÀë É´ ±ëTÝë. ±ëäí ÀõËáíÀ Ýëhëë±ù ÕÈí Öõ±ù ±ÜõìßÀëÜë_ É ßèí ÃÝë. ´.ç. 1941Üë_ ÀõìáÎùìÞýÝëÜë_ ÕõçõìÎÀ Õõáí±õÍûçÜë_ ÖõÜHëõ Cëß ÕHë Úë_KÝð_ ±Þõ ±õÜÞí ÞäáÀ×ë±ù ÒÍù@Ëß ÎùVËçÓ ±Þõ ÒÔí èùáí çíÞßÓ ±èÙ É áÂë´ èÖí. ±õÜÞë_ äÃß ìäÇëÝëý_ ÀõËáë_À ìäÔëÞÞõ áíÔõ Àõ ÃÜõ ÖõÜ ËùÜç ÜëÞ ±ÜõìßÀëÜë_ ÕHë ±âÂëÜHëë ×´ ÕÍuë. ´.ç. 1952Üë_ ÝðßùÕ ÕëÈë ÎÝëý ±Þõ ãVäËû{áõýLÍÜë_ ÀëÝÜí ìÞäëç ÀÝùý. ´.ç. 1955Üë_ ÚëßÜí ±ùÃVËõ QÝðÞíÇÜë_ Q²IÝð ÕëQÝë.

ËùÜç ÜëÞ Õß ÃõËõ, ìÎáçñÎ åùÕÞ èùß, ìÎáçñÎ ìÞIåõ ±Þõ ØùVÖùäVÀíÞù CëHëù ­Ûëä ÕÍuù èÖù. ±õÜÞí ÕùÖëÞí ±õÀ åöáí Èõ. ±õÜÞí ÕùÖëÞí ±õÀ Ëõã@ÞÀ Èõ ±Þõ ±õ Þäí Ëõã@ÞÀÞë ÞëÜõ Àù´ ßÜÖ ÀßäëÜë_ ÕÍuë Þ×í. ÜèëÀìä ±Þõ ÞäáÀ×ëÀëß ÃõËõ ÕùÖëÞë çÉýÞ ÒÎëµVËÓÞõ Ò±ìÖ Ã_Ûíß ìäÞùØÓ ÖßíÀõ ±ùâÂëäõ Èõ. ËùÜç ÜëÞ ÕHë ÕùÖëÞí ÀáëÀòìÖÞõ ÒÃ_Ûíß ìäÞùØÓ ÃHëõ Èõ, ÕHë ±ëÜë_ Ã_Ûíß ìäåõæHë ÂñÚ ÜèkäÞð_ Èõ. ±õ @Ýë_Ý Ü½À ±Þõ ÌõÀÍíÞí ßÜÖÜë_ ÕÍÖë Þ×í. ±õËáõ É ±õ èßÜëÞ èõçÞõ ÖõÜÞí ÒVËõÕÞ äðSÎÓ ÞäáÀ×ë ±_Ãõ ±õäð_ Àèõ Èõ Àõ ÉõQç ½õÝçÞí ÒÝðáíçíçÓ ±Þõ ±ëLÄõ °ØÞí ÒÔí ÀëµLËß ÎíËçýÓ ÀßÖë_ ­ÝùÃåíáÖëÞë çëèçÜë_ Üðtá ¶ÖßÖí ßÇÞë Þ×í.

´.ç. 1912Þí çëáÜë_ FÝëßõ ËùÜç ÜëÞ çëÍhëíç äæýÞí ªÜßÞë èÖë, IÝëßõ ÖõÜÞë_ ÕIÞí ÀëìÖÝëÞõ ÎõÎçë_Þí ÚíÜëßí áëÃð ÕÍí. VäíËû{áõýLÍÜë_ ÕèëÍí Õß Øõäùç ÂëÖõÞë çõÞõËùìßÝÜÜë_ ßèõäëÞí ÖÚíÚí çáëè Üâí. ±ë çõÞõËùìßÝÜÜë_ È Üëç ßèõäëÞð_ èÖð_. IÝë_ ËùÜç ÜëÞ hëHë ±ÌäëìÍÝë_ ÜëËõ ÕIÞí Õëçõ ½Ý Èõ. ±ë hëHë çMÖëèÜë_ ËùÜç ÜëÞõ ZëÝÞë ßùÃí±ùÞð_ ±ëlÝV×ëÞ ½õÝð_. ±èÙ Éõ ±ÞðÛñìÖ ÖõÜÞõ ×´ ÖõÜë_×í ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓÞí çëÖçù ÕëÞë_Þí ÞäáÀ×ëÞð_ ÚíÉ ÜYÝð_. ÕÈí Öù ËùÜç ÜëÞÞõ ±õÀ äëß Ûëßõ åßØí ×´ ô, IÝëßõ ÖõÞð_ ÕHë ±õäð_ ìÞØëÞ ×Ýð_ Àõ ÎõÎçë_Üë_ À_´À ÂßëÚí Èõ. ËùÜç ÜëÞÞõ È ÜìèÞë çõÞõËùìßÝÜÜë_ ßèõäëÞí çáëè Øë@Ößù±õ ±ëÕí. ËùÜç ÜëÞõ çáëè ÜëÞí ÞèÙ ±Þõ ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ áÂäë Úõçí ÃÝë. hëHë çMÖëèÞë ÖõÜÞë ìÞäëç ØßìÜÝëÞ ËùÜç ÜëÞõ ZëÝßùÃÞë ÝðäëÞ ØØa±ùÞð_ °äÞ ½õÝð_. ZëÝ ßùÃí±ùÞë çõÞõËùìßÝÜÜë_ ØØa±ùÞõ çëßäëß ±Þõ ±ëßëÜ Öù çëßë èõÖð×í É ±ÕëÝ Èõ ÕHë ÖõÞð_ ÕìßHëëÜ ±õ ±ëäõ Èõ Àõ ±ë ±ëlÝV×ëÞÞí Úèëß ØØa ÀØí ÞíÀâí åÀÖù Þ×í, Öõ ±èÙ ßíÖçß Ú_ØíäëÞ ÚÞí ½Ý Èõ. ×ùÍë_À ±ÌäëìÍÝë_Þõ ÚØáõ ±ÜðÀ äæùý çðÔí Öõ IÝë_ Ú_Ôë´ ½Ý Èõ ±Þõ CëHëí äëß çë½õ ×´Þõ Cëõß ÕHë ÉÖù É Þ×í- Q²IÝðÞë ÜëÃõý É Úèëß ½Ý Èõ ±Þõ ÖõÞë Cëõß Öù Üëhë ÖõÞí VQ²ìÖ É ÕèùîÇõ ÈõÒ Ë>_ÀÜë_, ZëÝßùÃÞù Éõ ØØa çë½õ ×äë ÜëËõ ±ë çõÞõËùìßÝÜÜë_ ÃÝù èùÝ Èõ Öõ ØØa ÚèëßÞí ØðìÞÝëÜë_ °ääë ÜëËõÞí çFÉÖë ±Þõ åã@Ö ç_ÕñHëýÕHëõ ÃðÜëäí Úõçõ Èõ, ÕHë Öõ ±õÀ åRÝë-èVÖíÜë_ ÉÀÍë´ ½Ý Èõ. ±ëÉõ Öù ZëÝßùÃÞí çëßäëßÞí Õ©ìÖ ÚØáë´ Ã´ Èõ ±Þõ ãVäç çõÞõËùìßÝÜùÞí ÕHë èäõ èùËõáù ÚÞí ô Èõ, ÕHë ËùÜç ÜëÞÞí À×ëÜë_ À_´À ±õäð_ Èõ Àõ ÖõÞõ ±õÀ ç_À<ìÇÖ V×âÞí ±Þõ ±ÜðÀ Çùyç ÉÜëÞëÞí À×ëwÕõ ÒäëçíÓ ÚÞí ÉÖí ÚÇëäí Èõ. ËùÜç ÜëÞõ ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ áÂäëÞð_ åw ÀÝð* IÝëßõ Öù ÖõÜÞë ÜÞÜë_ ZëÝßùÃÞë ØØa±ùÞë çõÞõËùìßÝÜÞí ÀßðHë ìÉ_ØÃí Õß ±õÀ TÝ_Ã-ìäÞùØÞí À×ë áÂäëÞù AÝëá èÖù. ÜùÖ ±Þõ ܽÀÞð_ ±õÀ ±ÉÚ ìÜlHë ÖõÞí ±ëÚùèäëÜë_ ­ÃË ÀßäëÞð_ ÖõÜHëõ ìäÇëßõáð_, ÕHë À×ë ÉõÜ áÂëÖí ô ÖõÜ áõÂÀÞõ ±ë ìäæÝÞí á_Úë´, Õèùâë´ ±Þõ ¬ÍëHëÞí ìäVÖßÖí ßõÂë±ù ØõÂë´. ÖõÞí å@ÝÖë±ùÞð_ ÛëÞ ×Ýð_ ±Þõ ±õ ßíÖõ ±õ çëÖçù ÕëÞë_Þí ÞäáÀ×ë ÚÞí. äëÖëýÞù ÞëÝÀ Èõ èëLç ÀõVËÕý ÞëÜÞù ±õÀ É\äëÞ. çõÞõËùìßÝÜÜë_ ±õ ÃÝù Èõ ÖõÞë ìÕÖßë´ Ûë´Þí ÂÚß ÀëÏäë ÕHë ÖõÞí É ÖÚíÚí ÕßíZëë ×ëÝ Èõ, ØØa ÖßíÀõ IÝë_ ØëÂá ×ëÝ Èõ ±Þõ IÝë_ ßèõ Èõ. çëÖ äæýÜë_ ÖõÞõ Ößõè ÖßõèÞë ±ÞðÛäù ×ëÝ Èõ ±Þõ ÛëÖ ÛëÖÞë áùÀùÞõ ÜâäëÞð_ ×ëÝ Èõ. èëLç ÀõVËÕý Q²IÝðÞð_ ÉLÜ½Ö ±ëÀæýHë ±èÙ ìÞäëßí åÀõ Èõ ÕHë Öõ ìÉ_ØÃí ±Þõ Q²IÝð Ú_ÞõÞð_ ßèVÝ äÔð çëßí ßíÖõ çÜ° åÀõ Èõ. ßùà ±Þõ Q²IÝðÞí ¬Íí ±ÞðÛñìÖÜë_×í Õçëß ×´Þõ Öõ VäV×Öë ±Þõ Ö_ØðßVÖíÞë ÚèõÖß VÖß Õß ÕèùîÇõ Èõ. ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓ ÕHë ±õÀ åùÔÞí-çÎßÞí-±ë_ÖìßÀ ÝëhëëÞí À×ë Èõ. ÖõÞí Õß_Õßë CëHëí ÕðßëHëí Èõ. ÜèëÀìä ÃõËõÞí ÞäáÀ×ë ÒäíSèõÜ Üõ´VËßÓ ÕHë ±ëäí É À×ë Èõ. ±õÀ çëèçÞí À×ë ±ëIÜç_åùÔÞÞí À×ë ÚÞõ Èõ. èëLç ÀõVËÕý ±õÀ ÝðäÖíÞõ É\±õ Èõ ±Þõ ­õÜÜë_ ÕÍõ Èõ. Îßí äëß ±õÞí ìÉ_ØÃíÜë_ ±õ Vhëí ±ëäõ Èõ ÕHë Àåù ç_Ú_Ô ßÇëÝù Þ×í. èëLç ÀõVËÕý, ½õ±ëÀíÜ, @áõäÍí±ë, ÇúÇõË ÕíÝß ÀùÞý ±Þõ çõËõÜÚþíÞí ÚÔë_ É °ä_Ö Õëhëù Èõ. ËùÜç ÜëÞ ÕùÖëÞí ÞäáÀ×ë ÒÔí ÜõìÉÀ ÜëµLËÞÓÞõ ±õÀ äëß ÞèÙ, Úõ äëß äë_Çí ÉäëÞð_ Àèõ Èõ ÕHë ±ë ÖõÜÞë ÚÇëä ÖßíÀõ Àõ C²pÖë ÖßíÀõ ½õäëÞí Éwß Þ×í. ÀòìÖÜë_ ¬ÍëHë Èõ ±Þõ ÖõÜë_×í Àë_´À ÕëÜí åÀëÝ ÖõÜ Èõ. ÈõäËõ çÜÝ åð_ Èõ? ±õÞí ­IÝõÀ ZëHëÜë_ ÕHë ZëÝÞð_ É_Öð Þ×í? ÈõäËõ ìÉ_ØÃí çÜÝÞí É ±õÀ ÜðÀßß áíËí Þ×í, Éõ Ûñ_çëÝ Èõ ±Þõ ÈÖë_Ý á_ÚëÝ Èõ? ËùÜç ÜëÞÞí ÞäáÀ×ë äëÇÀÞõ ±ëäð_ Àåð_À ÀëÞÜë_ Àèí ½Ý Èõ, Éõ xØÝ çðÔí ÕèùîÇõ Èõ.