Tuesday, August 30, 2005

Vichar Manthan:Bhul Bharelu

ÚÔë µÕÇëßù ±ëßùBÝäÔýÀ èù³ åÀõ Èõ, ÕHë ±ëÝðWÝäÔýÀ ÕHë èùÝ ±õÜ ÜëÞäð_ ÛñáÛßõáð_ Èõ


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi

ÚÔë µÕÇëßù ±ëßùBÝäÔýÀ èù³ åÀõ Èõ, ÕHë ±ëÝðWÝäÔýÀ ÕHë èùÝ ±õÜ ÜëÞäð_ ÛñáÛßõáð_ Èõ


±õ À ÚíÜëß ÕÍõáë ç_Ú_ÔíÞõ Üâäë ÉäëÞð_ ×Ýð_. ÂÚß±_Öß ÕñÈuë ±õËáõ ±õõÜHëõ Àëð_ Àõ Üëßí ÖìÚÝÖ ±_Ãõ ±õÀ çÜVÝëÞù µÀõá åùÔäë ìÞWHëëÖ ÖÚíÚÞõ Úùáëäð_ È\_ ±Þõ ×Ü ÖÚíÚ À_³ ±õäð_ Àèõ Èõ Àõ ÉõÞõ ÀëßHëõ Úí½ ÖÚíÚÞõ Úùáëääë ÕÍõ. Üëßí ÖìÚÝÖ ±_Ãõ ±õ Úí½ ÍùÀËß, ±õÀ Þäð_ µÂëb_ ±ëÃâ Àßõ Èõ. ±õËáõ hëí½ ÍùÀËßÞí ÜØØ ÜëÃäí ÕÍõ Èõ. ±ë áë_Úí ÂÇëýâ ì¿Ýë×í èð_ ×ë@Ýù Èð_. ±ëäí ÚëÚÖÜë_ ÜÞõ ÞëHëëÀíÝ çèëÝ ±ëÕÞëßë ç_Ú_Ôí±ù Èõ, ÕHë FÝëßõ ±ë ÚÔë ìÞWHëëÖ ÖÚíÚùÞë ±áà ±áà ÇðÀëØë±ùÞù ±PÝëç Àßð_ È\_ IÝëßõ ÜÞõ Üëßë ìÕÖëÞð_ VÜßHë ×ëÝ Èõ. ÖõÜHëõ Àèõáð_ ±õÀ äë@Ý ±ëÉõ ÕHë ÜÞõ ÝëØ ÈõÑ ÒÒCëHëë ÚÔë ÜëHëçùÞë åßíßÜë_ Àù³ Þõ Àù³ ßùà È\ÕëÝõáù èù³ åÀõ Èõ. ±õÞí çëÜõ áÍíÞõ ÖõÞõ ÕßëìÉÖ ÀßäëÞí ÀùìååÜë_ ÜëHëç ÀõËáíÀ äëß Þäí TÝëìÔ±ù äèùßí áõ Èõ. Üëßí 70 äWëýÞí ªÜßõ Üëßð_ xØÝ ÞÚâð_ ÕÍuð_ Èõ. ÜÃÉÜë_ ÕHë À_³À Cëçëßù ÕèùîEÝù èåõ. ±õäð_ ÜÞõ áëÃõ Èõ, ÀõÜ Àõ èð_ ¶Ûù ×äë ½ª È\_ IÝë_ ÜÞõ Çyß ±ëäõ Èõ. ÕÃÞë VÞëÝð±ùÜë_ èäõ Âëç Àù³ åã@Ö ßèí èùÝ ±õäð_ ÉHëëÖð_ Þ×í. Üëßë çÜÃþ åßíßÞù ìäÇëß Àßð_ Öù ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ ±ë ±ëIÜëÞð_ Øõäâ ìÚçÜëß ×³ ÇñÀÝð_ Èõ. Üëßõ çÜÉäð_ ½õ³±õ Àõ ÜëHëçÞë åßíßÞõ ±õÀ ÉìËá Ý_hëÞí çë×õ çßÂëäí±õ Öù ±õÜ Àèí åÀëÝ Àõ ±ëËáë_ ÚÔë_ äWëùýÜë_ ±ë ÚÔë_ ±_ÃùÕë_Ãù Cëçë³ ÇñÀuë_ Èõ. ÖÚíÚí ìäiëëÞõ CëHëí ÜùËí èßHëÎëâ Ûßí Èõ ±Þõ Üëßë ØßõÀ ‘Þë ÉäëÚÜë_ ±õÜÞí Õëçõ ±õÀ åVhëì¿ÝëÞù ³áëÉ Èõ, ÕHë èð_ Üëßë åßíßÞë_ ±ë ÕíìÍÖ ±_ÃùÜë_ ÀùÞí ÀùÞí ÚØáí Àßð_!ÓÓ

áë_Úù ìäÇëß ÀßÖë_ ÜÞõ ±õÜ áëÃõ Èõ Àõ Üëßë åßíßÞë °äÖõ°ä ÕùVËÜùËýÜ ÀÝëý äÃß ±õÜë_ Éõ À_³ çëßð_ Àõ Þßçð_ èùÝ ÖõÞù VäíÀëß ÀßíÞõ É Üëßõ °ääëÞð_ Èõ. ìÉ_ØÃíÞù Éõ Õ_× èð_ ÀëÕí ÇñÀuù È\_ ÖõÞí çßÂëÜHëíÜë_ ÚëÀíÞù ßVÖù Úèð áë_Úù Þ×í. èð_ ÚÔë É µÕÇëßù ÀßíÞõ Ôëßù Àõ ç_ÕñHëý Ö_ØðßVÖ ×³ ÃÝëÞù ìärëç Àõâäð_ Öù ÕHë Üëßí ÉõËáí ±ëÝðWÝßõÂë èåõ Öõ À_³ á_Úë³ ÉäëÞí Þ×í. äÔÖí ªÜßÞí çë×õ åã@ÖÞù ZëÝ åw ×ëÝ Èõ ±Þõ Ôíßõ Ôíßõ Cëçë³ ßèõáð_ äVhë ÃÜõ ÖõËáí ×ëÃÍ×íÃÍ×í À_³ Þäð_ äVhë ÚÞí ÉäëÞð_ Þ×í. ßÕ äWëýÞí ªÜßõ èð_ Éõäù Ë|ëß èÖù ±Þõ ÉõËáí {ÍÕ×í ØùÍí åÀÖù èÖù ±õ ÚÔð_ ±ëÉõ ±ë ªÜßõ å@Ý Þ×í. ÜÞõ ±õÜ ÕHë áëÃõ Èõ Àõ ØßõÀ ÜëHëç ÀõËáíÀ ÜÝëýØë ±Þõ ½õ³ Þ åÀëÝ ±õäí ÀõËáíÀ ÂùÍ çë×õ ÉLQÝù èùÝ Èõ. ±õËáõ Éõ À_³ °TÝë ÖõÞõ ÕñßÖð_ ÃHëíÞõ @Ýë_À Öù ìÉ_ØÃíÞë Üùè çëÜõ Õëâ Úë_Ôäí ÕÍõ Èõ. ±ëÕHëõ çëö ½Hëí±õ Èí±õ Àõ ÖìÚÝÖÞõ ±Þõ Q²IÝðÞõ Àù³ ç_Ú_Ô Þ×í. ±ëÕHëõ ½õ³±õ Èí±õ Àõ ±õÀ ç_ÕñHëý Ö_ØðßVÖ ÜëHëç ±ÇëÞÀ Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ±õÀ 3Õ äWëýÞë ÝðäëÞÞð_ xØÝ Û߬CëÜë_ Ú_Ô ÕÍí ÃÝð_. Íù@Ëßõ Àëð_ Àõ ±ë ÝðäëÞÞõ Àù³ ßùÃ Þ èÖù, ÕHë ±ë ìÀVçù ÀëìÍýÝëÀ ÎõSÝùß ±ùÎ èëËýÞù Èõ. ±õÞð_ xØÝ ÀõÜ Ú_Ô ÕÍí ÃÝð_ ±õÞë_ Àù³ ÀëßHëù ±ëÕí Þë åÀõ, ÀëßHë Àõ ±ë ±õÀ ±ÀVÜëÖ Èõ. ÚÔë É áùÀùÞë_ xØÝ ±õÜ ¬CëÜë_ É À_³ Ú_Ô ÕÍí Þ×í ÉÖë_. ±õËáõ ±ëÕHëõ Àèí±õ Èí±õ Àõ ÜëHëç Û߬CëÜë_ èùÝ Èõ IÝëßõ ÖõÞð_ ßZëHë ÕßÜëIÜë É Àßõ Èõ, ÀõÜ Àõ ±õ ¬CëÖù èùÝ IÝëßõ Àù³ äÙÈí Àõ Àù³À çÕý ÀßÍí åÀõ Èõ. Àù³ ÜëHëç ÕùÖëÞí ½ÖÞí ÇùÀí Àßõ ±Þõ ¬Cëí ÕHë åÀõ ±õ å@Ý Þ ÚÞõ. ±ëÉÞë °äÞÜë_ ìÉ_ØÃíÞí ±ë ÜñâÛñÖ ÚëÚÖ ìäåõ Éõ ±ìärëç Èõ ÖõÞõ ÀëßHëõ ±ìÞÄëÞù ßùà äKÝù Èõ. çðÂíç_ÕLÞ ÜëHëç ÕHë Àù³ çÜVÝë±ù Þ èùäë ÈÖë_ ¬Cëí åÀÖëõ Þ×í. ±õËáõ ±ëÕHëõ ÈõäËõ VäíÀëßäð_ ÕÍõ Èõ Àõ ÉõHëõ ±ëÕHëÞõ °äÞ ±ëMÝð_ Èõ ±õ É Q²IÝðwÕõ ±ëÕHëí çëÜõ ÃË ×åõõ. ±õÞë×í ÍßíÞõ Øñß Þëçí ÉäëÞí çÎâ Àùìåå Àù³ Àßí åÀuð_ Þ×í, ÀëßHë Àõ Q²IÝð Öù ÜëHëçÞù ÕÍÈëÝù Èõ ±Þõ ÕÍÈëÝë×í ÖÜõ ÀØí È\ËÀëßù Üõâäí åÀÖë Þ×í. ÖÜëßë Üë×ë µÕß ÀëåÞù ÔùÔ ÕÍÖù èùÝ IÝëßõ ÖÜëßù ÕÍÈëÝù Öù ÖÜëßë ÕÃÞí ÞíÇõ È\Õë³ ÃÝù èùÝ Èõ. ÜÞõ ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ ÜëHëçõ ÞëØðßVÖ ÖìÚÝÖÞë ç_½õÃùÜë_ Àù³ µÕÇëß Àõ ØäëØëw Àßäë_ É Þìè ±õäð_ ÀèõäëÞù ±ëåÝ Þ×í. ÕHë ÖÜëßí ÖìÚÝÖÞù ‘ ÖÜëßë ÜÞÞù ç_ÕñHëý ÀÚ½õ á³ áõ ±õ ÜÞùØåë ÕHë çëßí Þ×í. å@Ý èùÝ IÝë_ µÕÇëß Àßäù ÕÍõ, Øäë±ù ÕHë áõäí ÕÍõ ÕHë ÜëHëçõ ÚÞëäõáí Àù³ ÕHë ØäëÜë_ ç_°äÞí Öù Þ×í! ÖÜÞõ ÕíÍë Þë ×ëÝ ±õäð_ ÖÜÞõ áëÃõ ÕHë ±õ Øäë Ôíßõ Ôíßõ ×Öë ±ëÝðWÝÞë ZëÝÞù Àù³ ßëÜÚëHë ³áëÉ Þ×í. ±ëÉÀëá ±ëÕHëõ ½õ³±õ Èí±õ Àõ ½Ö½ÖÞë_ ³LÉõ@åÞù ±Þõ ±ùÕßõåÞùÞí ÚùáÚëáë Èõ, ÕHë ±ë ÚÔð_ Àßäð_ Éwßí èùÝ Öù ÕHë ±õËáð_ Öù VäíÀëßäð_ ÕÍõ Àõ ±ë ÚÔë µÕÇëßù ±ëßùBÝäÔýÀ èù³ åÀõ Èõ, ÕHë ±ëÝðWÝäÔýÀ ÕHë èùÝ ±õÜ ÜëÞäð_ ÛñáÛßõáð_ Èõ

Wednesday, August 24, 2005

Vichar Manthan: Himmat aej Jeevan Bal

ìè_ÜÖ ½õ´±õ.°ä_Ö °ääëÞð_ çëÇð_ Úâ ±õ É È


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxiìè_ÜÖ ½õ´±õ. °ä_Ö °ääëÞð_ çëÇð_ Úâ ±õ É Èõ.±õÀ ÝðäëÞ Üâäë ±ëTÝù. ±ÜØëäëØÜë_ çí.±õ.Þë ±PÝëç ÜëËõ ±ëTÝù Èõ. ±õÞë Çèõßë Õß É ÛëäðÀÖë ØõÂëÖí èÖí. ±õHëõ Àëð_Ñ ÒÒèð_ ÃùîÍá×í ±ëTÝù È\_. ±èÙ ÇëËýÍý ±õÀëµLËLËÞë ±PÝëç ÜëËõ ±ëTÝù È\_. ÕHë ÛHëäëÜë_ Üëßð_ ÜÞ ÕßùäëÖð_ Þ×í. Üëßë õÜëâ ìÕÖë ±Þõ <_ÚÞë ±LÝ çPÝù ÜÞõ çÖÖ ÝëØ ±ëTÝë Àßõ Èõ. ±ëÜ Öù èð_ ±èÙ È\_, ÕHë Üëßð_ ÜÞ, Üëßð_ ìØá Öù IÝë_ ÖõÜÞí Õëçõ É Èõ. ±ëÞõ ÀëßHëõ Üëßð_ ÜÞ ±PÝëçÜë_ ÇùîËÖð_ Þ×í. Üëßõ åð_ Àßäð_? ÜÞõ Öù À_´ çܽÖð_ Þ×í. Àù´À ZëHëõ ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ ÛHëäð_ É Þ×í. èð_ Üëßë À<Ë_ðÚ Õëçõ ÕèùîÇí ½ª.ÓÓ

±ë ÝðäëÞÞë ±ÞðÛä Éõäù É ±ÞðÛä CëHëë ÚÔë ÛëäðÀ, áëÃHëíåíá ÝðäëÞù Àõ ÝðäÖí±ùÞõ ×ëÝ Èõ. ÖõÜÞí ±ë ÜÞùØåëÞõ ÀëßHëõ É Öõ±ù Üñ_{äHë ÕHë ±ÞðÛäõ Èõ. ÖõÜÞð_ ÜÞ ÖõÜÞë ÀëÜÜë_ ÇùîËÖð_ Þ×í. ÖõÜÞõ çܽÖð_ Þ×í Àõ ±ë ìäÜëçHëÜë_×í Úèëß ÀõÜ ÞíÀâäð_. VÞõè èùÝ Öù TÝã@Ö çë_ìÞKÝ ´EÈõ, ÕHë ìÞÀËÖë Üëhë åëßíìßÀ É èùäí ±ìÞäëÝý Þ×í. ÜèkäÞí äëÖ ÜÞ Èõ, ÜëHëçÞð_ xØÝ Èõ. ±ëÕHëë ÉõËáë À<Ë<_ÚíÉÞù, VÞõèíÉÞù è_Üõåë_ ±ëÕHëí Õëçõ É èùÝ ±õäð_ Öù ÚÞí åÀÖð_ Þ×í. ÕHë ±ëÕHëõ ±ëÕHëí ±_Øß ÖõÜÞõ ßëÂí åÀí±õ Èí±õ. ±ëÕHëí ±_Øß ±õ ÚÔë É èùÝ É Èõ ±õËáð_ ÕñßÖð_ ÃHëí áõäð_ ½õ´±õ ±Þõ ±ëÕHëõ ±ëÕHëë ÀëÜÜë_, ±ëÕHëë ÀÖýTÝÜë_ ±ëÕb_ ÜÞ Õßùääð_ ½õ´±õ. Àù´ Þõ Àù´ ÀëßHëçß FÝëßõ ÜÞ ÛËÀäë Üë_Íõ Èõ IÝëßõ Àåð_ É ×´ åÀÖð_ Þ×í. ÜëHëçÞí Øåë Ûñáë ÕÍí ÃÝõáë ÜëHëçÞë Éõäí ×ëÝ Èõ. Ü_ìÉá ØñßÞí Øñß ßèí ½Ý Èõ ±Þõ çíÔë ßVÖëÞí ÝëhëëÜë_ ÕHë Àåð_ ë ×Öð_ Þ×í. ±õËáë ÜëËõ Öù iëëÞí Õðßðæù±õ ÔÜý-çÜÉÞëßë±ù±õ ±õÀëÃþÖëÞõ ±õÀ ÜùËù ÃðHë ÃHëëäí Èõ. ±õÀëÃþÖë Þ èùÝ Öù Àåð_ ×´ Þë åÀõ. ÖÜõ ±õÀëÃþÖë äÃß TÝäãV×Ö ßíÖõ ÛùÉÞ ÕHë Àßí Þë åÀù. ÖÜëßë èë× Õß ±õÀ ÀëÜ Èõ- èë×Üë_ ÀëÜ Èõ ±Þõ ±õ ÀëÜÜë_ ÖÜëßð_ ÜÞ Þ×í. ±õ ÀëÝý ìÞWÕLÞ ×åõ É ÞèÙ. ±õÀëÃþÖë èåõ Öù ÖÜõ ±ÞõÀ ±äßùÔùÞí äEÇõ×í ÕHë ±ëÃâ ÞíÀâí åÀåù. ÜèëÛëßÖÜë_ ÀòWHë çÂë ±É\ýÞ ìäÉÝ ÕëÜõ Èõõ, ÀõÜ Àõ ÖõÞí ç_ÕñHëý ¼ìp ÜëÈáíÞí ±õÀ ±ë_ Õß É èÖÙ. ÖõHëõ Éõ ìÞåëÞ áõäëÞð_ èÖð_ ÖõÞí Õß É ÖõÞí ç_ÕñHëý ¼ìp ÀõãLÄÖ èÖí. ±ëÉ\ÚëÉ\Þð_ Àåð_ ±õ ½õÖù É ÞèùÖù. °äÞÜë_ Éõ çÎâ ×ëÝ Èõ Öõ ÚÔëÜë_ çú×í ÜùËù ÃðHë ±ë ±õÀëÃþÖëÞù èùÝ Èõ. Éõ çÉýÀù±õ ÜèëÞ ÀòìÖ±ù áÂí, Éõ ìäiëëÞí±õ ÜèëÞ åùÔù Àßí ±õ ÚÔëÜë_ çú×í ÜùËí çÜëÞÖë ÖõÜÞí ±õÀëÃþÖë èÖí. ±õÀëÃþÖë Þë èùÝ Öù ÃÜõ ÖõËáí åã@Ö TÝã@ÖÜë_ èùÝ ÕHë Öõ ÔëÝð* ìÞåëÞ ÕëÍí åÀÖù Þ×í. ±ëÕHëõ ±ëÉõ ½õ´±õ Èí±õ Àõ Àù´ ÕHë ÀëÝý ÜëËõ çëÔÞëÞí ÜÞùT²ìkë É Þ×í. ØßõÀÞõ ÇÕËí äÃëÍÖë_ KÝõÝ ìç© Àßí áõäð_ Èõ. ±ë ßíÖõ Àù´ ÀëÝý çëßí ßíÖõ ÕìßÕñHëý ×´ Þë åÀõ. ÎâÞõ ÕëÀÖë_ ÜðÀßß çÜÝ áëÃõ Èõ ±Þõ ßçù´Þí äëÞÃí ÜëËõ ÕHë ÖõÞð_ ±õÀ çÜÝÜëÕ èùÝ Èõ. ÒÇÍ Çñáë ÂëªÓ ±õ ÞíìÖ Àù´ ÀëÝýÞõ ÝùBÝ ßíÖõ ÕìßÕñHëý ÀßäëÜë_ ÂÕÜë_ Þë áëÃõ. ±ëÉÞù ÉÜëÞù ÃìÖÞù-{ÍÕÞù Èõ çëßí äëÖ Èõ, ÕHë ØßõÀ ÚëÚÖÜë_ {ÍÕ-µÖëäâ Çëáí Þë åÀõ. ÛùÉÞ ÕHë ØßõÀ ÜëÞäíÞõ Àßäð_ ÕÍõ Èõ. ÀõËáëÀ çëØëÜë_ çëØí äëÞÃíÞí ÜíÌëå- ÖõÞù VäëØ ÜëHëí åÀõ Èõ. ÀõËáëÀ ±õËáí {ÍÕ×í ÛùÉÞ Àßõ Èõ Àõ ÉõÜë_ äëÞÃíÞí ìäìåp ÜíÌëå-ÂËëå Àõ ÖñßëåÞù ±ÞðÛä É Þë ×ëÝ.

±õÀ B²ìèHëí ÕñÈõ Èõ - ØëâÜë_ äÔð ÜíÌ<_ Àõ ÜßÇð_ ÕÍuð_ èùÝ ±õäð_ Öù Þ×í áëBÝð_ Þõ? ÛùÉÞ ÀßÞëß Õëçõ ÀØí ÉäëÚ Þ×í. ÖõHëõ Öù ÜùîÞí Cë_ËíÜë_ Àë_´À ±ùßí ØíÔð_ ±Þõ Öõ åð_ èÖð_ Öõ ½HÝð_-ÜëHÝð_ É Þ×í. ØßõÀ Àèõ Èõõ Àõ åð_ Àßí±õ- çÜÝÞí ÜëßëÜëßí Èõ. {ÍÕÞë ±ë ÝðÃÜë_ ±Þõ ±IÝëßÞë ØùÍÔëÜÞë °äÞÜë_ ±õ äëÖ ÕHë VäíÀëßí á´±õ ÕHë ±õËáð_ Öù çÜÉäð_ ÕÍåõõ Àõ çÜÝÞí ±ë ÜëßëÜëßíÜë_ ±ëÕHëõ ÜëHÝë äÃß É ìÉ_ØÃíÞí ìÎSÜ ØùÍëäí ߏëë Èí±õ. Àåð_ ÚßëÚß ½õÖë Þ×í ±Þõ Àåð_ ÕHë ÚßëÚß çÜÉÖë Þ×í ±Þõ ±õËáõ ÜëHëí ÕHë åÀÖë Þ×í. ±ëÕHëõ Àèí±õ Èí±õ Àõ äæùý ÕëHëíÜë_ ÃÝë_- ÕëHëíÜë_ Þ×í ÉÖë_, ±ë_ ÂðSáí èùäë ÈÖë_ ½õÝë-½HÝë äÃß ÖõÞõ Õçëß Àßí Ø´±õ Èí±õ. Úõ ÜëHëç äEÇõ ÒÀëÜÞí äëÖÓ ×ëÝ Èõ. Úõ ÜëHëç äEÇõ çPÝÖë ÂëÖß ×ùÍë åOØùÞí ±ëÕ-áõ ×ëÝ Èõ.

±õÜë_ Üëhë °Û Úùáõ Èõ, ÜÞ-xØÝÞí Àù´ äëHëí Þ×í. ÜëHëç ÜëHëçÞí çë×õõ ÚùáÖù Þ×í. äÖýÞÜë_ Àõ äëHëíÜë_ çèõÉ ÕHë ÜëHëç-ÜëHëçÞí èñ_Î Þ×í ÚÔë É ½Hëõ ±õÀÚí½Þõ ÜëÕí ߏëë Èõ, Öùâí ߏëë Èõõ ±Þõ ÖõÜë_ ÖùâäëÞë_-½õÂäëÞë_ ÀëËáë_ Õß áëÃHëíÞí Öù Àù´ É ÈëÕ Þ×í. ØõÂëØõÂíÜë_ ØßõÀ ìè_ÜÖÞí ÈëÖí ÚÖëäõ Èõ, ÕHë ÀçùËíÞí Õâõ ±õ ÈëÖí ìÉ_ØÃíÞí çEÇë´×í Øñß Þëçí ßèõáë ÀëÝßÞí ÕíÌÞð_ É ØåýÞ Àßëäõ Èõ. ±õÀ ÞëÞëÜë_ ÞëÞë ÜëHëç ÖßíÀõ °ääë ÜëËõ ÕHë ×ùÍí

Tuesday, August 16, 2005

Vichar Manthan:Sansar Sukh-Dukh

ìäÇëß Ü_×Þ - ç_çëßÜë_ çëöÞõ ÞëÞð_-ÜëõË<_ ØðÑ èëõ´ åÀõ ÕHë èð_ Éõ ÕíÍë äõÌí ߏëëõ È\_ ±õäí ÕíÍë Öëõ Úèð ×ëõÍëÞë ÞçíÚõ É áÂë´ èåõ!


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxiä æëõý Õèõáë_ ÀëõáõÉÜë_ çë×õ ÛHëÖë èÖë Öõäë ±õÀ ìÜhëõ Àëð_, ÒÒÜëßëõ ±õÀÞëõ ±õÀ Õðhë ±ëÜ Öëõ Úðì©åëâí Èõ. Éõ ÀõËáíÀ Çí½õÞí ±õÉLçí Èõ ±õ Çí½õÞð_ äõÇëHë ÕHë çëßð_ Àßõ Èõ, ±õËáõ ±õÞí Úðì© Àõ ±õÞí ÀëÝýåã@ÖÜë_ À_´ ÂëÜí Þ×í, ÕHë ÜëHëçëõ çë×õÞë ÖõÞë TÝäèëßÜë_ ØßõÀ ç_Ãõ ±õÞí ÖëõÈÍë´ ØõÂë´ ±ëäõ Èõ. ±õ Àëõ´Þí ÕHë çë×õ äëÖ Àßõ IÝëßõ çëÜí TÝã@ÖÞõ ±õÜ áëÃõ Àõ ±ë Ûë´ Àëõ´ ÀëßHë ìäÞë Üëßð_ ±ÕÜëÞ Àßí ߏëë Èõ. ±õÞõ ÉõÞ_ð ÀëÜ èëõÝ ±õäí TÝã@Ö±ëõ çë×õ ÕHë ±ëäëõ äèõäëß? ±Þõ Éõ±ëõÞõ ±õÞí çë×õ À_´ ÀëÜ èëõÝ ±õÞí çë×õ ×ëõÍëõ äÔð ÖëõÈÍë´ÛÝëõý äèõäëß. ±ë ±_Ãõ ±õÞë ìÕÖë±õ Àëð_ Àõ, ÒÖëÉõÖßÜë_ ±õ FÝëßõ VÀ>Ëß µÕß ÉÖëõ èÖëõ IÝëßõ çÜÖðáë ÃðÜëäí ÚõçÖë_ ÖõÞõ Üë×ëÜë_ ´½ ×´ èÖí. ÝëõBÝ çëßäëß ÀÝëý ÕÈí ±õ ±ëÜ Öëõ ÚßëÚß ×´ ÃÝëõ Èõ ÕHë áëõÀëõ çë×õÞë ÖõÞë TÝäèëßÜë_ Õèõáë_ Éõ ÖðEÈÀëßÞ_ð ÖõÞð_ äáHë èÖð_ Öõ èäõ äKÝð_ Èõ. ÖõÞð_ ±ë äÖýÞ Éõäð_ Úèëß Öõä_ð É CëßÞí ±_Øß ÕHë èëõÝ Èõ. èð_ ±õÞëõ ìÕÖë èëõäë ÈÖë_ Üëßí çë×õÞë TÝäèëßÜë_ ÕHë ±õ É ÀÌëõßÖë. ÖõÞí ÕIÞí çë×õÞë TÝäèëßÜë_ ÕHë ±õäð_ É äÖýÞ ±Þõ ±õäð_ äÖýÞ ½õ´Þõ ±õÞí ÕIÞíÞõ CëHëí äëß ±õä_ð áëÃõ Èõ Àõ Üëßë ÕìÖÞõ Üëßë IÝõ õÜ Àõ çLÜëÞÞëõ Ûëä Þ×í, ÕHë ÀØëÇ ±õ ÜÞõ ÂßõÂß Öëõ ìÔyëßÖë èëõÝ ±õäð_ áëÃõ Èõ. ÕëõÖëÞí ÜëÖë çë×õÞë TÝäèëßÜë_ ±õÞí Ûëæë ±Þõ èëäÛëä ±õäë_ èëõÝ Àõ ½Hëõ ±õ ½õ´Þõ Àëõ´Þõ ±õÜ áëÃõ Àõ ±õÞí ÜëÖë ±õÞí ÜëÖë ×äë ÜëËõ ÃõßáëÝÀ Èõ.

±ë ÂëßëÕëË çÜðÄÜë_ Àëõ´ ÜíÌí äíßÍí èëõÝ Öëõ ÖõÞí hëHë äæýÞí ÚëâÀí Èõ. ±õÀØÜ ÃëõßíÃëõßí, ÇÜÀÖí ÕëHëíØëß ±ë_Âëõ ±Þõ èçÖë èëõÌ. ±Üëßð_ ±õ ±ërëçÞ Èõ ±Þõ ±Üëßí ìÇ_Öë ÕHë ±õ É Èõ Àõ ±ë ÚëâÀí µÕß åí ±çß ÕÍåõ? ±ëäð_ Þõ ±ëäð_ ½õ ÇëSÝë Àßåõ Öëõ ±ë ÚëâÀí ÜëõËí ×åõ, ìÀåëõßí ÚÞåõ IÝëßõ ÖõÞë ÚëâÕHëÞë_ ÀÝë_ VÜßHëëõ ±õÞõ ÝëØ ±ëäåõ? ±õÞí Õß×í ±õ åð_ ìhëßëìå Úë_Ôåõ?

Àëõ´ äëß ÜÞÜë_ ±õäëõ ‘ ×ëÝ Èõ Àõ ±ëÕHëí èÝëÖíÜë_ ±ë ÕìßãV×ìÖ Èõ Öëõ ±ëÕHëë ÃÝë ÕÈí åð_ èåõ Àõ åð_ ×åõ? ±õÞí ÀSÕÞë ÀßÖë_ ÕHë ÍßÞí áëÃHëí ×ëÝ Èõ. Àëõ´±õ Àëð_ Àõ Àëõ´ çëßë ìÞWHëëÖ çë³ìÀÝëìËÿVËÞõ ÚÖëäëõ. ±Üõ ÖõÞõ åèõßÞë ±õÀ ÞëÜë_ìÀÖ çë³ìÀÝëìËÿVË Õëçõ á´ ÃÝë Öëõ ÖõÞë ‘ëõÞë ÉäëÚ ±ëÕäëÞõ ÚØáõ ±õHëõ Íëõ@ËßÞõ Àëð_ Àõ, ÒÒ±ë áëõÀëõ ÜÞõ äëßçëÜë_×í ßØÚëÖá Àßäë ÜëÃõ Èõ ±õËáõ Ãë_Íëõ Ìßëääë ÜëÃõ Èõ. ±õ ÜëËõ ±õÜÞõ ÖÜëßð_ ÜëHëÕhë ÂßíØäð_ Èõ. áëõ, ±ë ±õÀ è½ß wìÕÝëÞí ÞëõË ±õLÍ åõÀ èõLÍ, ÃðÍÚëÝ Íëõ@Ëß!ÓÓ ±Þõ ±õ ÉÖëõ ߏëëõ! ±õ ìÞWHëëÖ Íëõ@ËßÞõ ZëëõÛÞëõ Àëõ´ Õëß Þ ßëëõ

±Þõ ØðÑ çë×õ ±õHëõ ÜÞõ Àëð_ Àõ Üëßí Õëçõ Ãë_Íë ØØa±ëõ ÕHë áëääëÜë_ ±ëäõ Èõ, ÕHë ±õ Ãë_Íë ÀèõäëÖë ØØa±ëõ ÕHë ±ëäð_ äÖýÞ ÀßÖë Þ×í. ±õ ÕHë ÜÞõ Íëõ@Ëß çÜ°Þõ Íëõ@ËßÞí ±ëÜLÝë ½âäõ Èõ.

ÕÈí Àëõ´ÀÞí çáëè ÜëÞíÞõ ±Üõ ÖõÞõ ±õÀ ½HëíÖë FÝëõìÖæí Õëçõ á´ ÃÝë Öëõ Üëßë Õðhëõ ±õÞð_ ÕHë ±ÕÜëÞ ÀßíÞõ Àëð_ Àõ, ÒÒçëÇð_ Àèëõ, ÖÜõ ÕHë ÃþèëõÞõ ÞëÜõ ßíÖçß ±õÀ ÈõÖßìÕ_Íí É Àßëõ Èëõ Þõ! Ãþèëõ Öëõ ÚÔë ±ëÀëåÜë_ Èõ, è½ßëõ Üë³á Øñß ÚõÌë Èõ. ±õÞëõ Ûëä çìäåõæ Öëõ ÖÜëßë Éõäë FÝëõìÖæíÞë Ô_ÔëØëßí±ëõ Õß É áëÃõ Èõ. èð_ Þ×í ÜëÞÖëõ Àõ Üëßë ÃþèëõÞõ Üëßí çë×õ Àëõ´ áõäëØõäë èëõÝ. èð_ Öëõ Éõ È\_ Öõ É È\_. CëHëë ÚÔë×í ÀØëÇ èð_ É\Øëõ ÕÍ<_, ÕHë CëHëë ÚÔë×í èð_ É\Øëõ ÕÍ<_ È\_ ±õËáõ åð_ èð_ Ãë_Íëõ È\_? ßëäHëõ Öëõ ÚÔë ÃþèëõÞõ ±õÞë Õá_ÃÞë ÕëÝë çë×õ Úë_KÝë èÖë, ÕHë Üõî Öëõ ÚÔë ÃþèëõÞõ ±õÀ ÇÕËí äÃëÍíÞõ ÞçëÍí

Üñ@Ýë Èõ.ÓÓ ÕÈí ±Üõ ±ëåíäëýØ ÜëËõ ±õÀ ÔÜýÃðßð Õëçõ á´ ÃÝë Öëõ ÖtÞ Q²ØðÛëæí ±õ ÔÜýÃðßðÞõ ±õHëõ Àëð_ Àõ, ÒÒÜÞõ ÜëÎ Àß½õ, ÕHë ÖÜõ ÕHë ÔÜýÞõ ÞëÜõ ±õÀ ÔìÖ_Ã É Àßëõ Èëõ Þõ! èð_ Öëõ ÀëÜ Àßð_ È\_ ±Þõ Õë_Ç Õöçë ÀÜëª È\_, ÕHë ÖÜõ åð_ ÀëÜ Àßëõ Èëõ? Üëhë çðÛëìæÖëõÞë_ ±Þõ ±ëåíäýÇÞëõÞë_ Âëáí ÕÍíÀë_±ëõ Ú_Ôëäëõ Èëõ Þõ?ÓÓ ÖÜõ É ÜÞõ Àèëõ Àõ Üëßë ±ë ÕðhëÞð_ Üëßõ åð_ Àßäð_? Þ×í èð_ ÖõÞõ çèí åÀÖëõ ±Þõ èð_ ±õÞõ ±èÙ ßëÂð_ È\_ ÖõÞëõ ±õËáëõ ±çë Ûëß ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ ÜÞõ Íß Èõ Àõ ¬CëÜë_ É Üëßð_ xØÝ Ú_Ô ÕÍí Éåõ. Àëõ´ÀÞë Õðhëëõ çðÂØõHë èëõÝ Èõ ±Þõ Úí½ ÀõËáëÀÞë Õðhëëõ ØðÂØõHë ÕHë èëõ´ åÀõ Èõ. ç_çëßÜë_ çëöÞõ

ÞëÞð_-ÜëõË<_ ØðÑ èëõ´ åÀõ ÕHë èð_ Éõ ÕíÍë äõÌí ߏëëõ È\_ ±õäí ÕíÍë Öëõ Úèð ×ëõÍëÞë ÞçíÚõ É áÂë´ èåõ! Àëõ´Þð_ ç_ÖëÞ ÀëÜÀëÉ äÃßÞð_ èëõ´ åÀõ, Àëõ´Þð_ ç_ÖëÞ ±Õ_à èëõ´ åÀõ, ÕHë åÝÖëÞÞë ÇßÂë Éõäð_ ÉõÞð_ ÜÃÉ èëõÝ ±õäð_ ÚëâÀ-Üëßë Éõäð_ ÚëâÀ Öëõ ÛÃäëÞ Àëõ´Þõ Þë ±ëÕõ! ÛðÞõ Üëßí ±õ É þÕë×ýÞë Èõ.

Saturday, August 13, 2005

Navalkathano Pran

ÓÞäáÀ×ëÞù ­ëHëÓ


By Bhupat Vadodaria


Presented by ilaxiÓÞäáÀ×ëÞù ­ëHëÓ
çë ìèIÝÞë Àù³ ÕHë ÀëßÞë çÉýÞÞõ ±ëözùìÃÀ µIÕëØÞÞë ìÞÝÜù áëÃð ÕÍÖë Þ×í. ±ÜðÀ Çùyç çÜÝÃëâëÜë_ ìÇß_°äí ÀòìÖ±ù ±õÀ ÕÈí ±õÀ ÃË ×ëÝ Èõ. ±_Ãþõ° çëìèIÝÜë_ ±ëäù ±õÀ Ãëâù 1847-1848Þë äíç ÜìèÞë±ùÜë_ Èõ. ±ë äíç ÜìèÞë ØßìÜÝëÞ ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë³ËûçÓ, åëáùýË ÚùLËõÞí ÒÉõ³Þ ±ëÝßÓ, ±õÞ ÚþùLËõÞí ÒÔí ËõÞLË ±ùÎ äë³SÍ Îõá èùáÓ, ÇëSçý ìÍÀLçÞí ÒÍùQÚí ±õLÍ çÞÓ, ÍOSÝð. ±õÜ.×õÀßõÞí ÒäõìÞËí ÎõßÓ ±Þõ ±õìá{ëÚõ× ÃëVÀõáÞí ÒÜõßí ÚëËýÞÓ Éõäí ÞäáÀ×ë±ù ÃË ×³ èÖí. ±áÚkë, ±ë ÞäáÀ×ë±ù ÃË ×³ IÝëßõ Öõ ÀòìÖ±ù ±ëËáí ìÇß_°äí ÚÞí ßèõåõ ±õäð_ Àù³±õ ÛëAÝð_ ÞèùÖð_. ±ë äíç ÜìèÞë ØßìÜÝëÞ ±ëäí CëËÞë ÚÞí ÖõÞí ÞùîÔ ÕHë Àù³±õ áíÔí ÞèùÖí. åëáùýË ÚþëõLËõÞí ÞäáÀ×ëÞõ ÕHë À_³À ÌíÀ ÃHëäëÜë_ ±ëäí èÖí. ±ë ÚÔí ÞäáÀ×ë±ùÜë_ çëö×í äÔð ÜëöìáÀ ±Þõ ëHëäëÞ ÒäðÔìß_à èë³ËÓ µÕß Öù ìääõÇÀùÞí ÂÎÃí É ¶Ößí èÖí. ÇëSçý ìÍÀLçÞí ÒÍùQÚí ±õLÍ çÞÓÞð_ °äÞ-Úâ ÕHë ìääõÇÀùÞë KÝëÞÜë_ ±ëTÝð_ ÞèùÖð_. ±ëäù äç_ÖÀëâ ØßõÀ çëìèIÝÜë_ äßç Àõ Úõ äßçÞù ±ëäõ Èõ, ÈÖë_ Öõ ÂßõÂß äç_ÖÀëâ èÖù ÖõÞí ÂÚß ÕÇíç-ÕÇëç äWëõý ÂÚß ÕÍõ Èõ!

äìÉýìÞÝë äðSÎ ÉõQç ½õ³çÞí çÜÀëáíÞ ÞäáÀ×ëÀëß èÖí, ±õËáð_ Þìè ±õ ÕHë ÒVËÿíÜ ±ùÎ ÀùìLçÝçÞõçÓÞë Þäë äëèÜë_ É ÖßÖí èÖí. äìÉýìÞÝë äðSÎÞí áÃÛà ÚÔí É ÞäáÀ×ë±ù ±ë Þäí åöáíÞí ±Þõ ±ë Þäí Ëõã@ÞÀÞí Èõ. ËùÜç èëÍa Öù Õß_ÕßëÃÖ åöáíÞù ÞäáÀ×ëÀëß ±õËáõ FÝëßõ Þäí Ëõã@ÞÀÞë À_Ìí Úë_Ôõáë áõÂÀù±õ äìÉýìÞÝë äðSÎÞõ çäëá ÀÝùý Àõ ÖÜõ ËùÜç èëÍaÞí ÞäáÀ×ë±ù ÜëËõ åð_ ÜëÞù Èù? ßíÖçßÞí äëÖëý, ßíÖçßÞù MáùË, Cëõßë ß_ÃÞë_ Õëhëù, ìÞßëåëäëØí ±ëÀëå ±Þõ ½Hëõ ÔßÖíÀ_ÕÃþVÖ ÔßÖí-äÔëßëÜë_ ½Ö½ÖÞë ÝùÃëÞÝùà ±Þõ Çëáð äëÖëýwÕõ ÈëÕëÞë ÕõËõ ±äÖßõáí ±ë äëÖëýÞë ìäìÇhë äâë_Àù. Úí° ÚëÉ\ ÉõQç ½õ³çÞí ÒÝðáíçíç- ±_Ãõ äìÉýìÞÝë äðSÎõ ìÞÂëáç ÉäëÚ ±ëMÝù Àõ èð_ Þäí åöáíÞí ÞäáÀ×ëÀëß È\_ ÕHë Üëßõ ÀÚñá ÀÝëý ìäÞë Çëáõ Þìè Àõ ËùÜç èëÍaÞí Àù³ ÕHë ÞäáÀ×ë èð_ äë_Çð_ È\_ IÝëßõ ÜÞõ ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ èð_ Àù³ ±öìÖèëìçÀ ³ÜëßÖÜë_×í Õçëß ×³ ßèí È\_ - ÀÝë_À ØËëÝõáí, @Ýë_À ÖßÎÍÖí ìÉ_ØÃí IÝë_ èùäëÞí ÂëÖßí ÜÞõ ×ëÝ Èõ. ìäßð©Þí Øáíáù ÉÚëÞ µÕß ÃÜõ ÖõËáí ±ëäõ ÕHë ±õÀ Þyß ±ÞðÛñìÖ ÜÞõ @Ýë_À ¬ÍëHëÜë_ VÕåõý Èõ.

äìÉýìÞÝë äðSÎ Éõäð_ É Íí. ±õÇ. áùßõLç Àèõ Èõ, ÒÒáõÍí ÇõËáa{ áäßÓÓÞù ±ë áõÂÀ ìÚLÔëVÖ Èõ, ÖõHëõ ÞäáÀ×ëÜë_ CëHëë ÝùÃù ÀÝëý Èõ. ÖõHëõ Õß_ÕßëÃÖ Ïë_ÇëÜë_ áÂõáí ÒçLç ±õLÍ áäçýÓÞõ ÚëØ Àßí±õ Öëõ Òßõ³ÞÚëõÓ ±Þõ ÒäíÜõÞ ³Þ áäÓ Éõäí ÞäáÀ×ë±ëõ ßíÖçßÞë Úâäë Éõäí Èõ. ÈÖë_ ±ë ±Cëßí ÀòìÖ±ëõ ÕHë @Ýë_À Þõ @Ýë_À VÕåõý Èõ, ÀõÜ Àõ ÖõHëõ ÕHë ìÉ_ØÃíÞí Àëõ´À Þç ÕÀÍí Èõ. ÉõQç ½õ³çÞë ÒÝðáíçíçÓ ìäåõ äìÉýìÞÝë äðSÎõ ÕëõÖëÞí Þëõ_õîÔÕëõ×íÜë_ ÂñÚ ÜëìÜýÀ ìäÔëÞ ÀÝð* Èõ. ´.ç. 1922Þí ȧí çMËõ.Þí Þëõ_õîÔÜë_ ä°ýìÞÝë äðSÎõ ÞëõîKÝð_ Èõ Àõ, ÒÒÜõî ÒÝðáíçíçÓ Õñßð_ ÀÝð*. ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ çñßçñìßÝð_ ×´ ÃÝð_ Èõ. ±õÜë_ Àë_´À ÒìÉìÞÝçÓ Èõ ÕHë Öõ ¶ÖßÖí ÀZëëÞð_ Èõ. äëÖëý äõßìäÂõß Èõ. Íëõâ ØÜëÜ Èõ, áõÂÀÞí åã@Ö ×Ü ÀëõìËÞí ÕHë ±ëäëõ áõÂÀ ±ëäëõ VË_Ë Àßõ Öõ ÜÞõ ±ë_ÇÀù ±ëÕõ Èõ. äëÖëý äë_ÇÖë_ ÜÞõ Àëõ´À ìÞåëìâÝë±ëõ ÝëØ ±ëTÝë Àßõ Èõ. ìÞåëìâÝëõ ÖõÉVäí-åã@Öåëâí Èõ ÕHë ±ëËáëõ ÚÔëõ ±è_äëØí ±Þõ çÛëÞ Èõ Àõ ÕëõÖëÞ_ð ÛõÉ\_ ÌõÀëb_ ßëÂí åÀÖëõ Þ×í. ±ëÕHëÞõ (åã@ÖÞë ±ëäë ØðTÝýÝ×í) ØðÑ ×ëÝ.ÓÓ

ÒÝðáíçíçÓÜë_ ÜëÞä°äÞÞëõ Àëõ´ ÂñHëëõ ±Éäëâí ÜñÀõ Öõäëõ {ÚÀëßëõ @Ýë_Ý Þ×í. ÜÞëõìäfáõæHëÞë ÞëÜõ Éõ ÀëõÌí ÔëõäëÞð_ ÀëÜ Çëáõ Èõ Öõäð_ É Àë_´À ±ëÜë_ ÚLÝð_ Èõ. ÞäáÀ×ë É^Þí åöáíÞí èëõÝ Àõ Þäí åöáíÞí èëõÝ, Öõ ÃÜõ Öõ Ëõã@ÞÀ ±ÕÞëäõ- ÈõäËõ ÖõHëõ ±ëÂßí ÕßíZëëÜë_ ÕëõÖëÞëõ ÒëHëÓ É ßÉ^ Àßäëõ ÕÍõ Èõ- ÖõÞí ÈõäËÞí ìÀ_ÜÖ ±õ ¦ëßë É Þyí ×äëÞí Èõ. ÞäáÀ×ë±ëõÞëõ ±ë ÒëHëÓ åð_ Èõ? ÖõÞëõ ëHë Èõ ÜëHëçÞí ìÉ_ØÃíÞë ±_Ôëßë ÕõËëâÜë_ ÀëåÞ_ð ÞëÞð_ Àõ ÜëõË<_ ìÀßHë ÎõîÀíÞõ ÖõÞõ ÜëHëçÞí ±ë_ ±ëõâÂí åÀõ, ÖõÞí çë×õÞí ÕëõÖëÞí çÃë´ ÖßÖ ÕëßÂí åÀõ Öõ ßíÖõ ÖõÞõ ÃË ÀßäëÞí áõÂÀÞí åã@Ö. ÜëHëç Éõäë É ½Ö½ÖÞë Âõá ÀßÖë_ ±ëÔðìÞÀ ßÜÀÍë_Þë ÚÞëäÞëßë±ëõÞí Úðì©Þõ åëÚëåí ±ëÕäëÞð_ ÜÞ ×ëÝ ÕHë Öõ Ý_hëìäiëëÞÞí ÀßëÜÖëõÞë ÀëõÝÍëÞë µÀõá×í äÔð ±ëÃâ ±ëÕHëÞõ á´ É´ Þë åÀõ. çëìèIÝÞë ç_çëßÜë_ ÕHë ±ëäë_ ßÜÀÍë_ ÚÞõ Èõ- ±ëäë_ ßÜÀÍë_ ÚÞëäÞëßë çìèÖÞë ±ÞõÀ Öõ ½õ´Þõ ÛßÜëÝ Èõ, ÈõÖßë´ ½Ý Èõ. ±ëäí Ýë_ìhëÀ ÀßëÜÖëõ çëÇí ìÉ_ØÃíÞë ÇÜIÀëßëõÞõ ÀØí è_Îëäí åÀÖí Þ×í - ßÜÀÍë_ É ßèõ Èõ- ÚØáëÖë çÜÝ çë×õ Öõ É^Þë ±Þõ ÞÀëÜë ×ëÝ Èõ, ÕHë ÉõHëõ ÚëS{ëÀÞí ÉõÜ, ØëõVÖëõTVÀíÞí ÉõÜ, ËëõSVËëõÝÞí ÉõÜ, ÇëSçý ìÍÀLç ±Þõ ËëõQç èëÍaÞí ÉõÜ ±ÎëË ìÉ_ØÃíÞí ÂëHëëõÜë_ ÞëÞÀÍëõ Øíäëõ á´Þõ ÕHë ±_Øß µÖßäëÞí Àëõìåå Àßí Èõ. xØÝÞí ¬Íí ±äëäßð äëäÜë_×í ÕHë Àåð_ É Úèëß áëäí ±ëMÝð_ Èõ. ÖõÞë ±ë Ýëçëõ ÀØí É^Þë Àõ ÞÀëÜë ×Öë_ Þ×í- äæùý Õèõáë_ áÂëÝõáí äëÖëý±ëõ ±õËáõ É èÉ\ °äõ Èõ ±Þõ ±ëÉÞëõ ÜëHëç ÕHë ÕëõÖëÞí çë×õÞí çÃë´ ÀÚñá ÀÝëý äÃß ßèí åÀÖëõ Þ×í.

FÝëßõ áõÂÀ ±õäð_ ÜëÞõ Èõ Àõ ÚèëßÞëõ Üë_Íäëõ ±Þõ ç½äËÜë_ É ÚÔð_ ±ëäí ÃÝð_ ±Þõ ÒçÎâÖëÓÞëõ ±ë É ÃðßðÜ_hë Èõ IÝëßõ Öõ ÜëõËí ×ëÕ Âë´ ½Ý Èõ. ßìåÝëÞë ÜèëÞ ÞäáÀ×ëÀëß ØëõVÖëõTVÀíÞí Ò¿ë³Ü ±õLÍ ÕìÞåÜõLËÓ ÞäáÀ×ëÞëõ ÚèëßÞëõ Üë_Íäëõ ÞÉß çëÜõ ßëÂíÞõ ±ÜõìßÀÞ ÞäáÀ×ëÀëß ÞëõÜýÞ Üõ³áßõ ±õÀ ÒÝëõÃÓ ÀÝëõý Àõ ÞÀá Àßí ÕHë ÖõÜë_×í Üñâ ÀòìÖ Éõäð_ Àåð_ ÞíÕFÝð_ ÞèÙ. ÞëõÜýÞ Üõ³áßõ ØëõVÖëõTVÀíÞë Õhëëõ, ÞëõîÔÕëõ×í±ëõ ÚÔ_ð É äë_EÝð_. ØëõVÖëõTVÀíÞí ÞäáÀ×ë Ò¿ë³Ü ±õLÍ ÕìÞåÜõLËÓ ´.ç. 1866Üë_ ÒßVÀí äõVÖìÞÀÓ çëÜìÝÀÜë_ èMÖõ èMÖõ åw ×´ èÖí. ÞëõÜýÞ Üõ³áßÞí ÒÔí ±ÜõìßÀÞ ÍÿíÜÓ ±õÀ ßÜÀÍ<_ ÚÞõ Èõ. ÀßëÜÖ ±çáÞë Éõäí É, ÕHë Ò°äÓ @Ýë_×í áëääëõ? ØëõVÖëõTVÀíÞí ÞäáÀ×ëÜë_ Öëõ ÖõÞí 4Õ äæý çðÔíÞí ìÉ_ØÃíÞë_ ±ë_çð, Í>çÀë_, å_Àë±ëõ, ÛÝ ±Þõ ìÞWÎâÖë±ëõÞë Ïõß äEÇõ ÀHëçÖí äõØÞë ÔßÚëÝõá Èõ. èõìÜ_Bäõ Éõäí ÒáõÂÀ ÕëõÖõ É ÜëõËëõ èíßëõÓÞí Éõ ÞëËÀí ÛñìÜÀë ÞëõÜýÞ Üõ³áß ±ÜõìßÀÞ çëìèIÝÞë ÖAÖë µÕß ÛÉäõ Èõ Öõ ±Þõ ØëõVÖëõTVÀíÞí çëÇí ÛñìÜÀë äEÇõ ÉÜíÞ ±Þõ ±ëçÜëÞÞð_ ±_Öß Èõ. áõÂÀÞí ìÉ_ØÃí ÂëáíÂÜ èåõ, áõÂÀÞí ìÉ_ØÃí ½õ Üëhë ÞëËÀÞë ÖAÖë µÕßÞí ØåýÞ-áZëí èVÖí É èåõ Öëõ äëÖëýÜë_ ìÉ_ØÃíÞð_ çëÇð_ {ßb_ @Ýë_×í ÃË ×äëÞð_?

Vichar Manthan

Vichar Manthan By Bhupat Vadodaria


Presented by ilaxiäõ âë äõâëÞí Èë_ÝÍí. @ÝëßõÀ ÜëHëçÞù çÜÝ ±ÞðÀ>â ±Þõ çðÃÜ èùÝ Èõ. @ÝëßõÀ çÜÝ ±ëÀßë ÖëÕ Éõäù áëÃõ Èõ. çÜÝ çÜÝ ÚâäëÞ. ÀëÚõõ ±É\ýÞ áñ_ìËÝù, äùèí ÔÞðæ äùèí ÚëHë. ÜëHëç Öù ±õÞù ±õ É èùÝ Èõ. ÖõÞí Õëçõ åã@Ö, ¼ìp ±Þõ ìè_ÜÖ Éõäí ±ë ÚÔí ÝùBÝÖë ÈÖë_ Öõ ÜðUÀõáíÜë_ ±ëäí ÕÍõ Èõ. ±ë ÕìßãV×ìÖÜë_ ±ÞðÛäí ÜëHëçù Àèõ Èõ Àõ äõâë ÕÍí. çú×í ÉáØ èëß çÜÝÞù èùÝ Èõ. ÃÜõ Öõäù åñßäíß ÜëHëç ÕHë çÜÝÞí çëÜõ ÕÍíÞõ ÖõÞõ ÕßëìÉÖ Àßí åÀÖù Þ×í. Öõ ÔöÝý ±Þõ çèÞåã@Ö äÍõ ÖõÞõ èõÜÂõÜ Õëß ÀßäëÞí Àùìåå Àßí åÀõ Èõ. Àù´ Àù´ äëß Öù ‘ ×ëÝ Àõ åð_ ÜëHëç Àëâ ØõäÖëÞë èë×Þð_ ±õÀ ßÜÀÍ<_ É Èõ? ±õ ìÞ°ýä ßÜÀÍ<_ Þ×í, ÕHë çÜÝÞõ è_Îëäí Þë åÀõ, Öõ ÜðÀëÚáù Àßõ- ÕìßãV×ìÖÞù ÜðÀëÚáù ±Þõ çÜÝÞë ìÖÀ>â ä_ËùâÞí çëÜõ ÕùÖëÞë ÕÃÞõ ãV×ß ßëÂíÞõ çëäÔëÞíÕñäýÀ ±ëÃâ äÔí åÀõ. ìÉ_ØÃíÞí IÝõÀ Õâ ÕHë ±õÀ çÜëÞ èùÖí Þ×í. çÜÝ ÛëBÝÞù ØõäÖë ±õÀ ÜëHëçÞõ ìç_èëçÞ Õß ÚõçëÍí Øõ Èõ. ±õ ÜëHëç VäÛëäõ ÀëÝß Èõ, ÕHë Üëhë ÖõÞë V×ëÞÞõ ÀëßHëõ ±õ åñßäíß áëÃõ Èõ. V×ëÞù ãV×Ö Àë Õðvæù ±ìÕ åñßë. çkëëÞë V×ëÞ Õß ÚõÌõáù ÀëÝß ÜëHëç ÕHë åñßäíß áëÃõ. ±ë ÚÔí áíáë Öù çÜÝÞí É Èõ. ÜèëÛëßÖÜë_ líÀòWHëÞë çÂë ±É\ýÞÞõ L²IÝìåZëÀ ÚÞäð_ ÕÍõ Èõ. åã@Öåëâí ÛíÜÞõ ßçù³Ýù ÚÞäð_ ÕÍõ Èõ ±Þõ ÝðìÔãWÌßÞõ ±ëlÝ ±ëÕÞëßë ßë½Þí çë×õ åÖß_É ßÜäí ÕÍõ Èõ ±Þõ Öõ ßÜÖÜë_ ÕHë Öõ ßë½Þõ èßëääë çðÔíÞð_ Àúåá äëÕßí åÀÖù Þ×í. ÄúÕØíÞõ ßëHëíÞí çõìäÀë ÚÞäð_ ÕÍõ Èõ.
ÕHë ±ërëçÞ ±ëÕÞëßí èÀíÀÖ Öù ±õÀ É Èõ Àõ çÜÝÞð_ Ç¿ ÇëSÝë Àßõ Èõ. çÜÝ ×_Ûí ÉÖù Þ×í. ÜëHëç ±õ×í É Öù ±õäð_ ±ërëçÞ äëÉÚí ßíÖõ á´ åÀõ Èõ Àõ Àë_´ äë_Ôù ÞèÙ. çÜÝ ÚØáëåõ. ØðÑÂÞë ØèëÍë Õñßë ×´ Éåõ ±Þõ çðÂÞë ìØäçù ±ëäåõ. ÕßÜëIÜë±õ ÜëHëçÞõ çâ_à ÛìäWÝ ½õäëÞí ¼ìWË ±ëÕí Þ×í. ±ëäÖí Àëáõ åð_ ×åõ ÖõÞí ÖõÞõ ÂÚß Þ×í. ±õÀ çðÂí çQ²© ÜëHëç ÂðåìÜ½É çäëßõ ÕùÖëÞë VÞëÞëÃëßÜë_ ½Ý Èõ. ÞëèíÔù´Þõ ÖöÝëß ×´Þõ ÖõÞõ ìÞßÔëßõáë_ ±ÞõÀ ÀëÜ ÀßäëÞù µÜ_à Èõ, ÕHë Öõ VÞëÞëÃëßÜë_ É Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ±õÀ ZëHë ±Þõ xØÝ ÔÚÀÖð_ Ú_Ô ×´ ½Ý Èõ. Àù´ Íù@Ëßõ ÖõÞõ ÀØí Àëð_ ÕHë Þ×í Àõ ÖÜëßõ xØÝÞù Àù´ ‘ Èõ Àõ ×åõ. ´áõ@Ëÿù ÀëìÍýÝùÃþëÜ ±ù. Àõ. èë×Þí ÞëÍí ±ù. Àõ. åßíßÜë_ Öù ßùÃÞð_ Àù´ ìÇèûÞ Þ×í, ÕHë ÜùÖ ±ùìÇ_Öð_ ±ëäí ÕèùîÇõ Èõ. ÝÉÜëÞÞí Àù´ ÖöÝëßí ±ë ÒÜèõÜëÞÓ ÜëËõ Èõ ÕHë ÞèÙ. ±õ ±õÀ ±õäí ZëHëõ ±ëäõ Èõ ±Þõ ÝÉÜëÞÞõ µÕëÍí ½Ý Èõ.
±ÇßÉÞí äëÖ ±õ Èõ Àõ ÜëHëçÞõ áë_Úí ìÉ_ØÃíÞù ×ëÀ ÕHë áëÃõ Èõ ±Þõ À_Ëëâù ÕHë ±ëäõ Èõ. CëHëë ÚÔë T²©ù Àèõ Èõ Àõ èäõ Öù °äí °äíÞõ ×ëÀí ÃÝë! èäõ Üëßí ìÉ_ØÃíÞð_ ÕñHëýìäßëÜ ±ëäí ½Ý Öù Ã_Ãë Þëëë, ÕHë ìÉ_ØÃí ÕñßÖí °äí Çñ@ÝëÞù ±ëäù ±ùÍÀëß ÂëÞëßí TÝã@ÖÞõ çèõÉ ÕHë åßíßÞë Àù´ ÕHë ±_ÃÜë_ ÕíÍë ×ëÝ Öù Öðß_Ö ÜùÖÞõ çëZëëÖû çëÜõ ¶Ûõáð_ ½õ´Þõ ±õÀØÜ ±Àâë´ ½Ý Èõ. Íù@ËßÞõ Úùáëäù. VÕõìåÝëìáVËÞõ Úùáëäù. áùèíÞë ËõVË Àßëäù. Ûë´çëèõÚ, ÜÞõ ÜùÖ Ü_É^ß Èõ, ÕHë ÕíÍë Ü_É^ß Þ×í. ÜùÖ ÀõÜ Ü_Éñß Èõ? èÀíÀÖõ Öù ÜùÖ ÕHë Ü_É^ß Þ×í-ÕíÍëÞë ±_Ö ÖßíÀõ É ±õ Ü_Éñß Èõ. çðÂí ìÉ_ØÃíÞù ç_Öùæ ÃË ÀßíÞõ CëHëë ÚÔë Àèõ Èõ Àõ Úèð °TÝë! çßç °TÝë! ÛÃäëÞõ Úèð É çð ±ëMÝð_. ÜëHëç Ûáõ Àèõ Èõõ Àõ ÕÍØù ÕÍí ½Ý, ÕHë ±õäð_ Öõ ÂßõÂß ³EÈÖù Þ×í. É^Þë çÜÝÜë_ ½õÝõáë ±õÀ ÞëËÀÞí äëÖ Èõ. ÖÂÖë µÕß ±õÀ ÜëHëçÞë Q²IÝðÞð_ ¼UÝ ÛÉääëÞð_ Èõ ±Þõ IÝë_ ÕÍØù ÕÍõ Èõ. ÞëËÀÜë_ ÉõÞõ ÖÂÖë µÕß Üßí ÉäëÞð_ ±ëTÝð_ Èõ Öõ Üßí ÉäëÞù ±çßÀëßÀ ±ìÛÞÝ Àßí ÚÖëäõ Öõ Õèõáë_ ÕÍØù ÕëÍäëÜë_ ±ëäõ Èõ. Öù ±õ ÚñÜëÚñÜ ÀßíÞõ ÕÍØù ÕëÈù ÇÏëäí ØõäëÞð_ Àèõ Èõ. ±õ Àèõ Èõ Àõ ÀõÜ ±ëÜ äÃß çÜFÝõ ÕÍØù ÕëÍí Øù Èù? èÉ\ èð_ ÜÝùý Þ×í. Üßí ÉäëÞù Üëßù ±ìÛÞÝ õZëÀù±õ èÉ\ ÚßëÚß ½õÝù ÕHë Þ×í ±Þõ ÖÜõ ±HëçÜÉ\ ÕÍØëäëâë±ù ÕÍØù ÕëÍí Øù Èù? ±ëÕHëë çúÞð_ ±ëäð_ É Þ×í? ÕÍØù ÕÍõ ÖõÜë_ Àë_´ É ÂùË<_ Þ×í, ÕHë ÜÞ Þ×í ÜëÞÖð_. ×ùÛù, ×ùÛù, èÉ\ °ääëÞù ×ùÍùÀ ±ìÛÞÝ ÀßäëÞù ÚëÀí Èõ. ÖÜõ áùÀù äèõáù ÕÍØù Þë ÕëÍù. ÜëHëçÞí ìÉ_ØÃíÞë ÞëËÀÞë ±ù ß_ÃØõäÖë. ±õÀØÜ ÕÍØù Þë ÕëÍù. ÜÞõ ÈõSáí CëÍí çðÔí ÚßëÚß ±ìÛÞÝ Àßí áõäë Øù. ÜÞõ °äí áõäë Øù. Àù´ äëß ‘ ×ëÝ Àõ ÛñÖÀëâ ±Þõ ±¼UÝ ÛìäWÝÞí äEÇõ ÛÙçëÝõáë äÖýÜëÞÜë_ °ääð_ À´ ßíÖõ? ìÉ_ØÃíÞí Úèð áë_Úí Àõ Ë>_Àí ìÀÖëÚÞù ìäÇëß ÀßäëÞõ ÚØáõ ÖõÞí ßùÉÞíåí-±õÀ ÍëÝßíwÕõ ÖõÜë_ ÖÜëßë ±Zëß ÕëÍù. ßùÉ ßùÉÞë ÀÜýÞë Õðßðæë×ýÞí äëÖ. çëÇë ±×ýÜë_ ØßõÀ ÜëÞäí ÜëËõ Ò±ëÉÓ É ÖõÞí Èõ.