Friday, September 02, 2005

Emily Bronte:Wuthering Hieghts

´ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ


By Bhupat Vadodaria


Presented by ilaxi±_ Ãþõ° çëìèIÝÜë_ ëHëäëÞ ÞäáÀ×ë±ùÞí ç_AÝë ÃHëÞëÕëhë Èõ, ÕHë ±õÜë_ Úõ ÞäáÀ×ë±ù ±õÀØÜ É\Øí Ößí ±ëäõ Èõ. ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë³ËûçÓ ±Þõ åëáùýË ÚþùLËõÞí ÒÉõ´Þ ±ëÝßÓ. åëáùýË ÚþùLËõ ÜùËí ÚèõÞ Èõ ±Þõ ³ìÜáí ÚþùLËõ ÞëÞí ÚèõÞ Èõ. ÒÉõ´Þ ±ëÝßÓ Úèëß ÕÍí IÝëßõ ìääõÇÀù ±Þõ ±äáùÀÞÀëßù ÖõÞõ äÂëHëÖë Þ×í, ÕHë äëÖëý Úèëß ÕÍí ±Þõ äëÇÀù±õ ÖõÞõ ±õÀØÜ ¬ÇÀí áíÔí. ×ùÍë_À ±äáùÀÞù ÒùIçëèÞ ±ëÕÞëßëÓ ÕHë èÖë_. åëáùýË ÚþùLËõÞð_ ±õÀ çØûÛëBÝ ±õ Àõ ÒìäÞíËí ÎõßÓÞë ½HëíÖë áõÂÀ ÍOSÝð ±õÜ. ×õÀõßõ±õ Üð@Ö À_Ìõ ÒÉõ´Þ ±ëÝßÓÞí å_çë Àßí èÖí. ìääõÇÀù ÚâäëÞ ëËuëIÜÀ À×ëÞë ÖÜëÜ ç_ÀõÖù Öõ Àëâõ ÕñßõÕñßë çÜFÝë ÞèùÖë, ÕHë ÕÈí Öù ±_Ãþõ° çëìèIÝÞí ±õÀ HëäëÞ ÞäáÀ×ë ÖßíÀõ ÖõÞõ Õñßí ìÖWÌë ëMÖ ×´.

ÞëÞí ÚèõÞ ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ ±õËáí ÜùËí ±Þõ ±õËáí ÜúìáÀ ÞäáÀ×ë Èõõ Àõ ÖõÞõ ÖIÀëâ Öù ÝùBÝ ÀØß ë ×´ ÞèÙ. À×ë É äëÇÞëßÞõ èÇÜÇëäí ÞëÂõ ±Þõ ìäÇëß ÀßÖë Àßí ñÀõ ±õäí Èõ. ±_Ãþõ° çëìèIÝÞí ±ë ±õÀ ±õäí ÞäáÀ×ë Èõ, ÉõÞù ½õËù @Ýë_Ý ÉÍõ ÖõÜ Þ×í. ÚÔë É
±äáùÀÞÀëßù±õ ÖõÞõ Ò±õÀ Ï_ÃÔÍë äÃßÞí ±Þõ ±õÀ ÜëÞí Þ åÀëÝ Öõäí ±Þõ ÚíÜëß ìØÜëÃÞí ÀSÕÞëÓ ÖßíÀõ ±ùâÂëäí èÖí. ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÞäáÀ×ë ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓÞõ ±½õÍ ÞäáÀ×ë É Àèõäí ÕÍõ. Öõ ÃË ×´ IÝëßõ ÖõÞí ±ëÀßëÜë_ ±ëÀßí ËíÀë ÀßÞëßë ±äáùÀÞÀëßùÞõ ±õËáð_ Öù ÞùîÔäð_ É ÕÍuð_ èÖð_. Àõ À×ë Ò±ÉÚÓ Èõ- Ãâõ ¶Ößõ ±õäí Þ×í ÕHë ±ÉÚ Èõ. ÉÃÖÞí ÖÜëÜ õÜÀ×ë±ùÜë_ ±ëÉõ ÕHë ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ É\Øí Ößí ±ëäõ Èõ.

³ìÜáí ÚþùLËõ Öù åëáùýË ÀßÖë_ ØõÂëäÜë_ äÔð ±ëÀæýÀ èÖí ÖõÜë_ åÀ Þ×í. çíÔð_ ¬Çð_ áë_Úð_ ÞëÀ, èßHë Éõäí Çëá, ±õÞí ±ë_Âù, äëâ- Àù´ ÕHë ÕðßðæÞõ Üùèäå Àßõ Öõäð_ ±ëÀæýHë ÖõÞë ØõèÜë_ ÛßÕñß Èõ.

±ùÃHëíç äæýÞí ªÜßõ Öõ Àù´Þë õÜÜë_ ÕÍí èÖí, ÕHë ìÞßëå ×´ èÖí ±õäí ±õÀ äëÖ Èõ, ÕHë ³ìÜáí ÚþùLËõÞë °äÞ ìäåõ {ë{í ±ëÔëßÛñÖ ÜëìèÖí Þ×í. ÖõÞí ÜùËí ÚèõÞ åëáùýË ÚþùLËõ ìäåõ ÕðWÀâ ÜëìèÖí Èõ, ÕHë ³ìÜáí Öù ½Hëõ Àù´ ßèVÝÜÝ TÝã@Ö É áëÃõ Èõ. åßÜëâ, ±õÀë_ÖõÜí, ßÂÍ<, Çëèõ ÖõÞõ ½ÞùìÉÃß×í Çëèõ ÕHë ÃðVçõ ×ëÝ Öù Ìëß Üëßõ ±õäí ±õÀ ÝðäÖíÞí ÈÚí ¶Õçí ±ëäõ Èõ.

ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ ³ìÜáí ÚþùLËõ±õ áÂõáí ÞäáÀ×ë É Èõ ±Þõ ±õ ±õäí ÞäáÀ×ë Èõ Àõ ÉõÜë_ ÖõÞë Ûë´ Àõ Úí° ÚèõÞ Àù´ ÚèõÞÞù Àåù É ìèVçù Þ×í. åëáùýË ÚþùLËõ±õ ÒÉõ´Þ ±ëÝßÓÜë_ ±õÀ çÚâ ßùÜë_ÇÀ õÜÀ×ë É áÂõáí Èõ ÕHë ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ Öù ÖtÞ ±ÞùÂí ±Þõ ±ÉÚ À×ë Èõ. ÉÃÖÞí Úí° Àù´ ÕHë õÜÀ×ëÜë_ õÜÞí äõØÞë ±Þõ õÜÞù ±ëÞ_Ø, õÜÞë ç_Ú_ÔÞí ±ëËáí ÃñÏ ÉìËáÖë ÖÜÞõ ½õäë ÞèÙ Üâõ. ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ ½Hëõ çÜÝÞë Ú_ÔÞÞí Úèëß Àù´À ±Þ_ÖÞë ±ùäëßõ ¶Ûõáí À×ë Èõ. ±õ Úõ ÕõÏíÞí À×ë Èõ- Úõ À<Ë<_ÚùÞí À×ë Èõ- Úõ èäõáíÞí À×ë Èõ ±Þõ ÂßõÂß Úõ É ÜëHëçÞí À×ë Èõ. Àõ×õìßÞ ±Þõ èí×ã@áÎÞí À×ë Èõ. èí×ã@áÎ Öù ÞëÝÀ ÕHë Þ×í, ÂßõÂß Öù ÂáÞëÝÀ Èõ ±Þõ ÂáÞëÝÀ ÖßíÀõ ÖõÞù @Ýë_Ý ½õËù ÉÍõ ÖõÜ Þ×í. Àõ×õìßÞ ±Þõ èí×ã@áÎ ±õÀÚí½Þõ çäëýIÜÛëäõ Çëèõ Èõ, ³ìÜáí ÚþùLËõ±õ ÕùÖëÞí ÞäáÀ×ëÞí ÞëìÝÀë Àõ×õìßÞÜë_ ÀëÜT²ìkë, TÝã@ÖÃÖ VäÛëä ±Þõ ÖõÞí çëÜëìÉÀ ãV×ìÖÞí ±çÜëÞÖë±ù ±ùâ_Ãí ÉÖí ìÝÖÜë ÃË Àßí Èõ. ÀëÜT²ìkë, VäÛëä ±Þõ çëÜëìÉÀ ãV×ìÖÜë_ ØùÞ Ôþðä VÕp Èõ ±Þõ ÖõÞë çëÜçëÜë ÈõÍë É ±ëÀæýHëÞë ìÚ_Øð ÚÞíÞõ Ú_ÞõÞõ Þ°À ÂõîÇõ Èõ ±Þõ Øñß èÍçõáõ Èõ Þäë´Þí äëÖ ±õ Èõ Àõ ±ë ÜèëÞ õÜÀ×ëÜë_ õÜí±ù äEÇõ åßíß ç_Ú_Ô Þ×í! ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓÜë_ Àõ×õìßÞ ÉõÞõ Çëèõ Èõ Öõ èí×ã@áÎ Öù ±õÀ ìÉMçí ±Þë× ÚëâÀ Èõõ ÉõÞõ Àõ×õìßÞÞë ìÕÖë áíäßÕðáÞë Ú_Øßõ×í á´ ±ëTÝë Èõ, µÈõßõ Èõ ÚëÀí Öõ ìÞßëÔëß ±ëìlÖ ÞùÀß É Èõ. Àõ×õìßÞ ±Þõ èí×ã@áÎÞõ ìÉ_ØÃí Öù åð_ ÜùÖ ÕHë È^Ëë_ ÕëÍí Þë åÀõ ±õäí ±ÖñË ±ëIÜÃë_Ì Èõ. jëí ±Þõ Õðßðæ äEÇõÞë õÜÞí áëÃHëíÞí çñZÜ ÈËë±ù, ´æëý ±Þõ ÚõØßÀëßí, ±õÀÚí½Þõ çÖëääëÞí ±Þõ ±õÀÚí½Þù õÜ äõßÞí çßëHë µÕß ÇÏëääëÞí Ú_ÍÂùß ÇËÕËí- ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓÜë_ Éõ Èõ, Öõ ØðìÞÝëÞí Àù´ õÜÀ×ëÜë_ Þ×í. èí×ã@áÎ ±ÛHë Èõ, ÃÜëß Èõ, ÃßíÚ Èõ ±Þõ Àõ×õìßÞ ½Hëõ Èõ Àõ ÕùÖëÞë ç_çëßÞð_ ±õ ÚíÉ\_ ÕöÍ<_ ÚÞí åÀõ ÖõÜ Þ×í. Àõ×õìßÞ ìåìZëÖ ç_VÀëßí À<Ë<_ÚÞí ÀLÝë Èõ ±Þõ ÕìÖ ÖßíÀõ ³ÍÃß ìáLËÞÞõ äÔð áëÝÀ ÃHëõ Èõ, ÕHë ÕùÖëÞð_ ÜÞ ±õ ½Hëõ Èõ. ±õ Çëèõ Èõ èí×ã@áÎÞõ ±Þõ ÕßHëõ Èõ ³ÍÃß ìáLËÞÞõ- ±õäð_ ÀõÜ?

Àõ×õìßÞ ÕùÖëÞí ÞùÀßëHëí ìÜìçç ÍíÞÞõ ÉäëÚ ±ëÕõ Èõ- ´ÍÃß ìáLËÞ IÝõÞù ÕùÖëÞù õÜ äç_Ö·ÖðÞë eá Éõäù Èõ. eá Âíáåõ ±Þõ ÀßÜë´ Éåõ, ÕHë èí×ã@áÎ ÜëËõÞù õÜ {ëÍ çë×õ ÉÜíÞÞí Üñâ çÃë´ Éõäù Èõ. ÚØáëÖí ·Öð±ù ÖõÞí Õß ±çß ÕëÍí åÀÖí Þ×í. ³ìÜáí ÚþùLËõÞí À×ë ±ëÜ Öù ÖõÞë ±_ÖÛëÃ×í åw ×ëÝ Èõ. ìÎSÜÜë_ NáõåÚõÀÞí Õ©ìÖ×í èäõ Öù çú ÕìßìÇÖ Èõ- áÃÛà 30 äæýÞí À×ë ±õÜë_ Àèõäë´ Èõ. ±ëÜ Öù ÞëìÝÀë Úõ Èõ- èí×ã@áÎÞí ìÝÖÜë Àõ×õìßÞ ±Þõ ÖõÞí Õðhëí. ÕðhëíÞð_ ÞëÜ ÕHë Àõ×õìßÞ Èõ. ÜëÖë Àõ×õìßÞ- ÜùËí Àõ×õìßÞÞõ É çëÇí ÞëìÝÀë ÃHëäí ÕÍõ. ÞëÞí Àõ×õìßÞÞð_ Õëhë ÜëÖëÞí çßÂëÜHëíÜë_ Cëb_ {ë_Âð_ Èõ.

õÝçí Àõ×õìßÞ ÕùÖëÞõ ÚØáõ Úí½ ÝðäÀÞõ- ´ÍÃß ìáLËÞÞõ ÕßHëí ô Öõ×í èí×ã@áÎ Ûë_Ãí ÕÍõ Èõ ±Þõ äõß áõäë Öáçõ Èõ. á_ÍÞ ÇëSÝù ½Ý Èõõ. ÛHëíÃHëíÞõ ±Þõ líÜ_Ö ÚÞíÞõ ÕëÈù Îßõ Èõ. Àõ×õìßÞ µÕß äõß áõäë ÖõÞí ÞHë_Ø ´{ëÚõáëÞõ ±ëÀæõý Èõ- ±Þõ ÖõÞõ ÕßHëõ ÕHë Èõ. Àõ×õìßÞÞë ìÕÖëÞð_ ìÕÝßÞð_ Cëß Èõ äðÔìß_à èë´Ëûç. ±Þõ ÖõÞë ÕìÖÞð_ ³ÍÃß ìáLËÞÞë CëßÞð_ ÞëÜ Èõ- ×ç¿ùç Ãþõ_É.

Àõ×õìßÞ ´ÍÃß ìáLËÞÞõ ÕßHëí Öù Âßí ÕHë ÕÈí ÖõÞí Ûñá ÖõÞõ çÜ½Ý Èõ. ±õ ÞHë_ØÞõ ÇõÖäHëí ±ëÕõ Èõõ Àõ èí×ã@áÎ ÖÞõ ÇëèÖù Þ×í -ÖÞõ ±õ ÚßÚëØ Àßí ÞëÂåõ, ÕHë èÖëå õÜÜë_×í ±õÀ ±ë_Ôí ¶Ìí Èõ. Àõ×õìßÞ ±õÀ ÚëâÀíÞõ ÉLÜ ±ëÕõ Èõ ±Þõ Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ÕIÞí ±Þõ ÚèõÞÞë_ Q²IÝð ÕÈí ´ÍÃß ìáLËÞ ÕHë Q²IÝð ÕëÜõ Èõ.

ÛBÞ õÜÞí FäëâëÜë_ çâÃÖù èí×ã@áÎ ÀëäëØëäë ÀßíÞõ Ú_Þõ èäõáí ÀÚÉõ Àßõ Èõ. äðÔìß_à ë´Ëûç ±Þõ ×þç¿ùç ÃþõîÉ. ±ëÂßõ èí×ã@áÎ ÕHë Q²IÝð ÕëÜõ Èõ- çëÜõ Õëß äèëáí Àõ×õìßÞÞõ Üâäë! ³ìÜáí ÚþùLËõ ´.ç. 1818Üë_ É\áë´ ÜëçÞí 30Üí ÖëßíÂõ ÉLÜí èÖí ±Þõ 1848Üë_ 30 äæýÞí ªÜßõ Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ÜëÖë Q²IÝð ÕëÜí IÝëßõ hëHë äæýÞí èÖí. åëáùýLË ÚþùLË ÖõÞë×í Úõ äæõý ÜùËí Èõ. 1816Þí çëáÜë_ 21Üí ±õìáõ ÉLÜõáí Èõ ±Þõ ´.ç. 1855Üë_ 39 äæýÞí ªÜßõ Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. Ú_Þõ ÚèõÞù±õ ÃäÞõýç ÖßíÀõ ÞùÀßí Àßõáí Èõ. ³ìÜáí ÒäðÔìß_à èë´ËûçÓ ìç© ×Ýë ÕÈí ±õÀ äæõý Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ÕHë ÕùÖëÞí ±ë ÜèëÞ ÀòìÖÞí çÎâÖë ½õäë ÕëÜÖí Þ×í. çÎâÖë ±Þõ ÀíìÖý åëáùýË ÚþùLËõ É\±õ Èõ. Ú_Þõ ÞäáÀ×ë±ù ±õÀ äæýÜë_ ´.ç. 1847Üë_ ÃË ×Ýõáí ÀòìÖ±ù Èõ. ÞëÞí ÚèõÞ ±õÞ ÚþùLËõ 1820Üë_ ÉLÜí Èõõ ±Þõ 1849Üë_ 29 äæýÞí ªÜßõ Q²IÝð ÕëÜí èÖí. ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ±Üß ±Þ_Ö õÜÞí ±ë À×ë ±ëÉõ ÕHë ìääõÇÀùÞõ Üñ_{TÝë Àßõ Èõ, ÖëÉ\Ú ÀÝëý Àßõ Èõõ ±Þõ áëÂù äëÇÀùÞð_ ìØá Õèõáë_ É ÜðÀëÚáõ °Öí áõ Èõ.

No comments: