Friday, March 31, 2006

Vichar Manthan: Dhiraj

èð_ Þ×í ÚØáëÝù ÕHë Üëßë ç_½õÃù ÚØáëÝë Èõ


By Bhupat Vadodaria:Presented by ilaxi


Üë HëçÞë °äÞÜë_ ±ÀëßHë ÜëÞèëìÞÞù Àõ ±LÝëÝÞù ­ç_à ±ëäõ Èõ IÝëßõ ÖõÞð_ áùèí ¶Àâí ¶Ìõ Èõ IÝëßõ ÔíßÉÞí äëÖ ÀßÞëß ±õÞõ ÚðÉìØá áëÃõ Èõ. áë_Úõ Ãëâõ ½õÀõ ÖõÞõ çÜ½Ý Èõ Àõ ÔíßÉ ±õ IäìßÖ ÀÜýÞù ±Ûëä Þ×í, ìÞWÎâÖë Þ×í. ÔíßÉ ±õ ÕHë ±õÀ ­ÀëßÞí ìè_ÜÖ Èõ. ÔíßÉÞí TÝëAÝë À_³À ±ëäí ±ëÕí åÀëÝÑ ÔíßÉ ±õËáõ ÉÜëäõáí-ì×½äõáí ìè_ÜÖ.

É\äëÞ ÜëHëçùÜë_ ÜùËë ÛëÃõ ±Ôíßë³ äÔð ½õäë Üâõ Èõ. ÇÕËíÜë_ çÚÀ åíÂääëÞí Öëáëäõáí ½õäë Üâõ Èõ. èÀíÀÖõ ±ëIÜìärëç ±Þõ µEÇ åã@ÖÜë_ l©ëÞí ÂëÜí ±ëÞí ÕëÈâ èùÝ Èõ. ÜëHëçÜë_ ìè_ÜÖ ÃÜõ ÖõËáí èùÝ, åã@Ö ÃÜõ ÖõËáí èùÝ, Öõ ÚÔë ìèçëÚ ±õÀáù ÕÖëäí åÀäëÞù Þ×í. ÖõHëõ À<ØßÖí LÝëÝ ±Þõ ÜùçÜÞí ÜèõßÚëÞí Õß ìärëç ßëÂäù É ÕÍõ Èõ. ÀëÇð_ Îâ ÖÜëßë ±ëäõåùÞí ÃßÜí×í Þìè ÕëÀõ, çÚñßí ßëÂäí É ÕÍõ Èõ.

ÛÃäëÞ Üèëäíß ±ë ±ÂñË ÔöÝý ±Þõ ÔíßÉÞí ±ÍíÂÜ ­ìÖÜë èÖë. ç_çëß ÈùÍäù èÖù, ÕHë ±ëÃþèÞí ±ÔíßÖë ÞèùÖí. ÜùËë Ûë³±õ ß½ Þë ±ëÕí IÝë_ çðÔí ±õ Cëß ÈùÍíÞõ ÞíÀYÝë Þìè. ÀõËáëÀ ÜëHëçù ±ëäõå ±Þõ ±ÔíßÖëÞõ ¼Ï ç_ÀSÕwÕõ ßÉ^ Àßõ Èõ, ÕHë ±ëÜë_ ç_ÀSÕ ÕHë Þ×í èùÖù ±Þõ ¼ÏÖë ÕHë ÞèÙ, ÕùÖëÞù ìäÇëß ÚØáë³ ÉäëÞí ÛíìÖ Þõ ±ìärëç èùÝ Èõ. ±õËáõ Öù ÉðäëÞ ­õÜí±ù ÛëÃäëÞù çèõáù ßVÖù ±ÕÞëäõ Èõ. ­ìÖÀëßÞí äEÇõ Ì_Íí ÖëÀëÖ×í ±HëÞÜ ¶Ûë ßèõÖë Þ×í. Éõ ±õÀØÜ áÍõ Èõ Àõ ±õÀØÜ ÛëÃõ Èõ Öõ Ú_Þõ ÜëÞõ Èõ Àõ ÕùÖõ À³ ìè_ÜÖÞð_ ÕÃáð_ áíÔð_ Èõ ÕHë èÀíÀÖõ ±ë ÕáëÝÞT²ìkë èùÝ Èõ.

çÜÝ è_Üõåë_ ÜëHëçÞí çë×õ ÇëáÖù Þ×í, ç_çëß ÕHë ÜëHëçÞí çë×õ ÇëáÖù Þ×í. ßVÖëÞù ÕJ×ß ÖÜëßë ÕÃßä çë_ÛâíÞõ ÚëÉ\ Õß èÌí ÉÖù Þ×í. Ìõß Ìõß ÜëHëçÞõ ÕùîÂäë ±äßùÔù ¶Ûë É èùÝ Èõ. ÜëHëçÞí ÖäëßíÂÜë_ ±õÀ ÕHë ±õäð_ °äÞÇìßhë Þ×í ÉõÜë_ Àù³ ÕHë ­ÀëßÞë ±äßùÔ ìäÞë ÜëHëç ±ëÃâ ±ëTÝù èùÝ. ÞëÞÀÍë ÚëâÀÞõ ÕHë ÇëáäëÞí Àùìåå ÀßäëÜë_ ÕHë ±äßùÔ ÞÍõ Èõ. çÃí ÜëÞí ìÇ_ÖëÞù ßZëÀ èë× ÕHë ±õÀ ±äßùÔ Àßõ Èõ, Öù ÚëâÀÞõ ßÜëÍäëÞõ ÚèëÞõ ½Öõ ßÜÖë ÕðAÖ ÜëHëçù ÕHë ±õäù É ±äßùÔ ÂÍù Àßõ Èõ. ÖÜõ ±õÀ ÍÃáð_ ±ëÃâ äÔù IÝë_ ÖÜÞõ Ôyù ÜëßÞëß ÕHë Üâåõ ±Þõ ±õ×íÝ äÔð Öù ÖÜõ ±õÀ ÍÃáð_ Çëáù IÝë_ ÖÜÞõ (±Õ_à ÚÞëääë) ÕëáÂíÜë_ Úõçí ÉäëÞù ±ëÃþè ÀßÞëß ÕHë Üâåõ. ±õÀÞð_ ÀòIÝ ØõÂíÖí ßíÖõ ØðUÜÞ ÀëÝý Èõ, Úí½Þð_ ìÜhëÀëÝý Èõ, ÈÖë_ Ú_ÞõÞë_ ÕìßHëëÜ ÖÜëßë ÜëËõ çßÂë_ Èõ.

ÒµÖëäâë çù Úëäßë, Ôíßë çù Ã_ÛíßÓÞí É^Þí ÀèõäÖ ±ëÕHëÞõ èäõ èëVÝëVÕØ áëÃõ Èõ. ±ë_Ôâí ØùÍ, äÔð Þõ äÔð ØùÍ Ü_hë áëÃõ Èõ. ±ëÕHëõ Ûñáí ɳ±õ Èí±õ Àõ ØùÍÞëßë ±ë_Âù ÜÙÇíÞõ ØùÍÖë Þ×í. ÖõÜHëõ ÕHë ±_ÖßÞù, ÜðÀëÜÞù ±Þõ çÜÝÞí ÜÝëýØëÞù ìäÇëß ÀßäëÞù èùÝ Èõ. ¬Ôð_ Cëëáí ØùÍÞëßë ½Ãõ Èõ IÝëßõ ÂÚß ÕÍõ Èõ Àõ ßÜÖ Õñßí ׳ ó Èõ ±Þõ Ü_ìÉáÞí Úèð Þ°À ÕèùîÇí ɳÞõ ÕÈí ÚëÀíÞë±ùÞõ ÕùÖëÞí ÂñÚ ÕëÈâ ½õ³Þõ ±Þõ Ü_ìÉáÞõ ÕùÖëÞë×í ÂñÚ Þ°À ½õ³Þõ, çÕÞë_Þð_ Éõ ìåßëÜHë Àßäë ÕùÖõ ÚõÌë ±õÜë_ Üëß Âë³ ÃÝë.

Àù³ Àèõ Èõ Àõ ÔíßÉÞë_ Îâ ÜíÌë_ èùÝ ÖùÝ åð_? ÔíßÉÞë_ Îâ ±ëäõ IÝëßõ Øë_Ö É Þ ßëë èùÝ, IÝëßõ ±õ Îâ åë_ ÀëÜÞë_? Øë_Ö ÞèÙ èùÝ Öù ÎâÜë_ ÚßëÚß Øë_Ö ÚõçëÍíÞõ ÂëäëÞð_ ÉßëÀ ±ìÛÜëÞ ÞèÙ ÕùçëÝ. ÚëÀí ÎâÞù VäëØ °Û Öù ÕëßÂí É áõåõ. °ÛÞõ Àë_Ëë Þ×í ±Þõ ÖõÞí ÇëÜÍí CëßÍí ×Öí Þ×í. ÀõËáíÀ äëß ÔíßÉÞë_ Îâ ÖÜõ ÞèÙ Öù ÖÜëßë ±ëMÖÉÞù ÜëHëõ Öõäð_ ÕHë ÚÞõ. ÕHë ÖùÝ ÂùË<_ Þ×í. É\äëÞíÜë_ ÀëÇí Àõßí ÕëÍäëÞù ±Þõ ÀëÇí Àõßí ÂëäëÞù ±õÀ åù ßèõ Èõ- ܽ ±ëäõ Èõ. ÀëÇí ÀõßíÞí ÂËëå ÜëHëäëÜë_ ܽ ÕÍõ Èõ, Õß_Öð ÕëÀõáí ÀõßíÞí ÜíÌëåÞí Öùáõ Öù Àåð_ É Þ ±ëäí åÀõ. Öõ×í É Öù çëÇõ É Àëð_ Èõ Àõ µÖëäâõ ±ë_Úë Þë ÕëÀõ. µÖëäâõ çù Îõßë Àßäë ÀßÖë_ ÔíßÉ×í ÔëÝð* ÀßäëÜë_ äÔð À<Þõè Èõ, äÔð ܽ Èõ.

1 comment:

Casino Games said...

Thanks for an explanation. I did not know it.