Saturday, August 13, 2005

Vichar Manthan

Vichar Manthan By Bhupat Vadodaria


Presented by ilaxiäõ âë äõâëÞí Èë_ÝÍí. @ÝëßõÀ ÜëHëçÞù çÜÝ ±ÞðÀ>â ±Þõ çðÃÜ èùÝ Èõ. @ÝëßõÀ çÜÝ ±ëÀßë ÖëÕ Éõäù áëÃõ Èõ. çÜÝ çÜÝ ÚâäëÞ. ÀëÚõõ ±É\ýÞ áñ_ìËÝù, äùèí ÔÞðæ äùèí ÚëHë. ÜëHëç Öù ±õÞù ±õ É èùÝ Èõ. ÖõÞí Õëçõ åã@Ö, ¼ìp ±Þõ ìè_ÜÖ Éõäí ±ë ÚÔí ÝùBÝÖë ÈÖë_ Öõ ÜðUÀõáíÜë_ ±ëäí ÕÍõ Èõ. ±ë ÕìßãV×ìÖÜë_ ±ÞðÛäí ÜëHëçù Àèõ Èõ Àõ äõâë ÕÍí. çú×í ÉáØ èëß çÜÝÞù èùÝ Èõ. ÃÜõ Öõäù åñßäíß ÜëHëç ÕHë çÜÝÞí çëÜõ ÕÍíÞõ ÖõÞõ ÕßëìÉÖ Àßí åÀÖù Þ×í. Öõ ÔöÝý ±Þõ çèÞåã@Ö äÍõ ÖõÞõ èõÜÂõÜ Õëß ÀßäëÞí Àùìåå Àßí åÀõ Èõ. Àù´ Àù´ äëß Öù ‘ ×ëÝ Àõ åð_ ÜëHëç Àëâ ØõäÖëÞë èë×Þð_ ±õÀ ßÜÀÍ<_ É Èõ? ±õ ìÞ°ýä ßÜÀÍ<_ Þ×í, ÕHë çÜÝÞõ è_Îëäí Þë åÀõ, Öõ ÜðÀëÚáù Àßõ- ÕìßãV×ìÖÞù ÜðÀëÚáù ±Þõ çÜÝÞë ìÖÀ>â ä_ËùâÞí çëÜõ ÕùÖëÞë ÕÃÞõ ãV×ß ßëÂíÞõ çëäÔëÞíÕñäýÀ ±ëÃâ äÔí åÀõ. ìÉ_ØÃíÞí IÝõÀ Õâ ÕHë ±õÀ çÜëÞ èùÖí Þ×í. çÜÝ ÛëBÝÞù ØõäÖë ±õÀ ÜëHëçÞõ ìç_èëçÞ Õß ÚõçëÍí Øõ Èõ. ±õ ÜëHëç VäÛëäõ ÀëÝß Èõ, ÕHë Üëhë ÖõÞë V×ëÞÞõ ÀëßHëõ ±õ åñßäíß áëÃõ Èõ. V×ëÞù ãV×Ö Àë Õðvæù ±ìÕ åñßë. çkëëÞë V×ëÞ Õß ÚõÌõáù ÀëÝß ÜëHëç ÕHë åñßäíß áëÃõ. ±ë ÚÔí áíáë Öù çÜÝÞí É Èõ. ÜèëÛëßÖÜë_ líÀòWHëÞë çÂë ±É\ýÞÞõ L²IÝìåZëÀ ÚÞäð_ ÕÍõ Èõ. åã@Öåëâí ÛíÜÞõ ßçù³Ýù ÚÞäð_ ÕÍõ Èõ ±Þõ ÝðìÔãWÌßÞõ ±ëlÝ ±ëÕÞëßë ßë½Þí çë×õ åÖß_É ßÜäí ÕÍõ Èõ ±Þõ Öõ ßÜÖÜë_ ÕHë Öõ ßë½Þõ èßëääë çðÔíÞð_ Àúåá äëÕßí åÀÖù Þ×í. ÄúÕØíÞõ ßëHëíÞí çõìäÀë ÚÞäð_ ÕÍõ Èõ.
ÕHë ±ërëçÞ ±ëÕÞëßí èÀíÀÖ Öù ±õÀ É Èõ Àõ çÜÝÞð_ Ç¿ ÇëSÝë Àßõ Èõ. çÜÝ ×_Ûí ÉÖù Þ×í. ÜëHëç ±õ×í É Öù ±õäð_ ±ërëçÞ äëÉÚí ßíÖõ á´ åÀõ Èõ Àõ Àë_´ äë_Ôù ÞèÙ. çÜÝ ÚØáëåõ. ØðÑÂÞë ØèëÍë Õñßë ×´ Éåõ ±Þõ çðÂÞë ìØäçù ±ëäåõ. ÕßÜëIÜë±õ ÜëHëçÞõ çâ_à ÛìäWÝ ½õäëÞí ¼ìWË ±ëÕí Þ×í. ±ëäÖí Àëáõ åð_ ×åõ ÖõÞí ÖõÞõ ÂÚß Þ×í. ±õÀ çðÂí çQ²© ÜëHëç ÂðåìÜ½É çäëßõ ÕùÖëÞë VÞëÞëÃëßÜë_ ½Ý Èõ. ÞëèíÔù´Þõ ÖöÝëß ×´Þõ ÖõÞõ ìÞßÔëßõáë_ ±ÞõÀ ÀëÜ ÀßäëÞù µÜ_à Èõ, ÕHë Öõ VÞëÞëÃëßÜë_ É Q²IÝð ÕëÜõ Èõ. ±õÀ ZëHë ±Þõ xØÝ ÔÚÀÖð_ Ú_Ô ×´ ½Ý Èõ. Àù´ Íù@Ëßõ ÖõÞõ ÀØí Àëð_ ÕHë Þ×í Àõ ÖÜëßõ xØÝÞù Àù´ ‘ Èõ Àõ ×åõ. ´áõ@Ëÿù ÀëìÍýÝùÃþëÜ ±ù. Àõ. èë×Þí ÞëÍí ±ù. Àõ. åßíßÜë_ Öù ßùÃÞð_ Àù´ ìÇèûÞ Þ×í, ÕHë ÜùÖ ±ùìÇ_Öð_ ±ëäí ÕèùîÇõ Èõ. ÝÉÜëÞÞí Àù´ ÖöÝëßí ±ë ÒÜèõÜëÞÓ ÜëËõ Èõ ÕHë ÞèÙ. ±õ ±õÀ ±õäí ZëHëõ ±ëäõ Èõ ±Þõ ÝÉÜëÞÞõ µÕëÍí ½Ý Èõ.
±ÇßÉÞí äëÖ ±õ Èõ Àõ ÜëHëçÞõ áë_Úí ìÉ_ØÃíÞù ×ëÀ ÕHë áëÃõ Èõ ±Þõ À_Ëëâù ÕHë ±ëäõ Èõ. CëHëë ÚÔë T²©ù Àèõ Èõ Àõ èäõ Öù °äí °äíÞõ ×ëÀí ÃÝë! èäõ Üëßí ìÉ_ØÃíÞð_ ÕñHëýìäßëÜ ±ëäí ½Ý Öù Ã_Ãë Þëëë, ÕHë ìÉ_ØÃí ÕñßÖí °äí Çñ@ÝëÞù ±ëäù ±ùÍÀëß ÂëÞëßí TÝã@ÖÞõ çèõÉ ÕHë åßíßÞë Àù´ ÕHë ±_ÃÜë_ ÕíÍë ×ëÝ Öù Öðß_Ö ÜùÖÞõ çëZëëÖû çëÜõ ¶Ûõáð_ ½õ´Þõ ±õÀØÜ ±Àâë´ ½Ý Èõ. Íù@ËßÞõ Úùáëäù. VÕõìåÝëìáVËÞõ Úùáëäù. áùèíÞë ËõVË Àßëäù. Ûë´çëèõÚ, ÜÞõ ÜùÖ Ü_É^ß Èõ, ÕHë ÕíÍë Ü_É^ß Þ×í. ÜùÖ ÀõÜ Ü_Éñß Èõ? èÀíÀÖõ Öù ÜùÖ ÕHë Ü_É^ß Þ×í-ÕíÍëÞë ±_Ö ÖßíÀõ É ±õ Ü_Éñß Èõ. çðÂí ìÉ_ØÃíÞù ç_Öùæ ÃË ÀßíÞõ CëHëë ÚÔë Àèõ Èõ Àõ Úèð °TÝë! çßç °TÝë! ÛÃäëÞõ Úèð É çð ±ëMÝð_. ÜëHëç Ûáõ Àèõ Èõõ Àõ ÕÍØù ÕÍí ½Ý, ÕHë ±õäð_ Öõ ÂßõÂß ³EÈÖù Þ×í. É^Þë çÜÝÜë_ ½õÝõáë ±õÀ ÞëËÀÞí äëÖ Èõ. ÖÂÖë µÕß ±õÀ ÜëHëçÞë Q²IÝðÞð_ ¼UÝ ÛÉääëÞð_ Èõ ±Þõ IÝë_ ÕÍØù ÕÍõ Èõ. ÞëËÀÜë_ ÉõÞõ ÖÂÖë µÕß Üßí ÉäëÞð_ ±ëTÝð_ Èõ Öõ Üßí ÉäëÞù ±çßÀëßÀ ±ìÛÞÝ Àßí ÚÖëäõ Öõ Õèõáë_ ÕÍØù ÕëÍäëÜë_ ±ëäõ Èõ. Öù ±õ ÚñÜëÚñÜ ÀßíÞõ ÕÍØù ÕëÈù ÇÏëäí ØõäëÞð_ Àèõ Èõ. ±õ Àèõ Èõ Àõ ÀõÜ ±ëÜ äÃß çÜFÝõ ÕÍØù ÕëÍí Øù Èù? èÉ\ èð_ ÜÝùý Þ×í. Üßí ÉäëÞù Üëßù ±ìÛÞÝ õZëÀù±õ èÉ\ ÚßëÚß ½õÝù ÕHë Þ×í ±Þõ ÖÜõ ±HëçÜÉ\ ÕÍØëäëâë±ù ÕÍØù ÕëÍí Øù Èù? ±ëÕHëë çúÞð_ ±ëäð_ É Þ×í? ÕÍØù ÕÍõ ÖõÜë_ Àë_´ É ÂùË<_ Þ×í, ÕHë ÜÞ Þ×í ÜëÞÖð_. ×ùÛù, ×ùÛù, èÉ\ °ääëÞù ×ùÍùÀ ±ìÛÞÝ ÀßäëÞù ÚëÀí Èõ. ÖÜõ áùÀù äèõáù ÕÍØù Þë ÕëÍù. ÜëHëçÞí ìÉ_ØÃíÞë ÞëËÀÞë ±ù ß_ÃØõäÖë. ±õÀØÜ ÕÍØù Þë ÕëÍù. ÜÞõ ÈõSáí CëÍí çðÔí ÚßëÚß ±ìÛÞÝ Àßí áõäë Øù. ÜÞõ °äí áõäë Øù. Àù´ äëß ‘ ×ëÝ Àõ ÛñÖÀëâ ±Þõ ±¼UÝ ÛìäWÝÞí äEÇõ ÛÙçëÝõáë äÖýÜëÞÜë_ °ääð_ À´ ßíÖõ? ìÉ_ØÃíÞí Úèð áë_Úí Àõ Ë>_Àí ìÀÖëÚÞù ìäÇëß ÀßäëÞõ ÚØáõ ÖõÞí ßùÉÞíåí-±õÀ ÍëÝßíwÕõ ÖõÜë_ ÖÜëßë ±Zëß ÕëÍù. ßùÉ ßùÉÞë ÀÜýÞë Õðßðæë×ýÞí äëÖ. çëÇë ±×ýÜë_ ØßõÀ ÜëÞäí ÜëËõ Ò±ëÉÓ É ÖõÞí Èõ.

No comments: