Saturday, August 13, 2005

Navalkathano Pran

ÓÞäáÀ×ëÞù ­ëHëÓ


By Bhupat Vadodaria


Presented by ilaxiÓÞäáÀ×ëÞù ­ëHëÓ
çë ìèIÝÞë Àù³ ÕHë ÀëßÞë çÉýÞÞõ ±ëözùìÃÀ µIÕëØÞÞë ìÞÝÜù áëÃð ÕÍÖë Þ×í. ±ÜðÀ Çùyç çÜÝÃëâëÜë_ ìÇß_°äí ÀòìÖ±ù ±õÀ ÕÈí ±õÀ ÃË ×ëÝ Èõ. ±_Ãþõ° çëìèIÝÜë_ ±ëäù ±õÀ Ãëâù 1847-1848Þë äíç ÜìèÞë±ùÜë_ Èõ. ±ë äíç ÜìèÞë ØßìÜÝëÞ ³ìÜáí ÚþùLËõÞí ÒäðÔìß_à èë³ËûçÓ, åëáùýË ÚùLËõÞí ÒÉõ³Þ ±ëÝßÓ, ±õÞ ÚþùLËõÞí ÒÔí ËõÞLË ±ùÎ äë³SÍ Îõá èùáÓ, ÇëSçý ìÍÀLçÞí ÒÍùQÚí ±õLÍ çÞÓ, ÍOSÝð. ±õÜ.×õÀßõÞí ÒäõìÞËí ÎõßÓ ±Þõ ±õìá{ëÚõ× ÃëVÀõáÞí ÒÜõßí ÚëËýÞÓ Éõäí ÞäáÀ×ë±ù ÃË ×³ èÖí. ±áÚkë, ±ë ÞäáÀ×ë±ù ÃË ×³ IÝëßõ Öõ ÀòìÖ±ù ±ëËáí ìÇß_°äí ÚÞí ßèõåõ ±õäð_ Àù³±õ ÛëAÝð_ ÞèùÖð_. ±ë äíç ÜìèÞë ØßìÜÝëÞ ±ëäí CëËÞë ÚÞí ÖõÞí ÞùîÔ ÕHë Àù³±õ áíÔí ÞèùÖí. åëáùýË ÚþëõLËõÞí ÞäáÀ×ëÞõ ÕHë À_³À ÌíÀ ÃHëäëÜë_ ±ëäí èÖí. ±ë ÚÔí ÞäáÀ×ë±ùÜë_ çëö×í äÔð ÜëöìáÀ ±Þõ ëHëäëÞ ÒäðÔìß_à èë³ËÓ µÕß Öù ìääõÇÀùÞí ÂÎÃí É ¶Ößí èÖí. ÇëSçý ìÍÀLçÞí ÒÍùQÚí ±õLÍ çÞÓÞð_ °äÞ-Úâ ÕHë ìääõÇÀùÞë KÝëÞÜë_ ±ëTÝð_ ÞèùÖð_. ±ëäù äç_ÖÀëâ ØßõÀ çëìèIÝÜë_ äßç Àõ Úõ äßçÞù ±ëäõ Èõ, ÈÖë_ Öõ ÂßõÂß äç_ÖÀëâ èÖù ÖõÞí ÂÚß ÕÇíç-ÕÇëç äWëõý ÂÚß ÕÍõ Èõ!

äìÉýìÞÝë äðSÎ ÉõQç ½õ³çÞí çÜÀëáíÞ ÞäáÀ×ëÀëß èÖí, ±õËáð_ Þìè ±õ ÕHë ÒVËÿíÜ ±ùÎ ÀùìLçÝçÞõçÓÞë Þäë äëèÜë_ É ÖßÖí èÖí. äìÉýìÞÝë äðSÎÞí áÃÛà ÚÔí É ÞäáÀ×ë±ù ±ë Þäí åöáíÞí ±Þõ ±ë Þäí Ëõã@ÞÀÞí Èõ. ËùÜç èëÍa Öù Õß_ÕßëÃÖ åöáíÞù ÞäáÀ×ëÀëß ±õËáõ FÝëßõ Þäí Ëõã@ÞÀÞë À_Ìí Úë_Ôõáë áõÂÀù±õ äìÉýìÞÝë äðSÎÞõ çäëá ÀÝùý Àõ ÖÜõ ËùÜç èëÍaÞí ÞäáÀ×ë±ù ÜëËõ åð_ ÜëÞù Èù? ßíÖçßÞí äëÖëý, ßíÖçßÞù MáùË, Cëõßë ß_ÃÞë_ Õëhëù, ìÞßëåëäëØí ±ëÀëå ±Þõ ½Hëõ ÔßÖíÀ_ÕÃþVÖ ÔßÖí-äÔëßëÜë_ ½Ö½ÖÞë ÝùÃëÞÝùà ±Þõ Çëáð äëÖëýwÕõ ÈëÕëÞë ÕõËõ ±äÖßõáí ±ë äëÖëýÞë ìäìÇhë äâë_Àù. Úí° ÚëÉ\ ÉõQç ½õ³çÞí ÒÝðáíçíç- ±_Ãõ äìÉýìÞÝë äðSÎõ ìÞÂëáç ÉäëÚ ±ëMÝù Àõ èð_ Þäí åöáíÞí ÞäáÀ×ëÀëß È\_ ÕHë Üëßõ ÀÚñá ÀÝëý ìäÞë Çëáõ Þìè Àõ ËùÜç èëÍaÞí Àù³ ÕHë ÞäáÀ×ë èð_ äë_Çð_ È\_ IÝëßõ ÜÞõ ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ èð_ Àù³ ±öìÖèëìçÀ ³ÜëßÖÜë_×í Õçëß ×³ ßèí È\_ - ÀÝë_À ØËëÝõáí, @Ýë_À ÖßÎÍÖí ìÉ_ØÃí IÝë_ èùäëÞí ÂëÖßí ÜÞõ ×ëÝ Èõ. ìäßð©Þí Øáíáù ÉÚëÞ µÕß ÃÜõ ÖõËáí ±ëäõ ÕHë ±õÀ Þyß ±ÞðÛñìÖ ÜÞõ @Ýë_À ¬ÍëHëÜë_ VÕåõý Èõ.

äìÉýìÞÝë äðSÎ Éõäð_ É Íí. ±õÇ. áùßõLç Àèõ Èõ, ÒÒáõÍí ÇõËáa{ áäßÓÓÞù ±ë áõÂÀ ìÚLÔëVÖ Èõ, ÖõHëõ ÞäáÀ×ëÜë_ CëHëë ÝùÃù ÀÝëý Èõ. ÖõHëõ Õß_ÕßëÃÖ Ïë_ÇëÜë_ áÂõáí ÒçLç ±õLÍ áäçýÓÞõ ÚëØ Àßí±õ Öëõ Òßõ³ÞÚëõÓ ±Þõ ÒäíÜõÞ ³Þ áäÓ Éõäí ÞäáÀ×ë±ëõ ßíÖçßÞë Úâäë Éõäí Èõ. ÈÖë_ ±ë ±Cëßí ÀòìÖ±ëõ ÕHë @Ýë_À Þõ @Ýë_À VÕåõý Èõ, ÀõÜ Àõ ÖõHëõ ÕHë ìÉ_ØÃíÞí Àëõ´À Þç ÕÀÍí Èõ. ÉõQç ½õ³çÞë ÒÝðáíçíçÓ ìäåõ äìÉýìÞÝë äðSÎõ ÕëõÖëÞí Þëõ_õîÔÕëõ×íÜë_ ÂñÚ ÜëìÜýÀ ìäÔëÞ ÀÝð* Èõ. ´.ç. 1922Þí ȧí çMËõ.Þí Þëõ_õîÔÜë_ ä°ýìÞÝë äðSÎõ ÞëõîKÝð_ Èõ Àõ, ÒÒÜõî ÒÝðáíçíçÓ Õñßð_ ÀÝð*. ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ çñßçñìßÝð_ ×´ ÃÝð_ Èõ. ±õÜë_ Àë_´À ÒìÉìÞÝçÓ Èõ ÕHë Öõ ¶ÖßÖí ÀZëëÞð_ Èõ. äëÖëý äõßìäÂõß Èõ. Íëõâ ØÜëÜ Èõ, áõÂÀÞí åã@Ö ×Ü ÀëõìËÞí ÕHë ±ëäëõ áõÂÀ ±ëäëõ VË_Ë Àßõ Öõ ÜÞõ ±ë_ÇÀù ±ëÕõ Èõ. äëÖëý äë_ÇÖë_ ÜÞõ Àëõ´À ìÞåëìâÝë±ëõ ÝëØ ±ëTÝë Àßõ Èõ. ìÞåëìâÝëõ ÖõÉVäí-åã@Öåëâí Èõ ÕHë ±ëËáëõ ÚÔëõ ±è_äëØí ±Þõ çÛëÞ Èõ Àõ ÕëõÖëÞ_ð ÛõÉ\_ ÌõÀëb_ ßëÂí åÀÖëõ Þ×í. ±ëÕHëÞõ (åã@ÖÞë ±ëäë ØðTÝýÝ×í) ØðÑ ×ëÝ.ÓÓ

ÒÝðáíçíçÓÜë_ ÜëÞä°äÞÞëõ Àëõ´ ÂñHëëõ ±Éäëâí ÜñÀõ Öõäëõ {ÚÀëßëõ @Ýë_Ý Þ×í. ÜÞëõìäfáõæHëÞë ÞëÜõ Éõ ÀëõÌí ÔëõäëÞð_ ÀëÜ Çëáõ Èõ Öõäð_ É Àë_´À ±ëÜë_ ÚLÝð_ Èõ. ÞäáÀ×ë É^Þí åöáíÞí èëõÝ Àõ Þäí åöáíÞí èëõÝ, Öõ ÃÜõ Öõ Ëõã@ÞÀ ±ÕÞëäõ- ÈõäËõ ÖõHëõ ±ëÂßí ÕßíZëëÜë_ ÕëõÖëÞëõ ÒëHëÓ É ßÉ^ Àßäëõ ÕÍõ Èõ- ÖõÞí ÈõäËÞí ìÀ_ÜÖ ±õ ¦ëßë É Þyí ×äëÞí Èõ. ÞäáÀ×ë±ëõÞëõ ±ë ÒëHëÓ åð_ Èõ? ÖõÞëõ ëHë Èõ ÜëHëçÞí ìÉ_ØÃíÞë ±_Ôëßë ÕõËëâÜë_ ÀëåÞ_ð ÞëÞð_ Àõ ÜëõË<_ ìÀßHë ÎõîÀíÞõ ÖõÞõ ÜëHëçÞí ±ë_ ±ëõâÂí åÀõ, ÖõÞí çë×õÞí ÕëõÖëÞí çÃë´ ÖßÖ ÕëßÂí åÀõ Öõ ßíÖõ ÖõÞõ ÃË ÀßäëÞí áõÂÀÞí åã@Ö. ÜëHëç Éõäë É ½Ö½ÖÞë Âõá ÀßÖë_ ±ëÔðìÞÀ ßÜÀÍë_Þë ÚÞëäÞëßë±ëõÞí Úðì©Þõ åëÚëåí ±ëÕäëÞð_ ÜÞ ×ëÝ ÕHë Öõ Ý_hëìäiëëÞÞí ÀßëÜÖëõÞë ÀëõÝÍëÞë µÀõá×í äÔð ±ëÃâ ±ëÕHëÞõ á´ É´ Þë åÀõ. çëìèIÝÞë ç_çëßÜë_ ÕHë ±ëäë_ ßÜÀÍë_ ÚÞõ Èõ- ±ëäë_ ßÜÀÍë_ ÚÞëäÞëßë çìèÖÞë ±ÞõÀ Öõ ½õ´Þõ ÛßÜëÝ Èõ, ÈõÖßë´ ½Ý Èõ. ±ëäí Ýë_ìhëÀ ÀßëÜÖëõ çëÇí ìÉ_ØÃíÞë ÇÜIÀëßëõÞõ ÀØí è_Îëäí åÀÖí Þ×í - ßÜÀÍë_ É ßèõ Èõ- ÚØáëÖë çÜÝ çë×õ Öõ É^Þë ±Þõ ÞÀëÜë ×ëÝ Èõ, ÕHë ÉõHëõ ÚëS{ëÀÞí ÉõÜ, ØëõVÖëõTVÀíÞí ÉõÜ, ËëõSVËëõÝÞí ÉõÜ, ÇëSçý ìÍÀLç ±Þõ ËëõQç èëÍaÞí ÉõÜ ±ÎëË ìÉ_ØÃíÞí ÂëHëëõÜë_ ÞëÞÀÍëõ Øíäëõ á´Þõ ÕHë ±_Øß µÖßäëÞí Àëõìåå Àßí Èõ. xØÝÞí ¬Íí ±äëäßð äëäÜë_×í ÕHë Àåð_ É Úèëß áëäí ±ëMÝð_ Èõ. ÖõÞë ±ë Ýëçëõ ÀØí É^Þë Àõ ÞÀëÜë ×Öë_ Þ×í- äæùý Õèõáë_ áÂëÝõáí äëÖëý±ëõ ±õËáõ É èÉ\ °äõ Èõ ±Þõ ±ëÉÞëõ ÜëHëç ÕHë ÕëõÖëÞí çë×õÞí çÃë´ ÀÚñá ÀÝëý äÃß ßèí åÀÖëõ Þ×í.

FÝëßõ áõÂÀ ±õäð_ ÜëÞõ Èõ Àõ ÚèëßÞëõ Üë_Íäëõ ±Þõ ç½äËÜë_ É ÚÔð_ ±ëäí ÃÝð_ ±Þõ ÒçÎâÖëÓÞëõ ±ë É ÃðßðÜ_hë Èõ IÝëßõ Öõ ÜëõËí ×ëÕ Âë´ ½Ý Èõ. ßìåÝëÞë ÜèëÞ ÞäáÀ×ëÀëß ØëõVÖëõTVÀíÞí Ò¿ë³Ü ±õLÍ ÕìÞåÜõLËÓ ÞäáÀ×ëÞëõ ÚèëßÞëõ Üë_Íäëõ ÞÉß çëÜõ ßëÂíÞõ ±ÜõìßÀÞ ÞäáÀ×ëÀëß ÞëõÜýÞ Üõ³áßõ ±õÀ ÒÝëõÃÓ ÀÝëõý Àõ ÞÀá Àßí ÕHë ÖõÜë_×í Üñâ ÀòìÖ Éõäð_ Àåð_ ÞíÕFÝð_ ÞèÙ. ÞëõÜýÞ Üõ³áßõ ØëõVÖëõTVÀíÞë Õhëëõ, ÞëõîÔÕëõ×í±ëõ ÚÔ_ð É äë_EÝð_. ØëõVÖëõTVÀíÞí ÞäáÀ×ë Ò¿ë³Ü ±õLÍ ÕìÞåÜõLËÓ ´.ç. 1866Üë_ ÒßVÀí äõVÖìÞÀÓ çëÜìÝÀÜë_ èMÖõ èMÖõ åw ×´ èÖí. ÞëõÜýÞ Üõ³áßÞí ÒÔí ±ÜõìßÀÞ ÍÿíÜÓ ±õÀ ßÜÀÍ<_ ÚÞõ Èõ. ÀßëÜÖ ±çáÞë Éõäí É, ÕHë Ò°äÓ @Ýë_×í áëääëõ? ØëõVÖëõTVÀíÞí ÞäáÀ×ëÜë_ Öëõ ÖõÞí 4Õ äæý çðÔíÞí ìÉ_ØÃíÞë_ ±ë_çð, Í>çÀë_, å_Àë±ëõ, ÛÝ ±Þõ ìÞWÎâÖë±ëõÞë Ïõß äEÇõ ÀHëçÖí äõØÞë ÔßÚëÝõá Èõ. èõìÜ_Bäõ Éõäí ÒáõÂÀ ÕëõÖõ É ÜëõËëõ èíßëõÓÞí Éõ ÞëËÀí ÛñìÜÀë ÞëõÜýÞ Üõ³áß ±ÜõìßÀÞ çëìèIÝÞë ÖAÖë µÕß ÛÉäõ Èõ Öõ ±Þõ ØëõVÖëõTVÀíÞí çëÇí ÛñìÜÀë äEÇõ ÉÜíÞ ±Þõ ±ëçÜëÞÞð_ ±_Öß Èõ. áõÂÀÞí ìÉ_ØÃí ÂëáíÂÜ èåõ, áõÂÀÞí ìÉ_ØÃí ½õ Üëhë ÞëËÀÞë ÖAÖë µÕßÞí ØåýÞ-áZëí èVÖí É èåõ Öëõ äëÖëýÜë_ ìÉ_ØÃíÞð_ çëÇð_ {ßb_ @Ýë_×í ÃË ×äëÞð_?

No comments: